Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sự Đoán Phạt Giê-ru-sa-lem

Ngày 12 – Sự Đoán Phạt Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 9:1-11

1 Ngài kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: “Các đao phủ của thành phố hãy đến gần, mỗi người cầm khí giới hủy diệt trong tay mình.” 2 Và kìa, có sáu người từ cổng trên về phía bắc đi đến, mỗi người cầm vũ khí giết người trong tay. Trong bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo tráp bút mực. Sáu người bước vào đứng bên bàn thờ bằng đồng.

3 Vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên dời khỏi Chê-rúp là nơi thường ngự mà đến ngưỡng cửa đền thờ. Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo tráp bút mực 4 và phán: “Hãy đi qua khắp thành, tức là thành Giê-ru-sa-lem, và ghi dấu trên trán những người nào than thở, khóc lóc về mọi điều kinh tởm đã phạm giữa thành nầy.”

5 Rồi tôi nghe Ngài phán với những người kia rằng: “Hãy theo sau người ấy, đi khắp thành và đánh giết; mắt ngươi chớ đoái tiếc, cũng đừng thương xót. 6 Hãy giết hết, bất kể người già, người trẻ, trinh nữ, đàn bà và trẻ em. Nhưng chớ đến gần người nào có ghi dấu trên trán. Hãy bắt đầu từ những người già cả ở trước đền thờ.” 7 Ngài lại phán với họ: “Hãy làm ô uế đền thờ, làm cho xác chết đầy dẫy các hành lang! Hãy đi ra!” Vậy họ đi ra và đánh giết trong thành.

8 Trong khi họ đánh giết thì tôi ở lại một mình. Tôi ngã sấp mặt xuống và kêu lên rằng: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sắp đổ cơn giận trên thành Giê-ru-sa-lem mà hủy diệt hết dân còn sót lại của Y-sơ-ra-ên sao?” 9 Ngài phán với tôi: “Tội ác của nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa thật quá lớn. Đất đầy dẫy máu, trong thành đầy dẫy bất công vì họ nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất nầy, Đức Giê-hô-va chẳng thấy gì cả.’ 10 Về phần Ta, mắt Ta cũng chẳng đoái tiếc, cũng không thương xót. Ta sẽ làm cho đường lối họ đổ lại trên đầu họ.”

11 Kìa, người mặc vải gai, lưng đeo tráp bút mực đến tường trình rằng: “Tôi làm đúng như lời Ngài đã truyền.” 

SUY GẪM:

C. 3-4 Từ đời nọ qua đời kia, Ngài luôn bảo vệ người công bình. Tại Giê-ru-sa-lem, những người mặc vải gai đi vòng quanh thành, cầm bút và đánh dấu trên trán những người đang than thở, khóc lóc. Dù ở trong một môi trường giống như Giê-ru-sa-lem, là nơi đầy dẫy sự sùng bái thần tượng thì vẫn còn có người không bị rơi vào cám dỗ đó. Những người này đã thấy sự tối tăm thuộc linh của cả dân tộc Y-sơ-ra-ên và quá đau khổ vì điều ấy. Lí do mà Đức Chúa Trời công nhận những người này không phải vì sự tôn sùng tín ngưỡng bên ngoài mà bởi tấm lòng bên trong của họ.

C. 8 Ê-xê-chi-ên kêu than và nài nỉ Chúa vì dân sự của Ngài sắp phải đối mặt với những cái chết kinh khiếp. Ông dâng lời cầu nguyện, cầu xin Chúa đừng hủy diệt hết dân sót lại của Y-sơ-ra-ên là những người theo Ngài. Ông giữ chặt lấy nỗi đau của những người là đối tượng trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho họ. Bạn có đang sốt sắng cầu nguyện cho nỗi đau hay các vấn đề tội lỗi trong cộng đồng của bạn không?

Cầu nguyện   Chúa ôi, xin giúp chúng con là những người thức canh chờ đợi sự đến của Ngài.

Bình Luận:

You may also like