Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Vinh Quang Của Chúa Lìa Khỏi

Ngày 13 – Vinh Quang Của Chúa Lìa Khỏi

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 10:1-22

1 Tôi nhìn và thấy vòm trời phía trên đầu các chê-ru-bim có cái gì giống như cái ngai bằng đá bích ngọc. 2 Ngài phán với người mặc vải gai rằng: “Hãy đi vào giữa các bánh xe quay tít ở dưới chê-rúp. Hãy lấy những than lửa đỏ từ giữa các chê-ru-bim bỏ đầy cả hai tay ngươi và rải ra trên thành nầy.” Người ấy vào nơi đó trước mắt tôi. 3 Khi người ấy đi vào thì các chê-ru-bim đang đứng bên phải đền thờ, và mây phủ đầy hành lang trong. 4 Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ chê-rúp và đứng nơi ngưỡng cửa của đền thờ. Đền thờ đầy mây và hành lang đầy ánh vinh quang rực rỡ của Đức Giê-hô-va. 5 Tiếng của những cánh chê-ru-bim vang ra đến hành lang ngoài giống như tiếng của Đức Chúa Trời Toàn Năng khi Ngài phán.

 6 Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho người mặc vải gai rằng: “Hãy lấy lửa từ giữa các bánh xe quay tít, từ giữa các chê-ru-bim”, thì người ấy đi vào và đứng bên cạnh một bánh xe. 7 Rồi một chê-rúp giơ tay ra lấy lửa từ giữa các chê-ru-bim và đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người nầy nhận lấy rồi đi ra. 8 Dưới cánh các chê-ru-bim có hình một bàn tay người.

 9 Tôi nhìn và thấy có bốn bánh xe bên cạnh các chê-ru-bim, mỗi bánh xe bên cạnh một chê-rúp, và hình dáng những bánh xe ấy giống như bích ngọc. 10 Về hình dáng, bốn bánh xe đều giống nhau, mỗi cái giống như bánh xe lồng trong bánh xe. 11 Khi đi, chúng đi theo bốn hướng, không xoay qua xoay lại; tùy theo bánh xe dẫn đầu hướng về bên nào thì chúng đi theo bên ấy, và khi đi chúng chẳng xoay lại. 12 Toàn thân các chê-ru-bim, gồm cả lưng, tay, cánh, bánh xe đều đầy những mắt khắp chung quanh. Cả bốn bánh xe đều như vậy. 13 Bấy giờ, tôi nghe các bánh xe ấy được gọi là “các bánh xe quay tít.” 14 Mỗi chê-rúp có bốn mặt: mặt thứ nhất là mặt Chê-rúp; mặt thứ nhì là mặt người; mặt thứ ba là mặt sư tử; mặt thứ tư là mặt chim ưng.

 15 Bấy giờ, các chê-ru-bim cất lên: Đây là những sinh vật mà tôi thấy bên bờ sông Kê-ba. 16 Khi các chê-ru-bim đi thì các bánh xe đi bên cạnh; khi các chê-ru-bim xòe cánh để cất lên khỏi đất thì các bánh xe vẫn ở bên cạnh chúng. 17 Khi các chê-ru-bim dừng lại thì các bánh xe cũng dừng lại; và khi các chê-ru-bim cất lên thì chúng cũng cất lên vì thần của các sinh vật ấy ở trong các bánh xe ấy.

 18 Bấy giờ vinh quang của Đức Giê-hô-va ra khỏi ngưỡng cửa đền thờ và đứng trên các chê-ru-bim. 19 Các chê-ru-bim xòe cánh cất lên khỏi đất trước mắt tôi khi chúng ra đi cùng với các bánh xe bên cạnh. Chúng dừng nơi lối vào của cổng phía đông nhà Đức Giê-hô-va, và vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ở trên chúng.

 20 Đó là những sinh vật mà tôi thấy ở dưới Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bên bờ sông Kê-ba, và tôi biết chúng là chê-ru-bim. 21 Mỗi chê-rúp có bốn mặt và bốn cánh; dưới cánh có hình bàn tay người. 22 Hình dạng của các mặt chúng giống những mặt mà tôi đã thấy cả hình và chính chúng, bên bờ sông Kê-ba. Mỗi sinh vật đều đi thẳng về phía trước. 

SUY GẪM:

Người đưa ra lời kêu gọi cho vị tiên tri qua một khải tượng (chương 1-3) lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có sự khác biệt ở chỗ tạo vật đó giờ chính là chê-ru-bim và bánh xe quay tít. Điều này cho chúng ta thấy thực tế là Đức Chúa Trời không chỉ ở trong một phạm vi nhất định, và không những chỉ kêu gọi Ê-xê-chi-ên mà Ngài còn cho ông thấy khải tượng về sự đoán xét qua quyền năng, sự vinh quang của Ngài nữa.

C. 18, 19 Vì cớ tội lỗi, sự vinh quang của Chúa đã lìa khỏi đền thờ. Câu chuyện buồn về I-ca-bốt (I Sa-mu-ên 4:21) lại được tái hiện ở đây. Chúa lìa bỏ đền thờ nghĩa là Ngài sẽ không bảo vệ Giê-ru-sa-lem nữa. Những người bị bắt làm phu tù đó sẽ không kêu than vì sự sa đọa của Giê-ru-sa-lem mà vì vinh quang của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ. Vậy nên làm người gác cổng cho nhà Chúa tốt hơn là ở trong cung điện của các tội nhân. Cho dù bạn nghèo khó trong thế gian này thì bạn có thỏa lòng và vui mừng vì Đức Chúa Trời ở cùng bạn không?

C. 19-14 Chê-ru-bim làm việc cùng với chê-ru-bim là các thiên sứ và những bánh xe. Cũng như bạn không thể một mình làm công việc Chúa được. Nếu chúng ta tập trung lại, làm việc cùng với mọi người, là những người có khả năng và ân tứ khác nhau thì chức vụ của chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bạn cần có tấm lòng để nhìn nhận rằng một cộng đồng có nhiều ân tứ khác nhau và coi trọng chúng.

Cầu nguyện  Cảm tạ Ngài vì đã cho con nhận biết rằng phước hạnh thật được đặt nền móng ở nơi Đức Chúa Trời thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like