Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Nếu Bạn Muốn Theo Đấng Christ

Ngày 7 – Nếu Bạn Muốn Theo Đấng Christ

by Ban Biên Tập
30 đọc

25 Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài quay lại phán với họ: 26 “Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta. 27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta.

28 Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? 29 Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười 30 và nói rằng: ‘Người nầy khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được!’ 31 Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác, mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi mười nghìn quân có thể địch nổi vua kia với hai mươi nghìn quân chăng? 32 Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. 33 Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.

34 Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? 35 Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

SUY GẪM

Chúa Jêsus phán rằng chỉ những người coi Ngài quan trọng hơn gia đình và tài sản của mình mới có thể theo Ngài và chỉ những người sẵn sàng chết vì cớ danh Ngài mới có thể trở thành môn đồ Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 26, 27: Là môn đồ của Chúa Jêsus và theo Ngài có nghĩa là vâng lời Đức Chúa Trời trước cả gia đình và sự sống mình. Chỉ những ai theo Chúa Jêsus lên thập tự giá mới có thể là môn đồ Ngài. Những ai tin rằng cái chết của Ngài không phải là kết thúc mà là khởi đầu của sự sống mới và họ sống như Chúa Jêsus đã sống mới có thể là môn đồ Ngài. Nếu bạn coi Chúa Jêsus quan trọng nhưng lại nghĩ rằng vấn đề của mình cấp bách hơn, thì điều đó có nghĩa là bạn nghĩ mình có thể giải quyết vấn đề của mình mà không cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúa Jêsus và mạng lệnh của Ngài có phải là ưu tiên cao nhất trong đời sống bạn không?

Câu 28-32: Chúa Jêsus không yêu cầu một sự đầu phục mù quáng. Ngài muốn bạn tính toán các con số. Ngài muốn bạn xem xét nếu theo Đấng Christ là ích lợi hơn so với gia đình, tài sản và sự sống thì hãy theo Ngài. Giống như một người trước khi xây nhà phải chắc rằng mình có đủ tiền. Cũng giống như một vị vua xem xét cơ hội thắng trận khi 10.000 lính của mình đánh lại 20.000 quân địch, thì Chúa Jêsus cũng cho những người từ Ga-li-lê đi theo Ngài sự lựa chọn để có tiếp tục theo Ngài hay không. Chỉ những người nhận biết rằng từ bỏ mọi điều mình có để theo Chúa Jêsus thật sự có được mọi điều thì mới có thể theo Ngài (9:24, 25). Bạn có nghĩ như vậy và theo Ngài không?

Câu 33-35: Giống như muối không mặn thì không được coi là muối, những người không từ bỏ chính mình và mọi điều mình có thì không thể làm môn đồ Chúa Jêsus. Đám đông không dâng tất cả những gì họ có cho Chúa sẽ bị hổ thẹn về thập tự giá, Chúa Jêsus cũng hổ thẹn vì cớ họ và ném họ ra ngoài như muối đã mất vị mặn.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin cho con đức tin để xem Chúa Jêsus là tất cả của con.

Bình Luận:

You may also like