Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Gia Phả Từ A-Đam Đến Đa Vít

Ngày 1 – Gia Phả Từ A-Đam Đến Đa Vít

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 1:1-3:24

1 A-đam sinh Sết, Sết sinh Ê-nót; 2 Ê-nót sinh Kê-nan, Kê-nan sinh Ma-ha-la-le, Ma-ha-la-le sinh Giê-rệt; 3 Giê-rệt sinh Hê-nóc, Hê-nóc sinh Mê-tu-sê-la, Mê-tu-sê-la sinh Lê-méc; 4 Lê-méc sinh Nô-ê, Nô-ê sinh Sem, Cham và Gia-phết.

5 Các con của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra. 6 Các con của Gô-me là Ách-kê-na, Đi-phát, và Tô-ga-ma. 7 Các con của Gia-van là Ê-li-sa, Ta-rê-si, Kít-tim, và Rô-đa-nim.

8 Các con của Cham là Cút, Mích-ra-im, Phút, và Ca-na-an. 9 Các con của Cút là Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, Ra-ê-ma, và Sáp-tê-ca. Các con của Ra-ê-ma là Sê-ba, và Đê-đan. 10 Cút sinh Nim-rốt, người anh hùng đầu tiên trên mặt đất.  11 Mích-ra-im sinh ra dân Lu-đim, A-na-mim, Lê-ha-bim, Náp-tu-him, 12 Phát-ru-sim, Cách-lu-him (là tổ phụ của dân Phi-li-tin), và dân Cáp-tô-rim.

 13 Ca-na-an sinh Si-đôn, là trưởng nam, rồi sinh Hếch, 14 và dân Giê-bu-sít, A-mô-rít, Ghi-rê-ga-sít, 15 Hê-vít, A-rê-kít, Si-nít, 16 A-va-đít, Xê-ma-rít, và Ha-ma-tít.

17 Các con của Sem là Ê-lam, A-su-rơ, A-pác-sát, Lút, A-ram, Út-xơ, Hu-lơ, Ghê-te, và Mê-siếc. 18 A-pác-sát sinh Sê-lách; Sê-lách sinh Hê-be. 19 Hê-be sinh được hai người con: Người thứ nhất tên là Pê-léc; vì vào thời đó, đất đã bị phân chia; còn người em tên là Giốc-tan. 20 Giốc-tan sinh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết, Giê-rách […] 18 Ca-lép, con của Hết-rôn, lấy vợ là A-xu-ba và Giê-ri-ốt; sinh các con là Giê-se, Sô-báp, và Ạt-đôn. 19 Khi A-xu-ba qua đời, Ca-lép lấy Ê-phơ-rát; bà nầy sinh cho ông một người con tên Hu-rơ. 20 Hu-rơ sinh U-ri, U-ri sinh Bết-sa-lê-ên.

21 Sau đó, khi Hết-rôn đã được sáu mươi tuổi thì cưới con gái của Ma-ki là cha của Ga-la-át; ông ăn ở với nàng và sinh được Sê-gúp. 22 Sê-gúp sinh Giai-rơ, là người có hai mươi ba thành trong xứ Ga-la-át. 23 Dân Ghê-su-rơ và dân Sy-ri chiếm các thành Giai-rơ và Kê-nát, cùng với các vùng phụ cận gồm sáu mươi thành. Tất cả những người ấy đều là con cháu Ma-ki, cha của Ga-la-át. 24 Sau khi Hết-rôn qua đời tại Ca-lép Ép-ra-ta, vợ của Hết-rôn là A-bi-gia sinh cho ông một người con là A-su-rơ, cha của Thê-cô-a.

SUY GẪM

Trước giả sách Sử ký giới thiệu một bảng gia phả dài (từ đoạn 1-9) về những người Y-sơ-ra-ên từ lưu đày trở về và cho thấy lịch sử tiếp diễn của nhân loại từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1:1-27:  Ngài có một mục đích đặc biệt cho Y-sơ-ra-ên. Bảng gia phả của Y-sơ-ra-ên bắt đầu với A-đam, tổ phụ của loại người, và Áp-ra-ham, tổ phụ của đức tin. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời có một mục đích đặc biệt dành cho họ so với tất cả những dân tộc khác trên thế giới. Cuộc sống của bạn bắt đầu từ đâu? Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam và cho bạn được làm hậu tự của ông. Vậy mục đích của Chúa cho bạn là gì khi khiến bạn trở thành tạo vật mới trong Đấng Christ?

Câu 2:4, 11, 12: Chúa thay đổi những tiêu chuẩn và suy nghĩ của con người để hoàn thành công việc của Ngài. Giu-đa bởi con dâu mình là Ta-ma sanh Phê-rết và Xê-rách; Sanh-ma bởi Ra-háp, một phụ nữ Giê-ri-cô, sanh Bô-ô; và Bô-ô bởi Ru-tơ, người Mô-áp sanh Ô-bết là nội tổ của Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:5). Trong quá trình phát triển của vương quốc Đức Chúa Trời, người ta bắt gặp sự có mặt của những con người tội lỗi, thất bại và yếu đuối nhưng Chúa vẫn hoàn tất công tác cứu chuộc theo kế hoạch của Ngài.  Bạn có đang tuyệt vọng vì tội lỗi và sự yếu đuối của mình không? Hãy trông đợi Chúa, Đấng sẽ sử dụng mọi sự ấy làm ích lợi cho bạn. (Rô 8:28).C. 3:1-24  Đức Chúa Trời xây một nhà cho Đa-vít, và lời hứa của Ngài rằng sẽ bảo vệ vương quốc này vững mạnh đã trở thành hiện thực (2Sa 7:11, 13, 16).  Gia phả của các con trai Đa-vít trở thành vua trước khi lưu đày và hậu tự của ông trở thành vua sau khi lưu đày cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã giữ giao ước Ngài lập với Đa-vít. Mặc dù có vẻ như lời hứa của Chúa phai dần đi khi chúng ta thấy vương quốc này bị chia đôi và dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày, nhưng Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài và làm dân tộc này vững mạnh. Hãy trông đợi Lời Hứa của Chúa vì Ngài sẽ giữ lời và làm thành lời hứa đó trên đời sống bạn.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa đã cho con được có tên trong bảng gia phả của lời hứa và ban cho con quyền cũng như đặc ân được vui hưởng điều đó.

Bình Luận:

You may also like