Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Nguy Hiểm Thành Cơ Hội

Ngày 29 – Nguy Hiểm Thành Cơ Hội

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 18:12-23

12 Vào thời Ga-li-ô làm tổng trấn A-chai, người Do Thái cấu kết nhau tấn công Phao-lô và đưa ông ra tòa. 13 Họ tố cáo:

“Tên này xúi giục người ta thờ Đức Chúa Trời trái luật!”
14 Phao-lô vừa mở miệng đáp thì Ga-li-ô bảo những người Do Thái: “Này, các anh Do Thái, nếu là tội ác hay phạm pháp, thì ta mới nhận lời khiếu tố của các anh, 15 Nhưng nếu là vấn đề ngôn từ, danh hiệu, và luật lệ riêng của các anh, thì các anh cứ việc giải quyết với nhau, Ta không muốn xét xử các chuyện ấy đâu!” 16 Rồi ông đuổi chúng ra khỏi tòa án. 17 Mọi người bắt Sốt-then, viên quản lý hội đường mà đánh đòn trước tòa án, nhưng Ga-li-ô cũng chẳng buồn lưu ý. 18 Phao-lô ở lại Cô-rinh-tô lâu ngày, rồi từ giã anh em tín hữu, đáp tàu về Sy-ri, có Bê-rít-sin và A-qui-la đồng đi. Tại Sen-cơ-rê, ông xuống tóc vì có lời thề nguyện. 19 Đến Ê-phê-sô, Phao-lô để vợ chồng A-qui-la tại đây, còn ông vào hội đường thảo luận với người Do Thái. 20 Họ mời ông ở lại thêm một thời gian; nhưng ông từ khước. 21 Khi từ giã họ, ông nói rằng: “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với quý vị một lần nữa,” rồi đáp tàu rời Ê-phê-sô. 22 Đến Sê-sa-rê, ông lên bờ đến thăm Hội Thánh rồi về An-ti-ốt.

23 Sau một thời gian, ông lại ra đi, tuần tự thăm khắp vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi làm cho tất cả các môn đệ Chúa đều vững mạnh.

SUY GẪM:

C. 12-17 Đức Chúa Trời đã biến mối nguy hiểm Phao-lô phải đối diện vì cớ rao giảng Phúc âm thành cơ hội vàng. Khi vị quan trấn thủ vừa mới bổ nhiệm bắt đầu nhiệm kì, thì người Do Thái nhóm họp lại với nhau và cáo buộc Phao-lô đã phạm luật pháp. Nhưng phản ứng của Ga-li-ô lại trái ngược với điều họ mong đợi. Quan trấn thủ Ga-li-ô nói rằng, đây là vấn đề nội bộ của người Do Thái nên ông sẽ không can dự vào, và nói rằng Cơ đốc giáo là một nhánh của Do Thái giáo. Bởi sự kiện này, Cơ đốc giáo, cũng như Do Thái giáo, thì miễn thờ vua tại Cô-rinh-tô. Hãy giữ đức tin cho dù chúng ta đối mặt khó khăn, thì bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời cũng có thể xoay chuyển hoàn cảnh thành ân huệ của chúng ta.

C. 18 Trên đường đến Giê-ru-sa-lem sau khi kết thúc cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai, Phao-lô đã xuống tóc tại Sen-cơ-rê thành Cô-rinh-tô. Đây là một hành động bày tỏ sự thực thi lời hứa nguyện mà ông hứa trước đó. Đây cũng là dịp lễ để ông bày tỏ lòng biết ơn đối với ân điển Đức Chúa Trời ban cho ông trong suốt thời gian truyền giáo với sự dẫn dắt đặc biệt của Ngài. Suy nghĩ về những điều xảy ra trong quá khứ, chúng ta nên tạ ơn và cảm tạ Đức Chúa Trời.

C. 20-21 Dù có lời đề nghị Phao-lô nên ở lại thành Ê-phê-sô lâu hơn nữa nhưng việc chăm sóc các tín hữu ở đây, ông đã giao lại cho Bê-rít-sin và A-qui-la để đi theo “ý muốn của Đức Chúa Trời”. Ông theo ý muốn Đức Chúa Trời hơn là ý muốn của con người.

Cầu nguyện  Xin hãy dùng con như công cụ để giúp nhiều người hiểu biết Phúc âm và lớn mạnh trong niềm tin.

Bình Luận:

You may also like