Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Gia Phả Của Chi Phái Lê-Vi Và Thành Ẩn Náu

Ngày 4 – Gia Phả Của Chi Phái Lê-Vi Và Thành Ẩn Náu

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 6:1-81

1(p) Các con của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. 2 Các con của Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. 3 Các con của Am-ram là A-rôn, Môi-se và Mi-ri-am. Các con của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 4 Ê-lê-a-sa sinh Phi-nê-a; Phi-nê-a sinh A-bi-sua; 5 A-bi-sua sinh Bu-ki, Bu-ki sinh U-xi; 6 U-xi sinh Xê-ra-hi-gia; Xê-ra-hi-gia sinh Mê-ra-giốt; 7 Mê-ra-giốt sinh A-ma-ria; A-ma-ria sinh A-hi-túp; 8 A-hi-túp sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-hi-ma-ách; 9 A-hi-ma-ách sinh A-xa-ria; A-xa-ria sinh Giô-ha-nan; 10 Giô-ha-nan sinh A-xa-ria, là người giữ chức tế lễ trong đền thờ mà vua Sa-lô-môn đã xây dựng tại Giê-ru-sa-lem. 11 A-xa-ria sinh A-ma-ria; A-ma-ria sinh A-hi-túp; 12 A-hi-túp sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh Sa-lum; 13 Sa-lum sinh Hinh-kia; Hinh-kia sinh A-xa-ria; 14 A-xa-ria sinh Sê-ta-gia; Sê-ra-gia sinh Giê-hô-xa-đác; 15 Giê-hô-xa-đác bị bắt lưu đày khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa bắt Giu-đa và Giê-ru-sa-lem dẫn đi …71 Từ trong các gia tộc của nửa bộ tộc Ma-na-se, con cháu Ghẹt-sôn nhận được Gô-lan ở đất Ba-san và các đồng cỏ chung quanh, Ách-ta-rốt và các đồng cỏ chung quanh. 72 Từ bộ tộc Y-sa-ca, họ nhận được Kê-đe và các đồng cỏ chung quanh, Đáp-bê-rát và các đồng cỏ chung quanh, 73 Ra-mốt và các đồng cỏ chung quanh, A-nem và các đồng cỏ chung quanh. 74 Từ bộ tộc A-se, họ nhận được Ma-sanh và các đồng cỏ chung quanh, Áp-đôn và các đồng cỏ chung quanh, 75 Hu-cô và các đồng cỏ chung quanh, Rê-hốp và các đồng cỏ chung quanh. 76 Từ bộ tộc Nép-ta-li, họ nhận được Kê-đe trong Ga-li-lê và các đồng cỏ chung quanh, Ham-môn và các đồng cỏ chung quanh, Ki-ri-a-ta-im và các đồng cỏ chung quanh. 77 Từ bộ tộc Sa-bu-lôn, số còn lại của con cháu Mê-ra-ri nhận được Ri-mô-nô và các đồng cỏ chung quanh, Tha-bô và các đồng cỏ chung quanh. 78 Từ bộ tộc Ru-bên ở bên kia sông Giô-đanh về phía đông, đối diện Giê-ri-cô, họ nhận được Bết-se trong hoang mạc và các đồng cỏ chung quanh, Gia-xa và các đồng cỏ chung quanh, 79 Kê-đê-mốt và các đồng cỏ chung quanh, Mê-phát và các đồng cỏ chung quanh. 80 Từ bộ tộc Gát, họ nhận được Ra-mốt ở đất Ga-la-át và các đồng cỏ chung quanh, Ma-ha-na-im và các đồng cỏ chung quanh, 81 Hết-bôn và các đồng cỏ chung quanh, Gia-ê-xe và các đồng cỏ chung quanh.

SUY GẪM

Trọng tâm của sách Sử ký là vương quyền của nhà Đa-vít và sự thờ phượng trong đền thờ. Sách ký thuật lại gia phả của chi phái Lê-vi cách chi tiết hơn các chi phái khác và qua đó cho thấy sự tiếp tục của sự thờ phượng sau này cho dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-48: Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài cho vương triều của Đa-vít và cho những người trung thành với giao ước. Nhưng Ngài loại bỏ khỏi vương triều Đa-vít những người cẩu thả và chểnh mảng với sự thờ phượng trong đền thờ. Lý do tên của nhà Hê-li và hậu tự của ông là A-bi-tha cũng như những người khác bị loại bỏ ra khỏi danh sách các thầy tế lễ từ thời của Lê-vi cho đến giai đoạn lưu đày là nhằm để ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời phán về nhà Hê-li (1Sa 2:29-31; 1Các vua 2:27).  Cũng tư tượng như thế, tên của các con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, những người đã phỉ báng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cũng bị loại bỏ (c. 3, 4; Lê-vi-ký 10:1-3).  Khi tất cả những người Y-sơ-ra-ên cũng như hậu tự của Lê-vi rơi vào chỗ thờ lạy thần tượng, thì hậu tự của thầy tế lễ Xa-đốc, những người đã trung tín thực hiện nhiệm vụ của mình trong đền thờ, có được đặc ân đến gần với Chúa hơn (c. 8; Ê-xê-chi-ên 44:15). Những người tôn kính Chúa sẽ kính cẩn mà đến gần Chúa (1Sa 2:30).  Sự ngợi khen và hầu việc của bạn có phải là điều làm Chúa đẹp lòng không?   

Câu 54-81: Theo như lời Gia-cốp đã nói tiên tri trước đó, Chúa phạt Lê-vi vì sự tàn bạo của ông và phân tán hậu tự của ông khắp mọi nơi trong Y-sơ-ra-ên (Sáng 49:5-7).  Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời đó là họ từ bỏ thờ thần tượng và đứng về phía Chúa (Xuất 32:26-28). Chúa sẽ làm họ nên mới, khiến họ nên thánh và cho phép họ hầu việc Ngài lâu dài. Ngài cũng sẽ khiến cho những người lưu lạc đây đó được thờ phượng Ngài trong thành của họ. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa đã cứu những người lẽ ra đã chết mất vì tội lỗi như chúng ta. Hãy cám ơn Chúa vì ân điển lạ lùng của Ngài đã cho chúng ta sống như những thầy tế lễ, như vua. Chúng ta hãy cùng nhau hầu việc Chúa và đem người khác đến thờ phượng Ngài.

Cầu nguyện:   Xin cho ngày càng có nhiều người đến thờ phượng Ngài qua sự hầu việc của chúng con.*

Bình Luận:

You may also like