Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Dòng Dõi Của Giu-Đa

Ngày 2 – Dòng Dõi Của Giu-Đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 4:1-43

1 Các con của Giu-đa là: Phê-rết, Hết-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ và Sô-banh. 2 Rê-a-gia, con trai Sô-banh, sinh Gia-hát; Gia-hát sinh A-hu-mai và La-hát. Đó là các gia tộc của dân Xô-ra-tít.

3 Đây là những người sáng lập Ê-tam: Gít-rê-ên, Dít-ma và Dít-bát; em gái của họ là Ha-sê-lê-pô-ni. 4 Lại có Phê-nu-ên, người sáng lập Ghê-đô, và Ê-xe, người sáng lập Hu-sa. Đó là con cháu của Hu-rơ, con trưởng nam của Ê-phơ-rát, người sáng lập Bết-lê-hem.

5 A-su-rơ, người sáng lập Thê-cô-a, lấy hai vợ là Hê-lê-a và Na-a-ra. 6 Na-a-ra sinh A-hu-xam, Hê-phe, Thê-mê-ni, và A-hách-tha-ri. Đó là các con của Na-a-ra. 7 Các con của Hê-lê-a là: Xê-rết, Dít-sê-ha, và Ết-nan. 8 Cốt sinh A-núp, Hát-xô-bê-ba, và gia-tộc A-ha-hên, con Ha-rum.

9 Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ ông đặt tên là Gia-bê,(j) vì nói rằng: “Ta sinh nó trong sự đau đớn.” 10 Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin … 34 Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa, con của A-ma-xia; 35 Giô-ên và Giê-hu, con của Giô-xơ-bia, cháu Sê-ra-gia, chắt A-si-ên; 36 Ê-li-ô-ê-nai, Gia-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia, 37 Xi-xa, con của Si-phi, cháu của A-lôn, chắt của Giê-đa-gia, chít của Sim-ri, là con trai của Sê-ma-gia. 38 Những người được kể đích danh ở trên là các trưởng gia tộc. Tông tộc của họ đã gia tăng rất nhiều. 39 Họ sang Ghê-đô, đến bên phía đông của thung lũng, để tìm đồng cỏ cho bầy súc vật của mình. 40 Họ tìm được đồng cỏ xanh tươi, đất đai rộng rãi, yên tịnh và an toàn; trước kia dòng dõi Cham sinh sống ở đó. 41 Trong đời Ê-xê-chia, vua nước Giu-đa, những người kể trên đã kéo đến đánh các trại quân của dòng dõi Cham và những người Ma-ô-nít ở đó, tận diệt chúng, chiếm lấy đất, và định cư thay vào đó cho đến ngày nay; vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ. 42 Về sau, trong dòng dõi Si-mê-ôn có năm trăm người tiến đến núi Sê-i-rơ; các người lãnh đạo họ là Phê-la-tia, Nê-a-ria, Rê-pha-gia, và U-xi-ên; đó là các con trai của Di-si. 43 Họ tiêu diệt những người A-ma-léc còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay.

SUY GẪM

Trước giả sách Sử ký đã liên kết gia phả của Giu-đa được chép trong đoạn 2 với vương quốc của Đa-vít. Và từ đoạn 4 đến đoạn 9 nói đến gia phả của các dòng dõi Y-sơ-ra-ên.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 1-23 Ngài chúc phước cho dòng dõi của Giu-đa thịnh vượng theo như lời Ngài đã hứa với Gia-cốp (Sáng thế ký 49:9, 10).  Vinh dự lớn nhất cho dòng dõi của Giu-đa đó là Đấng cai trị dân Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra từ hậu tự của ông. Cho dù Giu-đa có yếu đuối và thất bại (Sáng thế ký 38), Chúa vẫn sai Đấng Cứu Thế đến từ dòng dõi của ông để trở thành sự ngợi khen của Y-sơ-ra-ên (Sáng 49:8).  Hãy có đức tin và ngợi khen Chúa vì biết rằng cuộc đời của bạn cũng sẽ vinh quang vì cớ Đấng Christ. 

Câu 9,10: Đức Chúa Trời cho Gia-bê, người được sinh ra trong đau đớn, được tôn trọng hơn hết thảy anh em mình và Ngài nghe mọi lời cầu nguyện của ông. Chúa ban phước cho ông ngay giữa những khó khăn và đau buồn của cuộc sống, và ông có thể mở mang bờ cõi của mình (Thi thiên 118:5).  Chúng ta hãy đến với Chúa, Đấng nghe lời cầu nguyện và tiếng kêu khóc của những người ở trong gian khổ, Ngài thay đổi cuộc sống khó khăn trở nên một cuộc sống cao quý.

Ngài ban cho tôi bài học gì

Câu 24-43: Giu-đa, người ngợi khen Chúa và dự phần vào lời hứa (Sáng 29:35; 37:26) đã để lại cho hậu tự của mình nhiều hơn mức họ cần (Giô-suê 19:9). Trong khi đó Si-mê-ôn cậy sức riêng của mình và kết quả là để lại cho con cháu mình phần đất vốn thuộc về chi phái Giu-đa (Giô-suê 19:1-9).  Hãy nhớ rằng hành động chúng ta làm trong đức tin sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con cháu chúng ta.

Cầu nguyện:  Xin ban cho con từ phước hạnh này đến phước hạnh khác để bờ cõi của con được mở rộng và con chỉ sống dưới tay của Đức Chúa Trời mà thôi.

Bình Luận:

You may also like