Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Dòng Dõi Của Các Chi Phái Còn Lại

Ngày 5 – Dòng Dõi Của Các Chi Phái Còn Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 7:1-8:40

1 Các con của Y-sa-ca là: Thô-la, Phu-va, Gia-súp, và Sim-rôn; tất cả là bốn người. 2 Các con của Thô-la là: U-xi, Rê-pha-gia, Giê-ri-ên, Giác-mai, Díp-sam, và Sa-mu-ên. Họ đều là trưởng gia tộc của dòng họ Thô-la, và là những chiến sĩ dũng cảm trong gia phả của họ. Trong thời vua Đa-vít, tổng số con cháu họ là hai mươi hai nghìn sáu trăm người. 3 Con của U-xi là Dít-ra-hia. Các con của Dít-ra-hia là Mi-ca-ên, Ô-ba-đia, Giô-ên, và Di-si-gia; cả năm cha con đều là trưởng gia tộc. 4 Theo gia phả, họ có tất cả ba mươi sáu nghìn quân sẵn sàng ra trận, vì họ có nhiều vợ, đông con. 5 Anh em của họ trong tất cả các gia tộc thuộc bộ tộc Y-sa-ca là những chiến sĩ dũng cảm, có tám mươi bảy nghìn quân.

6 Các con của Bên-gia-min là Bê-la, Bê-ke, và Giê-đi-a-ên; tất cả là ba người. 7 Các con của Bê-la là Ét-bôn, U-xi, U-xi-ên, Giê-ri-mốt, và Y-ri; tất cả là năm người, đều là trưởng gia tộc và là dũng sĩ. Theo gia phả, tổng số con cháu họ được hai mươi hai nghìn không trăm ba mươi bốn người. 8 Các con của Bê-ke là Xê-mi-ra, Giô-ách, Ê-li-ê-se, Ê-li-ô-ê-nai, Ôm-ri, Giê-rê-mốt, A-bi-gia, A-na-tốt, và A-lê-mết. Tất cả những người nầy đều là con của Bê-ke, 9 họ đều là trưởng gia tộc và là dũng sĩ. Theo gia phả, tổng số con cháu họ được hai mươi nghìn hai trăm người. 10 Con của Giê-đi-a-ên là Binh-han; các con của Binh-han là Giê-úc, Bên-gia-min, Ê-hút, Kê-na-na, Xê-than, Ta-rê-si, và A-hi-sa-ha… 29 Giê-i-ên,(v) người sáng lập thành Ga-ba-ôn, ở tại Ga-ba-ôn, có vợ tên là Ma-a-ca. 30 Con trưởng nam của ông là Áp-đôn. Ngoài ra, ông còn sinh Xu-rơ, Kích, Ba-anh, Na-đáp, 31 Ghê-đô, A-hi-ô, và Xê-ke. 32 Mích-lô sinh Si-mê-a; họ cùng sinh sống với anh em mình tại Giê-ru-sa-lem. 33 Nê-rơ sinh Kích; Kích sinh Sau-lơ; Sau-lơ sinh Giô-na-than, Manh-ki-sua, A-bi-na-đáp, và Ếch-ba-anh.(w) 34 Con của Giô-na-than là Mê-ri Ba-anh; Mê-ri Ba-anh(x) sinh Mi-ca. 35 Các con của Mi-ca là Phi-thôn, Mê-léc, Ta-rê-a, và A-cha. 36 A-cha sinh Giê-hô-a-đa; Giê-hô-a-đa sinh A-lê-mết, Ách-ma-vết, và Xim-ri; Xim-ri sinh Một-sa; 37 Một-sa sinh Bi-nê-a; con của Bi-nê-a là Ra-pha; Ra-pha sinh Ê-lê-a-sa; Ê-lê-a-sa sinh A-xên. 38 A-xên có sáu con trai tên là: A-ri-kham, Bốc-ru, Ích-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia, và Ha-nan. Tất cả những người nầy đều là con trai của A-xên. 39 Con trưởng nam của Ê-sết, em của A-xên, là U-lam, con thứ nhì là Giê-úc, và con thứ ba là Ê-li-phê-lết. 40 Các con của U-lam đều là những chiến sĩ can đảm, có tài bắn cung. Họ có con cháu rất đông, tổng số là một trăm năm mươi người. Tất cả những người nầy đều là con cháu của Bên-gia-min

SUY GẪM

Tiếp theo phần trình bày về chi phái Lê-vi là những người được bổ nhiệm và giúp việc vào chức vụ thầy tế lễ và sống rải rác trên khắp Y-sơ-ra-ên (đoạn 6) thì trong đoạn 7 và 8 chúng ta có bản ký thuật ngắn gọn về các chi phái còn lại, là những người ở về phía tây của sông Giô-đanh. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 1-12 Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri mà Gia-cốp đã nói về hậu tự của Y-sa-ca và Bên-gia-min. (Sáng 49:14, 27).  Mặc dù họ có những chiến sĩ mạnh dạn, nhưng những người này không sử dụng đúng cách sức mạnh Chúa đã ban cho họ và đi vào con đường chết. Có lần, vua Sau-lơ thuộc chi phái Bên-gia-min đã dũng cảm cứu dân Y-sơ-ra-ên, (1Sa 11:6-11), nhưng sau này ông dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt Đa-vít, còn những người trong nhà ông thì rủa sả Đa-vít (2Sa 16:5-8; 20:1, 2).  Bạn đang dùng sức lực và sự can đảm Chúa ban cho mình để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời hay để phá hoại vương quốc đó?

Câu 30-40: Theo như lời Gia-cốp và Môi-se hứa với A-se, thì hậu tự của ông được chúc phước và may mắn nhất trong số các anh em mình, họ được dầu đổ trên mình.  (Sáng 49:20; Phục truyền 33:24; Giô-suê 19:24-31).  Chúa đổ đầy dân sự Ngài và cho họ được ăn những vật ngon nhất của đất. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta dầu quý mà Ngài đã ban cho A-se và hậu tự của ông để dầu đó tuôn tràn trong chúng ta và chảy ra cho những người xung quanh nữa.

Đoạn 8:8-28:  Chúa làm cho thịnh vượng hậu tự của Hu-sim, là những người được sanh ra bởi Sa-ha-ra-im. Đức Chúa Trời, Đấng nghe tiếng A-ga bị Áp-ra-ham đuổi đi và khiến một dân tộc hùng mạnh ra từ Ích-ma-ên, đã bảo vệ hậu tự của Hu-sim. Chúa là Cha thương xót, ngày hôm nay vẫn đang bảo vệ những người bị bỏ rơi và cho họ được nương náu dưới bóng cánh Ngài (2Cô 1:3).  Vì vậy chúng ta không nên tuyệt vọng cho dù hoàn cảnh của mình có như thế nào đi nữa, hãy đến nương náu nơi bóng cánh Ngài.

Cầu nguyện:  Xin giúp con sử dụng những phước hạnh Chúa ban để mở mang vương quốc của Ngài và là ống dẫn ơn phước đến cho người khác.

Bình Luận:

You may also like