Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Ngài Vui Lòng Làm Hòa Muôn Vật

Ngày 11 – Ngài Vui Lòng Làm Hòa Muôn Vật

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 1:15-23

15 Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. 16 Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. 18 Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. 19 Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, 20 và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời.

21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài; 23 miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của Tin Lành mà anh em đã nghe, là Tin Lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời; và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục vụ Tin Lành ấy.

SUY GẪM:

C. 15-17 Đấng Christ, là Đấng dựng nên hết thảy mọi vật, và trở thành mục đích của công cuộc sáng tạo đã ban cho tạo vật sự sinh tồn và vẫn đang cai trị trên mọi loài. Muôn vật đều được dựng nên trong Ngài mà không có trong bất cứ quyền lực nào khác. Vì thế, hết thảy muôn vật chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Jêsus Christ. Ngài là chủ tể trên hết thảy mọi vật, không những Ngài đã tạo nên chúng ta, mà mỗi ngày ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Hãy trút bỏ hết mọi nan đề trong đời sống bạn. Chỉ trong Đấng Christ và bởi chính Ngài chúng ta mới có thể tìm thấy sự thoả mãn vì được ở với Ngài.

C. 19-22 Tất cả mọi vật được phục hoà với Đức Chúa Trời qua huyết của Đấng Christ. Chúng ta vốn bị xa cách Đức Chúa Trời bởi đời sống vô nghĩa của mình. Nhưng qua sự chết của Chúa Jêsus, chúng ta sẽ vui hưởng đời sống hoà thuận với Đức Chúa Trời. Lí do sự ban cho đó là để chúng ta sống đời sống thánh khiết trước mặt Ngài. Đừng quên rằng chúng ta được trở nên thánh khiết là do sự chết của Chúa Jêsus trên cây thập tự.C. 23 Để ra mắt Chúa trong sự thánh sạch thì chúng ta phải đặt nền tảng của đời sống mình trong đức tin, và vững vàng trong sự trông cậy Phúc âm. Hãy nhận biết rằng năng quyền của Phúc âm mà chúng ta nhận lãnh mỗi ngày kì diệu như thế nào, vui lòng được kêu gọi là nhân sự cho Phúc âm và thét lên như Phao-lô “Tôi làm kẻ giúp việc của đạo ấy”.

Cầu nguyện  Xin giúp con sống đời sống tin kính để có ảnh hưởng mạnh mẽ cho sứ điệp chia sẻ Phúc âm.

Bình Luận:

You may also like