Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Sự Dạn Dĩ Và Khôn Ngoan Trong Quyền Năng Của Đức Thánh Linh

Ngày 24 – Sự Dạn Dĩ Và Khôn Ngoan Trong Quyền Năng Của Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 4:13-31

13 Khi thấy Phi-e-rơ và Giăng can đảm như thế, và nhận xét rằng hai ông là người tầm thường, kém học thức, họ đều kinh ngạc nhưng phải nhìn nhận rằng hai ông đã từng ở với Đức Jê-sus.

14 Tuy nhiên vì thấy người què được chữa lành đang đứng với hai ông nên họ chẳng chối cãi gì được. 15 Họ liền ra lệnh cho hai ông ra khỏi phòng họp hội đồng, rồi bàn luận với nhau rằng: 16 “Chúng ta sẽ làm gì với mấy người nầy đây? Vì họ đã làm một dấu lạ hiển nhiên, tất cả dân chúng Giê-ru-sa-lem đều biết rõ, nên chúng ta không thể nào chối cãi. 17 Nhưng muốn cho việc nầy đừng lan rộng thêm giữa dân chúng, chúng ta hãy đe dọa, đừng cho họ nhắc đến Danh nầy nữa!”

18 Vậy họ gọi hai ông vào và cấm tuyệt đối không được nói hay dạy về Danh Đức Jê-sus nữa. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đáp: “Điều nào phải lẽ hơn? Trước mặt Đức Chúa Trời, nên vâng lời quý vị hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Xin quý vị vui lòng thẩm định. 20 Nhưng chúng tôi không thể nào không nói lên những điều chúng tôi đã nghe và thấy.”

21 Họ đe dọa thêm nữa rồi phóng thích hai người. Họ không tìm được cách nào trừng phạt hai người vì toàn thể dân chúng đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc vừa xảy ra. 22 Người đàn ông được phép lạ chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi.

23 Sau khi được phóng thích, hai người quay về với anh em mình và thuật lại những lời các thượng tế và trưởng lão đe dọa. 24 Nghe xong, họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng:

“Lạy Chúa, Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. 25 Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi:

‘Tại sao các nước nổi giận
Và các dân âm mưu vô ích?
26 Các vua trên thế gian
Và các lãnh tụ họp nhau
Chống nghịch Chúa
Và Chúa Cứu Thế của Ngài.’

Thi Tv 2:1-2

27 Thật thế, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát toa rập với các dân ngoại quốc và người Y-sơ-ra-ên ngay trong thành phố nầy mà chống nghịch Đức Jê-sus, Đầy Tớ Thánh của Chúa đã được Chúa xức dầu 28 để thực hiện những điều mà bàn tay Chúa và ý chỉ Chúa đã ấn định từ trước. 29 Và bây giờ, lạy Chúa, xin Chúa đoái xem các sự đe dọa của họ và ban cho các đầy tớ Ngài lòng đầy dũng cảm để rao giảng lời Chúa. 30 Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ, phép mầu nhân danh Đầy Tớ Thánh Ngài là Đức Jê-sus”.

31 Họ đang cầu nguyện thì phòng họp rúng động. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dũng cảm.

SUY GẪM:

C. 21,22  Đức Chúa Trời chủ động can thiệp vào hoàn cảnh đe dọa các Sứ đồ và thay đổi để qua hoàn cảnh Ngài được vinh hiển. Dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, nếu quyền năng Đức Chúa Trời hiện diện sẽ trở nên hoàn cảnh tuyệt vời nhất.

C. 31  Đức Chúa Trời đáp ứng mau chóng và đầy quyền năng đối với những lời cầu nguyện khẩn thiết của cộng đồng. Ngài trang bị dư dật cho những ai khao khát nhờ cậy Đức Thánh Linh để hoàn thành sứ mạng Phúc âm. Như một kết quả của việc đầy dẫy Thánh Linh, các Sứ đồ đã dạn dĩ rao giảng Lời Chúa và sự chữa lành xảy ra.

C. 15-20  Đứng trước các lãnh đạo tôn giáo đang đe dọa và ngăn cấm nói về Chúa Jê-sus, các Sứ đồ vẫn mạnh mẽ công bố rằng họ không thể không nói về những điều họ đã thấy và nghe. Các Sứ đồ kính sợ quyền Đức Chúa Trời hơn những quyền lực thế gian. Hãy cẩn thận đừng khước từ lẽ thật, hay ngốc nghếch lựa chọn những món lời thực dụng vì quyền lực con người.

C. 29,30  Hội thánh không cầu nguyện xin tránh khỏi những bắt bớ và nguy hiểm, song điều họ quan tâm là họ bị ngăn trở việc truyền bá Phúc âm. Nên họ đã cầu nguyện xin sức mạnh toàn năng của Lời Chúa được bày tỏ dù trong những hoạn nạn. Bạn cầu nguyện như thế nào khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm?

Cầu Nguyện  Nguyện con không sợ hãi quyền lực con người trong thế gian này, nhưng chỉ vâng phục duy nhất Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like