Home Chuyên Đề  Con Người: Cây Sậy Có Tư Tưởng

 Con Người: Cây Sậy Có Tư Tưởng

by Viethungpham.com
30 đọc

“Con người là một cây sậy có tư tưởng”, đó là một câu nói nổi tiếng của Blaise Pascal, một thần đồng toán học và một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Một trong những cách học nhanh nhất và hiệu quả nhất là suy ngẫm về tư tưởng của các bậc tiền bối mà mình ngưỡng mộ. 12 câu nói sau đây có thể là một bài học rất bổ ích đối với nhiều người …

1/ Blaise Pascal (1623 – 1662)

These principles can be grasped only through intuition, and that this fact underscored the necessity for submission to God in searching out truths”[2]

Những nguyên lý này (hệ tiên đề) chỉ có thể nắm bắt được thông qua trực giác, và thực tế này nhấn mạnh sự cần thiết phải phục tùng Đức Chúa Trời trong việc tìm kiếm lẽ thật”.

2/ Isaac Newton (1642 – 1727)

“From this fountain (the free will of God) it is those laws, which we call the laws of nature, have flowed, in which there appear many traces of the most wise contrivance, … if the order of Nature was established by the will of God, the [man] himself, a miserable reptile, can tell what was fittest to be done[3].

“Từ nguồn suối này (ý chí tự do của Chúa), những quy luật mà chúng ta gọi là định luật tự nhiên đã tuôn trào, trong đó xuất hiện nhiều dấu vết của sự sáng tạo khôn ngoan nhất, … nếu trật tự của Tự nhiên được thiết lập theo ý muốn của Chúa, thì con người, một loài bò sát khốn khổ, có thể biết điều gì là thích hợp nhất để làm”.

3/ Benjamin Franklin (1706 – 1790)

We are spirits. That bodies should be lent us while they afford us pleasure, assist us in acquiring knowledge or in doing good to our fellow-creatures, is a kind of benevolent act of God”.[4]

Chúng ta là những linh hồn. Rằng cái cơ thể cho chúng ta mượn để mang lại cho chúng ta niềm vui, hỗ trợ chúng ta tiếp thu kiến thức hoặc làm điều tốt cho đồng loại, là một loại hành động nhân từ của Chúa”.

4/ Emil du Bois-Reymond (1818 – 1896)

Sevens “world riddles[5]:  

 1. The ultimate nature of matter and force;
 2. The origin of motion;
 3. The origin of life;
 4. The “apparently teleological arrangements of nature”;
 5. The origin of simple sensations (“a quite transcendent” question);
 6. The origin of intelligent thought and language
 7. The question of free will

Bẩy “thách đố thế giới”:

 1. Bản chất tận cùng của vật chất và lực?
 2. Nguồn gốc của chuyển động?
 3. Nguồn gốc sự sống?
 4. Sự sắp xếp dường như có mục đích của tự nhiên?
 5. Nguồn gốc của những cảm giác đơn giản?
 6. Nguồn gốc của tư duy thông minh và ngôn ngữ?
 7. Vấn đề tự do ý chí.

5/ Louis Pasteur (1822 – 1895):

Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène”[6]

Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa”

6/ Gregor Mendel (1822 – 1884):

“I have long thought that there was something lacking in Darwin’s theory of natural selection. And I have also questioned the views of Lamarck. I once made an effort to test the influence of environ- ment on plants. I transplanted certain plants from their natural habitat to the monastery garden. Although cultivated side by side with the form typical of the garden, no change occurred in the trans- planted form as a result of the change in environment, even after several years. Nature does not modify species in that way, so some other forces must be at work”[7].

“Từ lâu tôi đã nghĩ rằng có điều gì đó thiếu sót trong lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. Và tôi cũng đã đặt câu hỏi về quan điểm của Lamarck. Có lần tôi đã thử kiểm tra ảnh hưởng của môi trường lên thực vật. Tôi đã cấy một số loại cây từ môi trường sống tự nhiên của chúng vào khu vườn của tu viện. Mặc dù được trồng song song với hình thức trồng đặc trưng trong vườn, nhưng không có sự thay đổi nào xảy ra ở dạng trồng do sự thay đổi của môi trường, thậm chí sau vài năm. Thiên nhiên không biến đổi loài theo cách đó (theo cách của Darwin), do đó phải có một số lực lượng khác tác động”

7/ Lord Kelvin (1824 – 1907)

“If you study science deep enough and long enough, it will force you to believe in God”[8]

“Nếu bạn nghiên cứu khoa học đủ sâu và đủ lâu, bắt buộc bạn phải tin vào Chúa”

8/ Max Planck (1858 – 1947)

Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve.”[9]

Khoa học không thể giải quyết được bí ẩn cuối cùng của tự nhiên. Bởi vì, trong phân tích cuối cùng, bản thân chúng ta là một phần của bí ẩn mà chúng ta đang cố gắng giải quyết.”

9/ Albert Einstein (1879 – 1955)

“As a child I received instruction both in the Bible and in the Talmud. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene. Unquestionably! No one can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. His personality pulsates in every word. No myth is filled with such life”[10]

“Khi còn nhỏ, tôi đã được giáo dục trong cả Kinh Thánh lẫn Kinh Talmud. Tôi là một người Do Thái, nhưng tôi bị mê hoặc bởi hình ảnh chói sáng của người Nazarene (tức Chúa Giê-su). Không còn nghi ngờ gì nữa! Không ai có thể đọc sách Phúc Âm mà không cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-su. Tính cách của ngài rung động trong từng lời nói. Không có huyền thoại nào chứa đầy sự sống như vậy”.

10/ Clive Staples Lewis (1898 – 1963):

“We don’t have a soul. We are a soul. We happen to have a body”[11].

“Không phải chúng ta có một linh hồn, mà chúng ta chính là một linh hồn. Chúng ta ngẫu nhiên có một thể xác”.

11/ Werner Heisenberg (1901 – 1976)

The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you”[12]

Ngụm nước đầu tiên của cốc nước khoa học tự nhiên sẽ làm cho bạn trở thành kẻ vô thần, nhưng ở đáy cốc, Chúa đang đợi bạn”

12/ Kurt Gödel (1906 – 1978)

“Even if the finite brain cannot store an infinite amount of information, the spirit may be able to. The brain is a computing machine connected with a spirit. If the brain is taken to be physical and as [to be] a digital computer, from quantum mechanics [it follows that] there are then only a finite number of states. Only by connecting it [the brain] to a spirit might it work in some other way.”[13]

“Ngay cả khi bộ não hữu hạn không thể lưu trữ một lượng thông tin vô hạn thì linh hồn vẫn có thể làm được điều đó. Bộ não là một cỗ máy tính được kết nối với một linh hồn. Nếu coi bộ não là vật chất và [là] một máy tính kỹ thuật số, thì theo cơ học lượng tử chỉ có một số hữu hạn các trạng thái. Chỉ bằng cách kết nối bộ não với linh hồn thì nó mới có thể hoạt động theo cách khác.”

PVHg, 02/09/2023


[1] L’homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. https://www.dicocitations.com/citations/citation-9744.php

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

[3] https://todayinsci.com/N/Newton_Isaac/NewtonIsaac-God-Quotations.htm

[4] https://www.azquotes.com/quote/848996

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_du_Bois-Reymond#On_epistemology

[6] https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58442

[7] https://academic.oup.com/icb/article/26/3/749/264329

[8] https://quotefancy.com/quote/1267784/Lord-Kelvin-If-you-study-science-deep-enough-and-long-enough-it-will-force-you-to-believe

[9] https://www.goodreads.com/quotes/379714-science-cannot-solve-the-ultimate-mystery-of-nature-and-that

[10] TIME 05/04/2007 https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,1607298-2,00.html Saturday Evening Post, Oct 26, 1929 https://www.pinterest.com/pin/philosophy–2392606044970964/

[11] https://www.goodreads.com/quotes/862118-we-don-t-have-a-soul-we-are-a-soul-we

[12] https://www.goodreads.com/quotes/9627737-the-first-gulp-from-the-glass-of-natural-sciences-will

[13] https://www.jamesrmeyer.com/ffgit/godel-quotes

“Man is a thinking reed,”[1] is a famous quote of Blaise Pascal, a mathematical prodigy and one of the greatest thinkers of all time. One of the fastest and most effective ways to learn is to contemplate on predecessors’ thoughts that we admire. 12 following quotes may be a very good lessons for many people …

“Con người là một cây sậy có tư tưởng”, đó là một câu nói nổi tiếng của Blaise Pascal, một thần đồng toán học và một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Một trong những cách học nhanh nhất và hiệu quả nhất là suy ngẫm về tư tưởng của các bậc tiền bối mà mình ngưỡng mộ. 12 câu nói sau đây có thể là một bài học rất bổ ích đối với nhiều người …

1/ Blaise Pascal (1623 – 1662)

“These principles can be grasped only through intuition, and that this fact underscored the necessity for submission to God in searching out truths”[2]

“Những nguyên lý này (hệ tiên đề) chỉ có thể nắm bắt được thông qua trực giác, và thực tế này nhấn mạnh sự cần thiết phải phục tùng Đức Chúa Trời trong việc tìm kiếm lẽ thật”.

2/ Isaac Newton (1642 – 1727)

“From this fountain (the free will of God) it is those laws, which we call the laws of nature, have flowed, in which there appear many traces of the most wise contrivance, … if the order of Nature was established by the will of God, the [man] himself, a miserable reptile, can tell what was fittest to be done”[3].

“Từ nguồn suối này (ý chí tự do của Chúa), những quy luật mà chúng ta gọi là định luật tự nhiên đã tuôn trào, trong đó xuất hiện nhiều dấu vết của sự sáng tạo khôn ngoan nhất, … nếu trật tự của Tự nhiên được thiết lập theo ý muốn của Chúa, thì con người, một loài bò sát khốn khổ, có thể biết điều gì là thích hợp nhất để làm”.

3/ Benjamin Franklin (1706 – 1790)

“We are spirits. That bodies should be lent us while they afford us pleasure, assist us in acquiring knowledge or in doing good to our fellow-creatures, is a kind of benevolent act of God”.[4]

“Chúng ta là những linh hồn. Rằng cái cơ thể cho chúng ta mượn để mang lại cho chúng ta niềm vui, hỗ trợ chúng ta tiếp thu kiến thức hoặc làm điều tốt cho đồng loại, là một loại hành động nhân từ của Chúa”.

4/ Emil du Bois-Reymond (1818 – 1896)

Sevens “world riddles”[5]:  

 1. the ultimate nature of matter and force;
 2. the origin of motion;
 3. the origin of life;
 4. the “apparently teleological arrangements of nature”;
 5. the origin of simple sensations (“a quite transcendent” question);
 6. the origin of intelligent thought and language
 7. the question of free will

Bẩy “thách đố thế giới”:

 1. Bản chất tận cùng của vật chất và lực?
 2. Nguồn gốc của chuyển động?
 3. Nguồn gốc sự sống?
 4. Sự sắp xếp dường như có mục đích của tự nhiên?
 5. Nguồn gốc của những cảm giác đơn giản?
 6. Nguồn gốc của tư duy thông minh và ngôn ngữ?
 7. Vấn đề tự do ý chí.

5/ Louis Pasteur (1822 – 1895):

“Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène”[6]

“Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa”

6 Gregor Mendel (1822 – 1884):

“I have long thought that there was something lacking in Darwin’s theory of natural selection. And I have also ques- tioned the views of Lamarck. I once made an effort to test the influence of environ- ment on plants. I transplanted certain plants from their natural habitat to the monastery garden. Although cultivated side by side with the form typical of the garden, no change occurred in the trans- planted form as a result of the change in environment, even after several years. Nature does not modify species in that way, so some other forces must be at work”[7].

“Từ lâu tôi đã nghĩ rằng có điều gì đó thiếu sót trong lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. Và tôi cũng đã đặt câu hỏi về quan điểm của Lamarck. Có lần tôi đã thử kiểm tra ảnh hưởng của môi trường lên thực vật. Tôi đã cấy một số loại cây từ môi trường sống tự nhiên của chúng vào khu vườn của tu viện. Mặc dù được trồng song song với hình thức trồng đặc trưng trong vườn, nhưng không có sự thay đổi nào xảy ra ở dạng trồng do sự thay đổi của môi trường, thậm chí sau vài năm. Thiên nhiên không biến đổi loài theo cách đó (theo cách của Darwin), do đó phải có một số lực lượng khác tác động”

7/ Lord Kelvin (1824 – 1907)

“If you study science deep enough and long enough, it will force you to believe in God”[8]

“Nếu bạn nghiên cứu khoa học đủ sâu và đủ lâu, bắt buộc bạn phải tin vào Chúa”

8/ Max Planck (1858 – 1947)

“Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve.”[9]

“Khoa học không thể giải quyết được bí ẩn cuối cùng của tự nhiên. Bởi vì, trong phân tích cuối cùng, bản thân chúng ta là một phần của bí ẩn mà chúng ta đang cố gắng giải quyết.”

9/ Albert Einstein (1879 – 1955)

“As a child I received instruction both in the Bible and in the Talmud. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene. Unquestionably! No one can read the Gospels without feeling the actual presence of Jesus. His personality pulsates in every word. No myth is filled with such life”[10]

“Khi còn nhỏ, tôi đã được giáo dục trong cả Kinh Thánh lẫn Kinh Talmud. Tôi là một người Do Thái, nhưng tôi bị mê hoặc bởi hình ảnh chói sáng của người Nazarene (tức Chúa Giê-su). Không còn nghi ngờ gì nữa! Không ai có thể đọc sách Phúc Âm mà không cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-su. Tính cách của ngài rung động trong từng lời nói. Không có huyền thoại nào chứa đầy sự sống như vậy”.

10/ Clive Staples Lewis (1898 – 1963):

“We don’t have a soul. We are a soul. We happen to have a body”[11].

“Không phải chúng ta có một linh hồn, mà chúng ta chính là một linh hồn. Chúng ta ngẫu nhiên có một thể xác”.

11/ Werner Heisenberg (1901 – 1976)

“The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you”[12]

“Ngụm nước đầu tiên của cốc nước khoa học tự nhiên sẽ làm cho bạn trở thành kẻ vô thần, nhưng ở đáy cốc, Chúa đang đợi bạn”

12 Kurt Gödel (1906 – 1978)

“Even if the finite brain cannot store an infinite amount of information, the spirit may be able to. The brain is a computing machine connected with a spirit. If the brain is taken to be physical and as [to be] a digital computer, from quantum mechanics [it follows that] there are then only a finite number of states. Only by connecting it [the brain] to a spirit might it work in some other way.”[13]

“Ngay cả khi bộ não hữu hạn không thể lưu trữ một lượng thông tin vô hạn thì linh hồn vẫn có thể làm được điều đó. Bộ não là một cỗ máy tính được kết nối với một linh hồn. Nếu coi bộ não là vật chất và [là] một máy tính kỹ thuật số, thì theo cơ học lượng tử chỉ có một số hữu hạn các trạng thái. Chỉ bằng cách kết nối bộ não với linh hồn thì nó mới có thể hoạt động theo cách khác.”

PVHg, 02/09/2023


[1] L’homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. https://www.dicocitations.com/citations/citation-9744.php

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

[3] https://todayinsci.com/N/Newton_Isaac/NewtonIsaac-God-Quotations.htm

[4] https://www.azquotes.com/quote/848996

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Emil_du_Bois-Reymond#On_epistemology

[6] https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/58442

[7] https://academic.oup.com/icb/article/26/3/749/264329

[8] https://quotefancy.com/quote/1267784/Lord-Kelvin-If-you-study-science-deep-enough-and-long-enough-it-will-force-you-to-believe

[9] https://www.goodreads.com/quotes/379714-science-cannot-solve-the-ultimate-mystery-of-nature-and-that

[10] TIME 05/04/2007 https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,1607298-2,00.html Saturday Evening Post, Oct 26, 1929 https://www.pinterest.com/pin/philosophy–2392606044970964/

[11] https://www.goodreads.com/quotes/862118-we-don-t-have-a-soul-we-are-a-soul-we

[12] https://www.goodreads.com/quotes/9627737-the-first-gulp-from-the-glass-of-natural-sciences-will

[13] https://www.jamesrmeyer.com/ffgit/godel-quotes

Nguồn: viethungpham.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like