Home Chuyên Đề Năng Quyền Đức Tin – Phần 5: PHÉP BÁP-TÊM CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

Năng Quyền Đức Tin – Phần 5: PHÉP BÁP-TÊM CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân Đoạn Kinh Thánh: Công-vụ 8:1-13, 26-40

Ý nghĩa của phép báp-têm là gì? Thực hiện như thế nào? Thực hiện lúc bao nhiêu tuổi? Điều kiện nào cần có? Mỗi người phải tự quyết định cho mình. Bài học của chúng ta không nhắm vào câu hỏi các Hội-thánh khác nhau tin vào điều gì, mà là các sứ đồ và các tác giả Tân Ước dạy gì khi họ bắt đầu rao ra tin lành về sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su.

Công-vụ 8:1-3 Sau-lơ vốn ưng-thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội-thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt-bớ dữ-tợn; trừ ra các sứ-đồ, còn hết thảy tín-đồ đều phải chạy tan-lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin-kính chôn xác Ê-tiên và than-khóc người quá-bội. Nhưng Sau-lơ làm tàn-hại Hội-thánh: Sấn vào các nhà, dùng sức-mạnh bắt đàn-ông đàn-bà mà bỏ tù.

1. Theo phân đoạn trên, Cơ-đốc nhân đầu tiên tử đạo là ai? Cơ-đốc nhân phải chịu điều gì? Cơ-đốc nhân phải làm gì để khỏi bị bắt? Kẻ thù lớn của Hội-thánh là ai?

Công-vụ 8:4 Vậy, những kẻ đã bị tan-lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin-lành.

2. Cơ-đốc nhân trốn khỏi Giê-ru-sa-lem
a. Giữ bí mật về đức tin của họ.
b. Công khai nói về sự cứu rỗi qua Đấng Christ.

Công-vụ 8:5 Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó.

3. Phi-líp được nhắc đến trong Công-vụ là một trong bảy chấp sự của Hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem. Ông đã đi đến đâu sau khi rời Giê-ru-sa-lem? Ông đã làm gì khi đến thành Sa-ma-ri? Ông nói với họ về điều gì?

Công-vụ 8:6-8 Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người nói; vì có những tà-ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành, cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui-mừng khôn xiết.

4. Dân tại thành Sa-ma-ri:
a. Hăng hái tiếp nhận sứ điệp của Đấng Christ.
b. Chống lại Phi-líp.
c. Vui mừng tiếp nhận sứ điệp.

Công-vụ 8:9-11 Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù-phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ-lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền-phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền-phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù-phép giục họ thảy đều phải khen lạ.

5. Tình trạng tôn giáo và thuộc linh của thành đó là gì? Si-môn là kiểu người gì?

Công-vụ 8:12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao-giảng Tin-lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus-Christ cho mình, thì cả đàn-ông đàn-bà đều chịu phép báp-têm.

6. Nhận xét của bạn: Bằng chứng nào cho thấy người Sa-ma-ri đã từ bỏ thực hành phù phép? Người Sa-ma-ri được báp-têm ở độ tuổi nào? Có bao nhiêu người tin thật được báp-têm?

Công-vụ 8:13 Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-têm, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm.

7. Si-môn, người nổi tiếng làm nghề phù-phép:
a. Chống đối Phi-líp.
b. Tin Chúa Giê-su, được báp-têm và đi theo Phi-líp.

Công-vụ 8:26-27 Bấy giờ, có một thiên-sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng-vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn-quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ-vương nước Ê-thi-ô-bi, coi-sóc hết cả kho-tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ-phượng.

8. Thảo luận: Phi-líp được sai đi đâu? Phi-líp đáp ứng mệnh lệnh như thế nào?

Công-vụ 8:28 Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên-tri Ê-sai.

9. Chi tiết nào cho chúng ta biết người này muốn biết những điều của Đức Chúa Trời?

Công-vụ 8:29-31 Đức Thánh-Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên-tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn-quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề bên.

10. Người Ê-thi-ô-bi là người:
a. Bị lòng kiêu ngạo cản trở khám phá lẽ thật của Đức Chúa Trời.
b. Muốn học hỏi Kinh Thánh.
c. Xin được giúp để hiểu Kinh Thánh.

Công-vụ 8:32-33 Vả, chỗ người đọc trong Kinh-thánh là đoạn nầy: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng mở miệng. Trong khi Người hèn-hạ thì sự đoán-xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi.

11. Phân đoạn ông đang đọc:
a. Là lời tiên tri về sự khổ nạn của Chúa Giê-su vì tội lỗi chúng ta.
b. Chỉ nói về cuộc đời vị tiên tri.

Công-vụ 8:36 Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn-cấm tôi chịu phép báp-têm chăng?

12. Nhận xét của bạn: Bằng chứng nào cho chúng ta biết người Ê-thi-ô-bi thật tâm tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa?

Công-vụ 8:37 Phi-líp đáp, “Nếu ngài hết lòng tin thì có thể được.” Ông trả lời và nói, “Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời.”

13. Điều kiện tiên quyết nào được Phi-líp đưa ra trước khi làm báp-têm cho người Ê-thi-ô-bi? Theo phân đoạn trên, chúng ta phải tin Đấng Christ ở mức độ nào? Lời chứng của người Ê-thi-ô-bi là gì?

Công-vụ 8:38-40 Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho hoạn-quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh-Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn-quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn-hở đi đường. Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-xốt; từ đó người đi đến thành Sê-sa-rê, cũng giảng Tin-lành khắp những thành nào mình đã ghé qua.

14. Quan điểm của bạn: Tại sao người Ê-thi-ô-bi cứ hớn hở đi đường?
b. Ông vui vì không bị Phi-líp làm phiền nữa.
b. Ông thực sự tin Đấng Christ và bày tỏ điều đó bằng cách tiếp nhận phép báp-têm
c. Ông có tin lành về Chúa Giê-su chia sẻ với gia đình và bạn bè tại Ê-thi-ô-bi.

LƯỢNG GIÁ CÁ NHÂN: Bạn có tin Đấng Christ với trọn tấm lòng? Bạn có tiếp nhận phép báp-têm như một lời chứng về đức tin nơi Chúa Giê-su?

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like