Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Dụ Ngôn Về Người Thuê Vườn Nho

Ngày 23 – Dụ Ngôn Về Người Thuê Vườn Nho

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 20: 9-18

9 Đức Chúa Jêsus bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Một người kia trồng một vườn nho và cho những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. 10 Đến mùa, chủ sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để nhận phần hoa lợi của vườn nho. Nhưng các người trồng nho đánh đầy tớ, rồi đuổi về tay không. 11 Chủ sai tiếp một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, nhục mạ và đuổi về tay không. 12 Chủ lại sai một đầy tớ thứ ba nữa, nhưng họ cũng đánh nó bị thương và đuổi đi. 13 Bấy giờ, chủ vườn nho nói: ‘Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ kính nể!’ 14 Nhưng khi thấy con trai ấy, các người trồng nho bàn với nhau: ‘Đây là con thừa kế, hãy giết nó thì gia tài sẽ về tay chúng ta.’ 15 Chúng ném con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn nho sẽ xử chúng ra sao? 16 Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác.” Khi nghe những lời ấy, họ nói: “Đời nào có chuyện đó!” 17 Đức Chúa Jêsus nhìn họ và nói: “Vậy thì lời chép nầy có nghĩa gì:

‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra,

Đã trở nên đá góc nhà.’

18 Ai ngã nhằm đá nầy thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”

SUY GẪM:

Thông qua dụ ngôn về người thuê vườn nho, Chúa Jêsus chỉ cho họ thấy sự đau đớn mà Ngài phải trải qua và giải thích điều sẽ xảy đến đối với những kẻ khước từ Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 9-12: Trong dụ ngôn, người chủ trồng một vườn nho sau đó cho thuê rồi đi xa một thời gian dài. Nhưng đến thời điểm nhận phần hoa lợi, ông sai các đầy tớ của mình đi nhận thì những người thuê đã đánh các đầy tớ, nhục mạ rồi đuổi họ về. Dụ ngôn này cho thấy Đức Chúa Trời giống như người chủ, Y-sơ-ra-ên thì như vườn nho (Ê-sai 5, Thi thiên 80:8), còn những kẻ thuê vườn nho chính là các nhà lãnh đạo tôn giáo đang chống đối Chúa Jêsus. Đầy tớ được sai đi là các tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúa sai các tiên tri đến để nói với dân sự hãy xoay bỏ khỏi thần tượng nhưng trong suốt lịch sử của mình, Y-sơ-ra-ên đã không nghe lời, ngược đãi họ rồi còn tiếp tục cuộc mưu phản đầu tiên của A-đam. Thậm chí ngày nay, Chúa vẫn đang dùng nhiều phương thức khác nhau để bày tỏ sự trông chờ của Ngài đối với chúng ta và chỉ ra điều sai trái mà chúng ta đang làm trong đời sống mình. Cho dù Lời Ngài đến với chúng ta cách đau đớn thì chúng ta vẫn phải vâng theo ngay cả trong lời cầu nguyện sâu thẳm nhất.

Câu 13-14: Khi cậu con trai đến thay vì người chủ, những kẻ thuê vườn nho nghĩ rằng chắc người chủ đã chết vì một căn bệnh nào đó rồi. Nếu đúng như thế thì chỉ cần cậu con trai chết đi là quyền thừa kế vườn nho sẽ trở thành của họ, vậy nên họ giết người con trai đi. Chúa Jêsus biết rằng những kẻ đang chống đối và chất vấn Ngài bằng những câu hỏi hóc búa để dồn Ngài đến đường cùng rồi lập mưu giết Ngài. Chúa Jêsus phán với họ rằng, Ngài tiếp nhận thẩm quyền từ Đức Chúa Trời, là Đấng đã sai Ngài đến và vì thế Ngài trả lời câu hỏi mà các nhà lãnh đạo tôn giáo chất vấn ‘bởi thẩm quyền nào mà Ngài làm những điều này’. Ngay cả ngày nay, Chúa Jêsus không thể trở thành Vua và không chết cho những kẻ xem tài sản, địa vị, danh tiếng của họ quan trọng hơn Chúa.

Cầu nguyện:   Khi Chúa khuyên bảo con hãy vâng theo thẩm quyền của Ngài thì xin Chúa giúp chính bản thân con khiêm nhường và thờ lạy Ngài.

Bình Luận:

You may also like