Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Đoán Xét Công Bình

Ngày 30 – Đoán Xét Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 18:19-32

19 Các ngươi còn nói rằng: ‘Tại sao đứa con không gánh chịu tội ác của cha nó?’ Bởi vì đứa con đó đã làm điều công minh, chính trực vâng giữ và làm theo tất cả luật lệ Ta. Chắc chắn nó sẽ sống. 20 Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không gánh chịu tội ác của cha và cha cũng không gánh chịu tội ác của con. Điều công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính; điều dữ của kẻ dữ sẽ bị kể cho kẻ dữ.

21 Nhưng nếu kẻ dữ từ bỏ mọi tội mình đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ Ta; nếu nó làm điều công minh, chính trực, thì nó sẽ sống chứ không chết đâu. 22 Không một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại để chống lại nó. Nó sẽ sống vì điều công chính nó đã làm. 23 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chẳng lẽ Ta lại vui vì sự chết của kẻ dữ sao? Chẳng phải Ta vui vì nó từ bỏ đường lối mình để được sống sao? 24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ đức công chính của mình mà phạm tội, làm những việc ghê tởm như kẻ ác đã làm, thì người ấy có được sống không? Không, không một việc công chính nào người ấy đã làm sẽ được nhắc đến. Vì sự bất trung và tội lỗi nó đã phạm nên nó sẽ chết.’

25 Các ngươi lại nói rằng: ‘Đường lối của Chúa là không chính trực.’ Vậy hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Đường lối của Ta không chính trực sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi không chính trực đó sao? 26 Nếu người công chính từ bỏ đức công chính mình mà phạm tội thì người ấy sẽ chết; vì tội ác đã phạm mà người ấy sẽ chết. 27 Nếu kẻ dữ từ bỏ điều dữ mình đã phạm và làm điều công minh chính trực thì nó sẽ cứu linh hồn mình. 28 Vì nó biết suy xét và từ bỏ mọi tội phản nghịch mình đã phạm thì chắc chắn nó sẽ sống, không chết đâu. 29 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên nói: ‘Đường lối của Chúa là không chính trực.’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, có phải là đường lối của Ta không chính trực sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi không chính trực đó sao?

30 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ phán xét các ngươi, mỗi người tùy theo việc mình làm. Hãy ăn năn và từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi đi! Như vậy, điều đó sẽ không trở thành cớ vấp phạm cho các ngươi. 31 Hãy ném xa các ngươi mọi tội phản nghịch mình đã phạm. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới! Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết?’ 32 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật vậy, Ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống!’”

SUY GẪM:

C. 23, 32 Ngài không vui vì sự chết của kẻ ác mà muốn họ quay lại và ăn năn. Nếu kẻ ác từ bỏ con đường sai trái thì Chúa sẽ tha thứ tất cả các tội lỗi của họ trong quá khứ và Ngài không nhớ đến các tội này nữa. Đức Chúa Trời cũng không vui về việc hình phạt các tội nhân mà Ngài thực sự mong muốn rằng họ từ bỏ tội lỗi và làm điều công chính (c.22). Con đường xấu trong lòng mà bạn phải từ bỏ ngay lúc này là gì?

C. 25, 29, 30 Đức Chúa Trời là Đấng công bằng. Không có sự hay thay đổi hoặc không công bằng trong các quyết định của Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận sự đoán xét của Chúa theo những việc mà chính họ đã làm. Trước mặt Chúa, chúng ta hãy tra xét lại bản thân xem Ngài có phải là Đấng đoán xét công bình hay không.

C. 19, 20 Điều công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính và điều dữ của kẻ dữ cũng sẽ được kể cho kẻ dữ. Hết thảy cha mẹ và con cái đều sẽ bị đoán xét theo việc làm công chính hay gian ác của chính bản thân họ. Vì thế, chúng ta không thể đổ lỗi cho cha mẹ hay môi trường của chúng ta được.

C. 25-32 Vẫn còn chưa quá muộn. Một người dù ác như thế nào, thậm chí là kẻ tồi tệ nhất, nhưng nếu biết ăn năn và từ bỏ đời sống tội lỗi thì sẽ sống. Ngay giờ này, nếu bạn từ bỏ đời sống tội lỗi và ăn năn thì bạn sẽ nhận được một tấm lòng mới và một tâm linh mới. Chúng ta có thể trở lại với Đức Chúa Trời của ân điển vào bất kì lúc nào. Hãy lắng tai nghe để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cho chúng ta chọn lựa sự sống và được sống.

Cầu nguyện  Chúa ôi, xin hãy giúp để con sống một đời sống trong sự khiếp sợ sự đoán xét của Ngài.

Bình Luận:

You may also like