Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Bạn Sẽ Nhận Lời Mời Từ Thiên Đàng

Ngày 6 – Bạn Sẽ Nhận Lời Mời Từ Thiên Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

15 Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Jêsus nghe những điều nầy, thì thưa với Ngài: “Phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời!” 16 Nhưng Ngài đáp: “Có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. 17 Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: ‘Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.’ 18 Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: ‘Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 19 Người khác nói: ‘Tôi có mua năm đôi bò cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 20 Người khác nữa nói: ‘Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được.’ 21 Đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Chủ nổi giận, bảo đầy tớ: ‘Hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ lại nói: ‘Thưa chủ, điều chủ dạy, tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn trống chỗ.’ 23 Chủ nhà lại bảo đầy tớ: ‘Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. 24 Vì ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của ta.’ ”

SUY GẪM

Chúa Jêsus kể câu chuyện về một bữa tiệc lớn được tổ chức và những người được mời đều viện cớ để không đến. Vì vậy, bữa tiệc đầy những người ngoài đường phố, là những người luôn bị người khác xua đuổi.

Đức Chúa Trời  là Đấng như thế nào?

Câu 21-24: Ngài nổi giận với những kẻ không đáp lại lời mời và viện cớ không đến. Thay vào đó, Ngài đem vào bữa tiệc những người mà thế gian không quan tâm và mời những người ngoài đường phố, ngõ ngách, là những người bị xã hội xa lánh. Lời mời này làm tiêu tan danh dự của những người đã được mời trước đó, và đem lại vinh dự rất lớn cho những người đã tiếp nhận lời mời nhưng không thể báo đáp cho chủ. Đó là phước hạnh thật sự dành cho họ (c.14). Bởi tình yêu và ân điển của Chủ, Đấng đã tự chọn cho mình chỗ thấp hèn nhất mà chúng ta được trở thành con cái Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 18-20: Những người nói rằng sẽ tham dự bữa tiệc lại viện cớ không đi sau khi tất cả thức ăn đã được dọn sẵn và người đầy tớ được sai đi để mời họ. Có lẽ không ai mua đám ruộng mà trước hết không đi xem, hoặc mua năm đôi bò mà trước hết không thử. Cũng thật vô lý khi một người nào đó không đi dự tiệc được chỉ vì mới kết hôn. Họ đã không trân trọng bữa tiệc bằng tài sản và công việc hàng ngày của mình. Thứ tự ưu tiên của bạn là gì? Khi chúng ta coi trọng tiền bạc, danh dự và sự thành công của con cái hơn thiên đàng hay Chúa, thì kết quả là chúng ta trì hoãn cầu nguyện, thờ phượng, suy ngẫm và vâng lời. Đôi khi không lập tức vâng lời lại là điều nguy hiểm, vì có những việc chúng ta không thể để sau đó mới làm.

Cầu nguyện:

 Lạy Chúa! Xin tha thứ cho đức tin hay do dự của con và giúp con đi đến “bữa tiệc” của Ngài.

Bình Luận:

You may also like