Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 -Chúa Đoán Xét Theo Cách Làm Của Chúng Ta

Ngày 20 -Chúa Đoán Xét Theo Cách Làm Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 19: 11-27

11 Trong khi họ nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus kể thêm một ẩn dụ, vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem nên người ta tưởng rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay. 12 Vì thế, Ngài phán: “Có một nhà quý tộc đi đến một xứ xa để được phong vương, rồi sẽ trở về. 13 Ông gọi mười trong số những đầy tớ của ông đến, giao cho họ mười nén bạc và bảo: ‘Hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về.’ 14 Nhưng thần dân của xứ ông ghét ông nên sai sứ giả theo sau ông và nói: ‘Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!’ 15 Sau khi được phong vương trở về, vua đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. 16 Đầy tớ thứ nhất đến trình: ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được mười nén.’ 17 Chủ bảo: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành của ta, được lắm; vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, ngươi sẽ được cai quản mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình: ‘Thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được năm nén.’ 19 Chủ cũng bảo: ‘Ngươi được cai quản năm thành.’ 20 Một đầy tớ khác đến trình: ‘Thưa chủ, đây nầy, nén bạc của chủ tôi đã gói trong khăn, 21 vì tôi sợ chủ, bởi chủ là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo.’ 22 Chủ bảo: ‘Nầy tên đầy tớ gian ác! Cứ theo lời ngươi nói ra mà ta xét xử. Có phải ngươi đã biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo chăng? 23 Thế tại sao ngươi không giao bạc của ta cho người buôn bạc để khi ta về, sẽ lấy cả vốn lẫn lời?’ 24 Rồi chủ nói với các người đứng đó: ‘Hãy lấy nén bạc của nó và cho người có mười nén.’ 25 Họ nói: ‘Thưa chủ, người ấy đã có mười nén rồi!’ 26 Ta bảo các ngươi: ‘Ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. 27 Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta.’ ”

SUY GẪM

Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem để phán với đoàn dân đông là những người chờ đợi sự đến của nước Đức Chúa Trời, rằng Ngài sắp ra đi nhưng sẽ quay trở lại để đoán xét, Ngài kể dụ ngôn về 10 nén bạc.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12, 14, 27: Chúa Jêsus giống như người quý tộc trong dụ ngôn sẽ đi đến Giê-ru-sa-lem và cũng không nhận được sự mến khách mà chỉ là sự khước từ. Nhưng Chúa Jêsus sẽ làm cho chiến thắng tạm thời của họ thành sự thất bại đời đời. Sự đoán xét nghiêm khắc này cho thấy Ngài đòi hỏi một tấm lòng trung tín và nhận biết rằng Chúa sẽ trở lại.

Câu 13, 25, 26: Người quý tộc giao cho mỗi đầy tớ của mình 10 nén bạc. Khi trở về, dù các đầy tớ có trung thành làm việc hay không thì ông cũng không nhìn thấy. Đối với Chúa Jêsus, không có mức độ nào với các ta-lâng và sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta không đơn thuần xếp hàng làm công việc này vì nó thánh khiết hơn hay không làm công việc kia vì nó kém thánh khiết và nhiều việc hay ít việc. Chúa hài lòng với người trung tín dù công việc đó nhỏ bé đến đâu.

Câu 15-19: Người đầy tớ này làm lợi ra được 10 nén bạc còn người đầy tớ khác được 5 nén và khiêm nhường nói rằng chúng được làm ra không phải do nỗ lực của họ mà là qua những nén bạc của người quý tộc. Người quý tộc cho người làm lợi ra 10 nén bạc cai quản 10 thành và cho người làm lợi 5 nén cai quản 5 thành. Ông ấy đã ban thưởng cho họ vì họ có khả năng làm các công việc lớn hơn. Không có phần thưởng nào tốt hơn là việc tìm ra những cách mới để hầu việc Chúa.

Câu 20-26: Một người đầy tớ lại nghĩ rằng người quý tộc là một người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo, nên anh ta đã gói bạc trong khăn. Người quý tộc nói rằng nếu đó là thật thì lẽ ra anh cũng nên để nén bạc ở chỗ người buôn bạc để sinh lãi. Tên đầy tớ này đã cố gắng viện cớ về việc thiếu đức tin của mình bằng cách đổ lỗi cho sự nghiêm khắc của người quý tộc, nhưng ông đã lấy bạc của tên đầy tớ này mà cho người đầy tớ có 10 nén. Chúa không ban cơ hội cho những kẻ nói dối và bào chữa về sự không trung tín của họ mà cho những người trung tín trong những việc rất nhỏ.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con trung tín với công việc mà Ngài đã giao cho con.

Bình Luận:

You may also like