Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Gia Phả Và Cái Chết Của Sau-Lơ

Ngày 7 – Gia Phả Và Cái Chết Của Sau-Lơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 10:1-14

1 Lúc bấy giờ, người Phi-li-tin giao chiến với Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên bỏ chạy trước mặt người Phi-li-tin; họ ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 2 Người Phi-li-tin bám sát vua Sau-lơ và các con. Chúng giết các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua. 3 Trận chiến trở nên ác liệt đối với Sau-lơ. Khi nhận ra Sau-lơ, lính cầm cung bắn vua bị trọng thương. 4 Sau-lơ bảo người mang khí giới mình rằng: “Hãy tuốt gươm ngươi và đâm chết ta đi kẻo bọn chẳng chịu cắt bì kia đến lăng nhục ta.” Nhưng người mang khí giới của vua không dám làm vì quá sợ hãi. Vì vậy, Sau-lơ lấy gươm ra rồi ngã sấp vào mũi gươm. 5 Khi người mang khí giới thấy Sau-lơ đã chết thì cũng lấy gươm rồi ngã sấp vào mũi gươm mà chết. 6 Thế là vua Sau-lơ cùng ba con trai và tất cả người nhà của vua đều chết. 7 Khi người Y-sơ-ra-ên ở dưới thung lũng thấy quân mình thua chạy và Sau-lơ cùng các con đã chết thì bỏ thành chạy trốn. Người Phi-li-tin đến chiếm và ở trong các thành ấy. 8 Ngày hôm sau, khi người Phi-li-tin đến vơ vét đồ đạc của những kẻ tử trận thì thấy Sau-lơ và các con ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 9 Chúng lột hết đồ đạc của Sau-lơ, chém đầu và lấy vũ khí của vua, rồi sai người đi khắp đất Phi-li-tin, để báo tin mừng cho các thần tượng và dân chúng. 10 Chúng để vũ khí của Sau-lơ trong miếu các thần của chúng, còn đầu vua thì treo trong đền Đa-gôn. 11 Khi dân ở Gia-be Ga-la-át nghe mọi điều người Phi-li-tin đã đối xử với Sau-lơ 12 thì tất cả các dũng sĩ đều lên đường, lấy xác vua Sau-lơ và các con đem về Gia-be. Họ chôn các xác ấy dưới cây thông tại Gia-be, rồi kiêng ăn bảy ngày. 13 Như thế, vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, 14 không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vì thế, Ngài khiến vua phải chết, và chuyển giao vương quyền cho Đa-vít, con của Gie-sê.

SUY GẪM

Lý do mà sự sụp đổ của dòng dõi hoàng tộc của Sau-lơ được ghi chép một lần nữa sau một bảng danh sách gia phả dài từ đoạn 1 đến đoạn 9 là để cho thấy tính hợp pháp của vương quyền nhà Đa-vít, là điều được coi là rất quan trọng trong sách Sử ký. Đức Chúa Trời  là Đấng như thế nào?

Câu 6, 13, 14a: Ngài tiêu diệt những kẻ phạm tội. Hậu quả tội lỗi của Sau-lơ đó là cả nhà ông đều bị giết cách sỉ nhục. Tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23).  Chúng ta hãy tìm kiếm các sự ban cho của Đấng Christ, là điều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn và vui hưởng ân điển của sự tha thứ ngay hôm nay.

Câu 14b: Ngài xóa bỏ vua hiện tại và dấy lên vua mới cho dân tộc này. Đất nước bị khủng khoảng sau cái chết của vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên bị Chúa trừng phạt, nhưng qua Đa-vít, người làm theo lòng Đức Chúa Trời, Chúa đã làm cho đất nước này càng hùng mạnh hơn (Công vụ 13:22).  Chúng ta hãy dâng đời sống mình cho Chúa, là Đức Chúa Trời tể trị hết thảy mọi người, mọi vật, và cả dòng lịch sử.

Chúa ban cho tôi bài học gì?

Câu 3-5: Sau-lơ bị một mũi tên của người Phi-li-tin bắn trúng và bị thương. Ông không muốn di sản của mình bị người ta rủa sả, nên chọn cách tự tử (1Sa 31:4). Đây không chỉ là hành động giết chính mình mà còn không có đức tin nơi nơi sự thương xót của Chúa. Khi chúng ta quyết định sống vì sự vinh hiển của Chúa, thì ngay cả khi ở giữa những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta cũng có thể tìm được lối thoát Chúa ban cho.

Câu 13, 14: Tội của Sau-lơ đó là ông sợ lời của con người hơn là lời Chúa và đã nghe lời họ (1Sa 15:24); ông còn đi cầu hỏi đồng cốt (1Sa 28:7) và không quay trở lại với Chúa. Hãy tra xét xem bạn có đang tìm câu trả lời đơn giản từ internet hay suy gẫm Lời Chúa và tìm sự dẫn dắt của Ngài. Hãy xem thử bạn có đang phạm tội vì đi coi bói, ngay cả khi bạn làm điều đó chỉ để vui mà thôi.

Cầu nguyện: Xin cho con cứ trung tín với Lời Chúa mà thôi và sống cuộc đời làm một với Ngài.

Bình Luận:

You may also like