Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Thanh Tẩy Đền Thờ Và Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Ngày 22 – Thanh Tẩy Đền Thờ Và Thẩm Quyền Của Đấng Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 19:45-20:8

45 Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra, 46 và phán với họ: “Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.” 47 Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng những người lãnh đạo trong dân chúng tìm cách giết Ngài, 48 nhưng họ không biết phải làm thế nào, vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài.

1 Một hôm, khi Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng Tin Lành thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến 2 hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?” 3 Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho Ta: 4 Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?” 5 Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6 Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một nhà tiên tri.” 7 Vì vậy, họ trả lời rằng họ không biết báp-têm ấy đến từ đâu. 8 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

SUY GẪM

Chúa Jêsus quở trách họ vì đã biến đền thờ là nơi cầu nguyện thành hang ổ của bọn trộm cướp rồi sau lại giảng dạy ở đó nữa. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo có quyền hành trong đền thờ đã lập mưu để giết Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 45-46: Chúa Jêsus quay sang với các nhà lãnh đạo tôn giáo và chỉ trích họ nặng nề, Ngài nói rằng họ đã biến nơi cầu nguyện thành hang ổ của bọn trộm cướp, đầu gối họ run lên vì tức giận. Sau đó, Ngài ném đi tất cả đồ đạc của những người đang buôn bán tại đó. Trở thành môn đồ của Chúa Jêsus có nghĩa là chúng ta phải dừng ngay việc lừa bịp mọi người trong một nền tôn giáo đã trở thành cái chợ. Ngoài ra, chúng ta phải dừng ngay việc lặp đi lặp lại những hành động tôn giáo vô nghĩa, phá vỡ những thói quen tội lỗi hằng ngày và đập tan bản chất việc sùng bái thần tượng. Điều này là để thoát khỏi thế gian đang mải miết với sự tham lam, cạnh tranh và phân biệt đối xử mà nó hoàn toàn trái ngược với Đức Chúa Trời hằng sống. Nó cũng có nghĩa là để thoát khỏi sự ganh tị và đố kỵ.

Ngài ban cho tôi bài học gì

Câu 18-20: Các nhà lãnh đạo đền thờ tức giận với Chúa Jêsus vì đã đuổi những người đang buôn bán trong đền thờ rồi lại còn dạy dỗ ở đó mà không có sự cho phép của họ. Do đó, họ đã bị kích động rồi chất vấn thẩm quyền của Chúa Jêsus như thể Ngài là người cai trị trong đền thờ vậy. Chúa Jêsus phản ứng bằng cách chất vấn lại họ rằng phép báp têm của Giăng Báp-tít đến từ Trời hay đến từ loài người. Điều này là bởi khi làm báp têm, trên Trời đã xác nhận Ngài là ai (2:21-22). Họ biết họ đã bị dồn vào thế cùng, họ không biết trả lời thế nào nên không nói gì cả. Ngay từ đầu, họ đã không quan tâm đến sự thật mà chỉ quan tâm tới việc tranh chấp về thẩm quyền. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng không có ai trong cộng đồng của chúng ta hy sinh vì chân lý mà lại hám quyền lực.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin hãy để cộng đồng của con và bản thân con là nơi chia sẻ về Ngài và chân lý

Bình Luận:

You may also like