Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Sự Vâng Phục Nữa Vời Nhưng Ăn Năn Hoàn Toàn

Ngày 25 – Sự Vâng Phục Nữa Vời Nhưng Ăn Năn Hoàn Toàn

by Ban Biên Tập
30 đọc


Giô-na 3:1-10

1 CHÚA phán với Giô-na lần thứ nhì: 2 “Con hãy đi ngay đến thành phố Ni-ni-ve to lớn kia, và rao truyền cho dân trong thành sứ điệp mà Ta đã phán dạy con.” 3 Giô-na vâng lời CHÚA đi ngay đến Ni-ni-ve. Ni-ni-ve là một thành phố vô cùng to lớn, phải mất ba ngày mới đi xuyên qua hết thành phố.

4 Giô-na khởi sự vào thành, đi được một ngày, rồi rao giảng:

“Còn bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ sụp đổ.” 5 Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ công bố kiêng ăn, và mọi người từ lớn đến nhỏ đều quấn vải thô. 6 Khi tin đồn đến tai vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, cởi áo bào ra, quấn vải thô và ngồi trên đống tro. 7 Vua truyền lệnh công bố khắp thành Ni-ni-ve: “Theo chiếu chỉ của vua và các quan, người và thú, không được nếm gì cả, cũng không được uống nước, thú không được ăn cỏ. 8 Người và thú đều phải quấn vải thô. Mọi người phải tha thiết cầu khẩn Đức Chúa Trời, xây bỏ lối sống ác và hành vi phạm pháp. 9 Biết đâu Đức Chúa Trời sẽ xây lại thương xót chúng ta, cơn nóng giận Ngài sẽ nguôi đi, và chúng ta khỏi chết?”

10 Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, Ngài thấy họ xây bỏ lối sống ác. Vì thế Đức Chúa Trời đổi ý, không giáng tai họa theo như Ngài đã phán.

SUY GẪM:

C.10  Không giống như Giô-na mong đợi, khi dân thành Ni-ni-ve xoay bỏ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã đổi ý và không đem tai họa giáng xuống Ni-ni-ve như Ngài nói nữa. Cũng bởi Đức Chúa Trời thay đổi kế hoạch của Ngài theo đáp ứng của con người, vì sự tể trị, sự tự do và tình yêu thương của Ngài cho các thủy thủ (chương 1), cho Giô-na (chương 2), cho Ni-ni-ve (chương 3) và cho chúng ta ngày nay nên chúng ta có thể nhận lấy sự cứu rỗi. Bạn không nghĩ rằng cách duy nhất mà bạn nên sống đó là khiêm nhường nhận biết lòng nhân từ và uy quyền vô hạn của Đức Chúa Trời?

C. 1-8 Giô-na đã rao giảng lời Chúa tại một địa điểm cụ thể ở Ni-ni-ve chỉ trong một ngày. Giô-na bỏ đi phần chỉ ra tội lỗi cụ thể của họ và sự tha thứ, điều mà ông công bố thực ra chỉ là một mặt mà thôi. Nhưng vua, dân sự và thậm chí cả súc vật đã kiêng ăn để tìm kiếm lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Bạn chắc chắn bao nhiêu về lời Chúa và lời hứa của Ngài mà bạn nhận được ngày nay?

 C. 9  “Biết đâu?” Trong hai từ đơn giản này chúng ta thấy vua Ni-ni-ve đã nhận biết sự tể trị và uy quyền vô hạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy điều giống như vậy trong sự xưng nhận của đội trưởng và các thủy thủ (c1:6,14). Cũng có thể vì họ không thấy được khả năng Chúa sẽ tha thứ trong sứ điệp của Giô-na, và sau khi đã ăn năn cũng không biết có thể nhận được sự cứu rỗi hay không .Nhưng họ làm tất cả những điều có thể và sợ hãi trông chờ vào lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Xin giúp Hội thánh, dân sự của chúng con giống như dân sự Ni-ni-ve, có thể ăn năn sau khi nghe lời Chúa để Ngài tuôn đổ lòng nhân từ của Ngài trên con.

Bình Luận:

You may also like