Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Chúng Tôi Sẽ Nói Cho Bạn Biết Về Tin Lành

Ngày 10 – Chúng Tôi Sẽ Nói Cho Bạn Biết Về Tin Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 1:1-14

1 Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng Ti-mô-thê là anh em, 2 kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển(a) và bình an cho anh em.

3 Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, 5 bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em. 6 Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 7 Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em(b) làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ, 8 và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.

9 Vì thế, từ ngày nghe được điều nầy, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh 10 để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. 11 Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, 12 và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; 14 trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc(c) là sự tha tội.

SUY GẪM:

C. 1  Đức Chúa Trời lập nên những người làm việc cho Phúc âm theo như ý muốn của Ngài. Lí do mà Phao-lô và Ti-mô-thê được kêu gọi làm chứng nhân cho sứ điệp đó là vì ân điển của Chúa phục sinh Đấng đã gặp họ. Hãy suy gẫm về ý muốn của Đức Chúa Trời – Đấng đang kêu gọi bạn ngày hôm nay bằng lời này.

C. 2 Ngài là Cha, người ban ân điển và sự bình an cho những ai tin vào Đấng Christ. Tín đồ Hội thánh Cô-lô-se sống ở thành Cô-lô-se nhưng tâm linh họ sống trong Đấng Christ. Vì thế, họ có thể vui hưởng tặng phẩm của ân điển và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha. Bạn đang trồng gốc rễ của đời sống bạn ở đâu?C. 6 Quá trình của Phúc âm là nghe, hiểu, và sanh bông trái. Trong đời sống của một Cơ đốc nhân, trước tiên họ phải nghe Phúc âm, nếu nghe họ phải hiểu, áp dụng vào thực tiễn và sanh bông trái tốt. Khi nghe Lời Đức Chúa Trời, có phải bạn đang kiên nhẫn suy gẫm để có thể sanh bông trái trong những lĩnh vực của đời sống bạn không?

C. 13, 14 Sự cứu rỗi đang được đem lên khỏi quyền lực của sự tối tăm và vào trong vương quốc của “Con yêu dấu Ngài”, cũng như nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi. Hãy giải thoát đời sống trong quyền lực của sự tối tăm mà bạn đã từng sống. Theo đó, hãy vui hưởng sự tha tội và hạnh phúc được tìm thấy trong vương quốc của Con Ngài.Cầu nguyện  Xin cho con đầy dẫy sự khôn ngoan, hiểu biết được ý muốn của Ngài để con có thể tiếp tục lớn lên.

Bình Luận:

You may also like