Home Chuyên Đề Câu Kinh Thánh Của Tôi

Câu Kinh Thánh Của Tôi

by Sưu Tầm
30 đọc

Mục sư Warren W. Wiersbe chia sẻ:
Nếu bởi đức tin bạn tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của bạn, khi ấy bạn có thể cầu hỏi Cha thiên thượng về câu Kinh Thánh nào diễn tả đời sống của bạn và những gì bạn đã làm cho Ngài trong thế giới này. Câu Kinh văn đó sẽ lóe sáng  vào một ngày nào đó đang khi bạn  đọc Kinh Thánh, hoặc nó sẽ hiện ra trong một bài học Trường Chủ nhật hay khi bạn nghe một bài giảng. Hãy tìm và rồi bạn sẽ thấy nó.

Nếu bạn chưa gặp Chúa Giê-su một cách cá nhân, khi ấy bạn không thể có câu KinhThánh nào tâm đắc diễn tả đời sống của bạn, truyền tải sự sống cho bạn. Lúc đó bạn có khả năng tìm thấy một câu Kinh Thánh gieo rắc sự chết cho bạn. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Chỉ có một dấu phảy tách biệt giữa sự sống và sự chết. Đó là cách mà sự cứu rỗi bị đóng lại bởi vì bạn không chọn nó – bạn sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét. Vì vậy hãy tìm thấy ý nghĩa của đời sống trong Đấng Christ, và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn.

Thỉnh thoảng sự khám phá về một câu Kinh Thánh sinh động làm thay đổi đời sống con người một cách hoàn toàn. Rô-ma 1:17 đã làm tan vỡ nhà thần học Martin Luther và biến đổi ông thành một nhà cải chánh. Ê-sai 54:2-3 đã làm cho William Carey trở thành người đặt nền tảng cho phong trào truyền giáo hiện đại. Ma-thi-ơ 28:20 cũng đã có một tác động tương tự lên David Livingstone. 1 Cô-rin-tô 3:11 làm cho Selina, nữ bá tước của vùng Huntingdon được tiếp thêm sức mạnh để làm thức tỉnh tâm linh của dân chúng nước Anh vào thế kỷ mười tám. Và 2 Cô-rin-tô 12:19 đã ban quyền năng cho Catherine Booth trở thành “người mẹ của đạo quân Chúa Cứu Thế.”

Toàn bộ Kinh Thánh là của bạn, nhưng đâu đó trong các trang của nó có một câu đặc biệt dành cho bạn – nó là câu văn sự sống sinh động của bạn. Hãy tìm kiếm nó, tin cậy nó, và thực hành nó. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ bạn bày tỏ ra sự sống phong phú, bạn sẽ chuyển giao ơn phước cho nhiều người khác và mang vinh hiển về cho Ngài.

Phần sau đây là lời chứng của tôi:

Câu Kinh Văn Sự Sống Của Tôi

“Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.” (Giăng 15:16)
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
 (KJV)
Vào khoảng thời gian 1981-1983, tôi có cơ hội tham gia buổi nhóm chiều thứ ba hàng tuần với nội dung chia sẻ Lời, làm chứng và cầu nguyện tại Hội Thánh Trần Cao Vân Q. 1, Sài Gòn. Lúc bấy giờ mục sư Hồ Hiếu Hạ đảm trách các mục vụ ở đó.
Hội Thánh lúc này đang được Chúa Thánh Linh thăm viếng, và kết quả hiển nhiên của điều này là nhiều đời sống được thay đổi nhờ ân điển Chúa Giê-su Christ.
Trong buổi nhóm chiều thứ ba hôm ấy tôi đứng lên chia sẻ lời chứng cá nhân và đọc câu Kinh Thánh Giăng 15:16.

Đây là câu Kinh văn sự sống của tôi.
Từ đó đến nay, Giăng 15:16 luôn luôn theo đuổi đời sống tôi. Tôi nhận được sự sống, sự khích lệ, sự thức tỉnh từ Lời Chúa phán dạy trong Giăng 15:16, qua bốn điểm chính sau đây:

CHÚA ĐÃ CHỌN CHÚNG TA

“Chúa không lầm khi Ngài chọn tôi.” Bạn đã từng nghe bài hát này?

Điều rõ ràng là mười hai sứ đồ được Chúa chọn. Họ đi theo Chúa, trở thành môn đồ của Ngài, và kết quả cho Ngài, ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Có người nói rằng Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự vì Giu-đa đã phản bội Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói gì?

“Người đó (Chúa Giê-su) bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi.” (Công vụ 2:23). Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá là theo “ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời.” Nói cách khác nếu không có Giu-đa, Chúa Giê-su vẫn phải chịu chết trên thập tự giá để hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Vậy khi Chúa chọn Giu-đa, Ngài có lầm không? Đó là một huyền nhiệm – một điều con người khó giải thích. Và chúng ta sẽ không cần phát triển thêm chủ đề này.
Nhưng khi Chúa chọn tôi và bạn, Ngài không lầm. Vì chắc chắn Ngài sẽ dùng chúng ta cho mục đích của Ngài. Những người được Chúa chọn chắc chắn sẽ có kết quả theo ý muốn tốt lành của Ngài.

ĐI VÀ KẾT QUẢ
Mười một sứ đồ đã đi ra và kết quả – một kết quả phi thường làm đảo lộn thế giới. Họ là những con người bình thường, thậm chí thế gian đánh giá về họ là những: “người dốt nát không học” (Công vụ 4:13).
Bạn và tôi cũng sẽ đi ra và kết quả khi chúng ta trung tín với sự kêu gọi và lựa chọn của Chúa.

BÔNG TRÁI THƯỜNG ĐẬU LUÔN

Tấm gương của sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta: “Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.  Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” (1 Côr. 3:9-15)

Bông trái thường đậu luôn – cũng có nghĩa là kết quả sẽ còn lại đến cõi đời đời. Những gì chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân phải được xây trên nền tảng là chính Chúa Giê-su Christ. Chúng ta cần được chính Chúa huấn luyện, trang bị để trở nên giống như Ngài càng hơn và qui mọi vinh hiển về cho Ngài.
Nếu thành công trong một mục vụ nào đó – hãy giấu mình trong sự thương xót của Chúa, và phát triển tinh thần này: “khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.” (Lu-ca 17:10). Suy cho cùng mọi tự hào và kiêu ngạo trước mặt Chúa là điều mà mọi Cơ đốc nhân chân thật phải từ bỏ.

CẦU XIN TRONG DANH CHÚA GIÊ-SU

“Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Ngài không ban cho những gì chúng ta muốn.” Trải qua nhiều năm tôi nhận thức rõ điều này. Mọi nhu cầu của chúng ta ở trong tay Chúa – và sự chu cấp của Ngài là vô giới hạn, nhưng sự chu cấp đó luôn luôn ở trong kế hoạch của Ngài, theo đúng thời điểm của Ngài.  Tôi không biết và cũng không hiểu hết về sự cầu nguyện. Tại sao Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện cho trường hợp A, và tại sao Ngài không trả lời cho trường hợp B. Nhưng tôi tiếp tục tin cậy vào các lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi sống nhờ những lời Chúa hứa – không phải trên những lời giải thích. Và bất luận là Chúa có trả lời sự cầu nguyện của chúng ta theo cách nào đi nữa, thì ý muốn của Ngài luôn tốt lành cho chúng ta. Và Ngài luôn chọn điều tốt nhất phù hợp với chúng ta.

Có một điều chắc chắn là những người thuộc về Chúa thường xuyên/luôn luôn cảm thấy đời sống của mình may mắn và được phước. Chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh, những khó khăn, những khủng hoảng, những bất công, bệnh tật, sự chết…. Tuy nhiên trong mọi sự đó, không điều gì có thể  “phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:39).

“Mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” là một lời hứa vĩ đại của Cứu Chúa. Về phần chúng ta, bài học lớn nằm ở đây: Làm thế nào để nhân danh Chúa Giê-su mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của chúng ta?
Có thể sự cầu nguyện của chúng ta chưa đủ, hay vẫn còn cạn cợt, bề ngoài?

Có một lộ trình rõ ràng trong lời hứa của Chúa: 1/đi và kết quả, 2/ trái thường đậu luôn. 3/ mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.

Như vậy trình tự thứ 3 sẽ xảy ra sau khi chúng ta đã đi qua trình tự 1 và 2.

Bạn nghĩ thế nào?

Mục sư Phạm Hơn

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like