Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Phao-lô Khiếu Nại Lên Sê-Sa

Ngày 14 – Phao-lô Khiếu Nại Lên Sê-Sa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 24:24-25:12

24 Mấy ngày sau, Phê-lít cùng vợ là Đa-ru-si, người Do Thái, đến tòa án cho gọi Phao-lô và nghe ông giảng giải về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

 25 Nghe Phao-lô giải luận về công chính, tự chủ và cuộc phán xét tương lai, Phê-lít lo sợ bảo: “Bây giờ anh về đi! Khi nào có dịp, tôi sẽ gọi lại!” 26 Đồng thời, Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót cho mình nên thường đòi ông đến nói chuyện.

27 Hai năm sau, Bốt-kiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Muốn được lòng người Do Thái, Phê-lít cứ giam giữ Phao-lô trong ngục.

1 Sau khi nhậm chức được ba ngày, thống đốc Phê-tu rời Sê-sa-rê lên Giê-ru-sa-lem. 2 Các tương tế và các nhà lãnh đạo Do Thái buộc tội Phao-lô, và xin thống đốc đặc ân 3 cho giải ông về Giê-ru-sa-lem (vì họ định phục kích giết ông dọc đường). 4 Vì thế, Phê-tu đáp: “Phao-lô đang bị giam giữ tại Sê-sa-rê và chính ta cũng sắp về đó. 5 Vậy một vài bậc lãnh đạo trong vòng các ông hãy theo ta xuống đó, nếu đương sự có tội gì thì cứ việc tố cáo!”

6 Phê-tu lưu lại với họ tám hoặc mười ngày, rồi xuống Sê-sa-rê. Hôm sau thống đốc ra tòa, truyền lệnh giải Phao-lô đến. 7 Phao-lô vừa vào tòa án, những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem xuống liền vây quanh tố cáo ông nhiều tội nặng nhưng không nêu được bằng chứng.

8 Phao-lô tự biện hộ: “Tôi chẳng phạm tội gì trái luật Do Thái, hoặc xúc phạm Đền Thờ, hoặc chống nghịch hoàng đế La Mã bao giờ.”

9 Nhưng Phê-tu muốn được lòng dân Do Thái, nên hỏi Phao-lô: “Anh có muốn lên Giê-ru-sa-lem cho ta xét xử việc này không?” 10 Phao-lô đáp: “Tôi đang ứng hầu trước tòa án Hoàng Đế là nơi tôi phải được xét xử. Tôi chẳng phạm tội gì với người Do Thái, chính ngài thống đốc thừa biết như thế. 11 Vậy nếu tôi phạm pháp hoặc làm gì đáng bị tử hình thì tôi không xin tha chết đâu! Nhưng nếu họ tố cáo tôi vô bằng cớ thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi khiếu nại lên Hoàng Đế!” 12 Phê-tu thảo luận với các cố vấn rồi đáp: “Anh đã khiếu nại lên Hoàng Đế thì sẽ được ứng hầu Hoàng Đế!”

SUY GẪM:

C. 27 Chân của Phao-lô đã bị cùm hai năm trong một nhà tù ở Sê-sa-rê. Lưu ý rằng Phao-lô không phạm tội gì và Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch rõ ràng để sai phái Phao-lô đến Rô-ma. Đức Chúa Trời cho phép một người phục vụ chân chính và thành thật của Phúc âm, là người có khả năng mạnh mẽ để chịu đựng Phê-lít, là người trốn tránh trách nhiệm để khỏi chọc giận những người lãnh đạo Do Thái. Phê-lít cũng không giải thích lí do ông nhốt Phao-lô trong hai năm. Điều này chỉ được đề cập đến trong đoạn cuối của sách Công Vụ như một sự chiến thắng của Phúc âm. Hiện nay bạn có đang trải qua giai đoạn “hai năm” trong cuộc đời mình không? Khi không biết làm gì mà chỉ biết chờ đợi thì chờ đợi là biểu hiện mạnh nhất của sự vâng phục.

C25: 9-12 Mặc dù hai năm trôi qua nhưng sự thù hận của người Do Thái đối với Phao-lô không giảm chút nào. Vị thống đốc mới là Phê-tu cũng muốn làm hài lòng người Do Thái, vì thế lại chất vấn Phao-lô về vụ việc ở Giê-ru-sa-lem. Nếu chất vấn để thả ông thì là điều tốt nhưng Phao-lô đã xin được xét xử trước mặt Sê-sa. Phao-lô hiểu rằng, hơn hai năm trong tù của ông không thể chỉ xem như “bị oan” hay “phí phạm thời gian” nhưng là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để đưa ông đến Rô-ma. Những hoàn cảnh gian khó mà bạn đang trải qua ngày hôm nay có thể là cách để mở một cánh cửa mới mà Chúa đang dẫn bạn vào. Trong hoàn cảnh hiện tại, bạn có tìm kiếm và lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện  Xin hướng dẫn chúng con trong bước đi mỗi ngày khi chúng con rao truyền Tin lành và vâng phục Phúc âm.

Bình Luận:

You may also like