Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Dòng Dõi Của Nửa Chi Phái Ma-Na-Se

Ngày 3 – Dòng Dõi Của Nửa Chi Phái Ma-Na-Se

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 5:1-26

1 Vì Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, làm ô uế giường của cha mình nên quyền con trưởng được trao cho các con của Giô-sép, là con trai Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, ông không được ghi vào gia phả như là con trưởng nam. 2 Dù Giu-đa trổi hơn anh em mình, và một nhà lãnh đạo sẽ từ nơi ông mà ra, nhưng quyền con trưởng vẫn thuộc về Giô-sép. 3 Đây là các con của Ru-bên, con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn, và Cạt-mi.

4 Con của Giô-ên là Sê-ma-gia, con của Sê-ma-gia là Gót, con của Gót là Si-mê-i, 5 con của Si-mê-i là Mi-ca, con của Mi-ca là Rê-a-gia, con của Rê-a-gia là Ba-anh, 6 con của Ba-anh là Bê-ê-ra, người bị Tiếc-lát Phin-nê-se,vua nước A-si-ri, bắt lưu đày. Bê-ê-ra là thủ lĩnh của người Ru-bên. 7 Anh em của Bê-ê-ra được chép vào gia phả theo gia tộc mình: Đứng đầu là Giê-i-ên, rồi đến Xa-cha-ri, 8 Bê-la, con của A-xa, cháu Sê-ma, chắt của Giô-ên; Bê-la ở tại A-rô-e cho đến Nê-bô và Ba-anh Mê-ôn. 9 Về phía đông, ông chiếm đất từ lối vào hoang mạc đến tận sông Ơ-phơ-rát, vì trong xứ Ga-la-át bầy súc vật của họ gia tăng rất nhiều. 10 Trong thời vua Sau-lơ, họ đánh nhau với dân Ha-ga-rít, chiến thắng chúng, và chiếm các lều trại chúng trong khắp vùng phía đông xứ Ga-la-át… 20 Trong khi giao chiến, họ kêu cầu Đức Chúa Trời, và vì họ có lòng tin cậy Ngài nên Ngài giúp đỡ họ, phó dân Ha-ga-rít và liên minh của chúng vào tay họ. 21 Họ bắt các bầy súc vật của chúng gồm: năm mươi nghìn lạc đà, hai trăm năm mươi nghìn chiên, hai nghìn lừa; họ cũng bắt một trăm nghìn tù binh. 22 Có nhiều người ngã chết, vì trận chiến nầy là do Đức Chúa Trời. Họ chiếm cứ đất dân ấy và ở đó cho đến khi bị bắt lưu đày. 23 Con cháu của nửa bộ tộc Ma-na-se ở trong vùng đất từ Ba-san cho đến Ba-anh Hẹt-môn, Sê-nia, và núi Hẹt-môn; dân số họ rất đông. 24 Đây là các trưởng gia tộc trong dòng dõi họ: Ê-phe, Di-si, Ê-li-ên, Át-ri-ên, Giê-rê-mi, Hô-đa-via, và Giắc-đi-ên; họ là những dũng sĩ can trường và nổi danh. 25 Nhưng họ phạm tội với Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, và bán mình cho các thần của những dân tộc trong xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt trước mặt họ. 26 Vì thế, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã giục lòng Phun, vua nước A-si-ri, và Tiếc-la Phi-lê-se, cũng vua nước A-si-ri, đến bắt người của bộ tộc Ru-bên, Gát, và nửa bộ tộc Ma-na-se, đem họ đến Ha-la, Cha-bo, Ha-ra, và miền gần sông Gô-xan, là nơi họ còn ở cho đến nay.

SUY GẪM

Chúng ta thấy phần gia phả của chi phái Ru-bên, Gát và một nửa chi phái Ma-na-se được ghi chép ngắn gọn ở đây. Một nửa chi phái Ma-na-se là những người đã chinh phục được vùng đất phía đông sông Giô-đanh và định cư ở đó trước khi người Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 18-20 Ngài nghe tiếng kêu khóc của dân sự Ngài những người đang ở trong chiến trận và giúp đỡ họ. Khi chi phái Ru-bên, Gát và một nửa chi phái Ma-na-se hiệp một với nhau và tin cậy Đức Chúa Trời, họ đã đánh thắng trận. Cho dù họ có những chiến sỹ bạo dạn và hùng mạnh hơn khi họ liên kết với nhau, nhưng nếu họ không hiệp một với Chúa, thì họ sẽ không chiến thắng. Cầu nguyện là phương cách để hiệp một với Chúa. Mặc dù bạn có vẻ nhỏ bé và không là gì, nhưng nếu bạn liên kết với Chúa, nếu bạn chết đi bản ngã của mình mỗi ngày, thì bạn sẽ có thể vui hưởng sự sống đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3-10: Trong con cháu của Ru-bên, không có người nào nổi bật theo như lời Gia-cốp đã nói tiên tri (Sáng 49:4).  Vì tội gian dâm với vợ của cha mình, Ru-bên đã làm cho tối tăm những điều tốt đẹp của chính mình và hậu tự mình. Có điều nào trong đời sống của bạn đã bị trở nên tối tăm vì cớ tội lỗi về tình dục không?

Câu 23-25: Cho dù một người lãnh đạo có tài giỏi và nổi tiếng đến đâu đi nữa trên thế giới này, nhưng nếu người đó không vâng phục trước mặt Đức Chúa Trời thì người đó là một tội nhân. Hãy là người lãnh đạo không tìm kiếm danh tiếng từ những người khác nhưng hãy mong ước để được hầu việc Chúa cách vâng phục. Cũng hãy tra xét chính đời sống mình và lánh xa khỏi tội lỗi.

Câu 26:  Nền tảng cho các mối quan hệ của con người là có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời. Nếu bạn bất hòa với Đức Chúa Trời, bạn sẽ có những mối quan hệ thù địch với những người xung quanh. Nhưng nếu hành động của bạn đẹp lòng Đức Chúa Trời thì bạn sẽ được hòa thuận ngay cả với kẻ thù mình (Châm ngôn 16:7).  Hiện nay, các mối quan hệ của bạn thế nào?

Cầu nguyện:   Xin giúp con luôn luôn chân thật trước Ngài và ở trong sự hòa thuận với Ngài từng giây phút.

Bình Luận:

You may also like