Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Những Khó Khăn Cho Sự Hiệp Nhất

Ngày 20 – Những Khó Khăn Cho Sự Hiệp Nhất

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 15:1-11

1 Có mấy người từ Giu-đê xuống An-ti-ốt dạy bảo anh em rằng: “Nếu không chịu cắt bì theo đúng luật Môi-se, thì các anh không được cứu đâu!” 2 Việc này gây nên sự bất đồng ý kiến và tranh luận giữa Phao-lô và Ba-na-ba với các người đó. Vậy Phao-lô và Ba-na-ba cùng mấy tín hữu khác được cử lên gặp các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem nhằm giải quyết vấn đề này. 3 Hội Thánh đưa hai ông lên đường. Khi đi qua xứ Phê-ni-xi và Sa-ma-ri, họ tường thuật việc các dân tộc ngoại quốc trở về với Đức Chúa Trời, làm cho tất cả các anh em tín hữu đều hết sức vui mừng. 4 Đến Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, các sứ đồ và trưởng lão hoan nghênh, họ báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với họ.

5 Nhưng có mấy người thuộc nhóm Pha-ri-si đã tin Đạo, đứng lên đòi hỏi: “Phải làm lễ cắt bì cho các tín hữu ấy và buộc họ phải tuân giữ Kinh Luật Môi-se!” 6 Các sứ đồ và trưởng lão nhóm họp để xét vấn đề này. 7 Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Phê-rơ đứng dậy, tuyên bố: “Thưa các anh em! Anh em biết rõ từ trước, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa các anh em, để dùng miệng tôi nói cho các dân tộc ngoại quốc nghe Phúc Âm, để họ tin nhận Chúa. 8 Đức Chúa Trời là Đấng thấu hiểu lòng dạ loài người đã xác nhận Ngài tiếp nhận họ bằng cách ban Đức Thánh Linh cho họ, cũng như cho chúng ta ngày trước; 9 Ngài không phân biệt chúng ta với họ, nên đã tẩy sạch lòng họ vì họ tin nhận Ngài. 10 Thế thì tại sao anh em thử Đức Chúa Trời mà đặt trên cổ các môn đệ một cái ách mà tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta cũng chẳng từng mang nổi? 11 Nhưng chúng ta tin rằng bởi ân sủng của Chúa Giê-su, chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy.”

SUY GẪM:

C. 8, 9, 11 Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người ngoại trong sự cứu rỗi. Không có con đường nào cho loài người, người Do Thái hay người ngoại để nhận được sự cứu rỗi cho chính chúng ta. Chỉ qua Chúa Giê-su, bởi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được sạch tội. Đây là con đường duy nhất để nhận được sự cứu rỗi. Hãy tra xét xem bạn có đang phân biệt người mà Đức Chúa Trời không phân biệt không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 1, 2 Bởi những người từ Giu-đê đến nói rằng chỉ có con đường duy nhất nhận được sự cứu rỗi ấy là phải chịu phép cắt bì, một sự khác ý và cãi lẽ dữ dội nổi lên ở Hội thánh An-ti-ốt. Hội thánh muốn bảo vệ lẽ thật, được vững vàng đi tìm hiểu thêm về chủ đề này và nhận lời khuyên từ cộng đồng người tin Chúa, là những người có thẩm quyền hơn. Vì vậy họ đã sai phái Phao-lô, Ba-na-ba và một vài người khác đi. Thậm chí ngày hôm nay, có những người dạy dỗ sai lạc gây nguy hiểm đến sự tồn tại của Hội thánh và những thế tục văn hóa đang diễn ra gây ô nhiễm cho linh hồn của chúng ta. Khi những vấn đề này xảy ra, Hội thánh của bạn có đứng vững trong sự hiệp một với lời Chúa không?

C. 3,5,10 Người Pha-ri-si tranh cãi mạnh mẽ rằng con người phải chịu phép cắt bì và tuân theo luật pháp của Môi-se, nhưng Phê-rơ nói rằng ngay cả tổ phụ của họ cũng không thể nào giữ được luật lệ và theo phong tục chịu phép cắt bì. Bất kì sự kiện cáo nào cản trở công việc cứu rỗi và sự trọn lành của Đức Chúa Trời là một tội tra xét Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện   Nguyện cho sự hiệp nhất của Hội thánh trong Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like