Home Dưỡng Linh Cơ Đốc Giáo Giản Dị

Cơ Đốc Giáo Giản Dị

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đạo Cơ-đốc thật sự rất giản-dị. Nhiều người cố gắng làm nó thành phức tạp trong các cách cư-xử

Phần lớn những gì chúng ta gọi là Kitô giáo ngày nay là không có gì khác hơn là truyền thống của con người. Sứ-đồ Phao lồ viết, “Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng”. (2 Cô-rinh-tô 11:3).

Sau 58 năm bước đi với Chúa Trời, đức tin của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa với tất cả tấm lòng, tâm trí, linh hồn và sức lực, tin cậy vào những Lời hứa Ngài và tuân theo các mệnh lệnh của Ngài. Làm bất cứ điều gì, tôi cũng cố gắng đặt nó vào trung tâm. Phải mất nhiều năm để tôi tìm ra rằng cuộc sống Cơ-đốc giáo thật sự không phải là phức tạp. Nó giống như Chúa thực hiện đường lối của Ngài đơn giản đến độ một đứa trẻ sẽ hiểu và nắm được vấn đề,  nhưng chúng ta lại nặng với xu-hướng làm phức tạp đường lối của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng vũ trụ đã không tạo khó khăn để có thể biết Ngài. Ngài đã đến thế gian hóa trang như một người nô lệ – đấng Thiên nhân, Giê-su ở Na-za-rét, không giống một lãnh tụ tôn giáo vĩ đại, uy-nghi với vẻ rực rỡ và địa-vị như một thành viên trang trọng của tòa công-luận. Tất nhiên, trước khi Đấng Cứu-thế Christ đến, người Do Thái thời cổ đã sống dưới một hệ thống tôn giáo phức tạp mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, nhưng điều đó vì một mục đích đặc biệt, là để chỉ ra sự đến của Chúa và ân sủng trong thời tương lai. “Vì thế Luật Pháp đã trở thành người giám hộ của chúng ta cho đến khi Đấng Christ đến, để khi ấy nhờ đức tin chúng ta có thể được xưng công chính” (Ga-la-ti 3:24). Sau này, Sứ-đồ Phi-e-rơ đã gọi hệ-thống tôn-giáo này rằng: “Vậy bây giờ tại sao anh em lại thử Đức Chúa Trời bằng cách tròng vào cổ các môn đồ một ách mà các tổ phụ chúng ta và chính chúng ta cũng không mang nổi?” (Công-vụ 15:10)

Sự giản dị của Cơ-đốc giáo được viết rõ trong Kinh-thánh: “Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta” (1 Giăng 3:23).

Theo Bill Bright (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like