Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Không Có Danh Nào Khác Ngoài Danh Giê-xu

Ngày 23 – Không Có Danh Nào Khác Ngoài Danh Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 4:1-12

1 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các vị tế lễ, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh Đền Thờ và các người Sa-đu-sê chợt đến nơi. 2 Họ rất bực mình vì các Sứ đồ dạy bảo dân chúng và công bố rằng Đức Jê-sus đã sống lại nên sẽ có sự sống lại cho người chết. 3 Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng, nhưng trời đã tối, nên đem tạm giam vào ngục qua đêm. 4 Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến năm ngàn.

5 Hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật hội họp tại Giê-ru-sa-lem. 6 Có trưởng tế An-na, các ông Cai-pha, Giăng, A-lịch-sơn và các người khác trong gia đình vị trưởng tế tham dự. 7 Họ cho giải hai Sứ đồ đến đứng giữa họ rồi tra vấn: “Các anh nhờ quyền năng nào và nhân danh ai mà làm việc nầy?”

8 Lúc ấy Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, đáp lời: “Thưa quý vị lãnh đạo nhân dân và quý vị trưởng lão!

9 Hôm nay, chúng tôi bị tra xét về một việc lành là giúp một người tàn tật, và quý vị hỏi nhờ đâu mà người ấy được lành. 10 Xin tất cả quý vị và toàn dân Y-sơ-ra-ên biết cho rằng đó là nhân danh Chúa Cứu Thế Jê-sus, người Na-xa-rét! Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhờ Danh Ngài mà người nầy được lành và đứng trước mặt quý vị.

11 Ngài là Tảng Đá đã bị quý vị là những thợ nề xây nhà khinh dể,
Nhưng lại trở thành Tảng Đá đầu góc nhà.

Thi Tv 118:22

12 Không có sự cứu rỗi trong một ai Kể cả các thần linh hay giáo chủ

khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu.”

SUY GẪM:

C. 5-12  Đức Chúa Trời khiến Chúa Jê-sus, hòn đá bị các thợ xây nhà loại bỏ, trở thành tảng đá then chốt để lập nên vương quốc của Chúa. Người lãnh đạo dân Do Thái ngày xưa giống như người xây nhà, đã đóng đinh và giết chết Chúa Jê-sus trên cây thập tự giá; nhưng Đức Chúa Trời đã làm người sống lại từ kẻ chết và làm danh Ngài trở nên quyền năng đến nỗi hễ ai tin danh ấy đều trở thành con dân của Chúa. Bởi vậy, nếu không nhờ danh Chúa Jê-sus Đấng từ kẻ chết sống dậy, không ai có thể có được sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời nhờ bất cứ danh nào khác. Chúng ta phải nắm chắc lẽ thật rằng chúng ta chỉ có thể được cứu nhờ danh Chúa Jê-sus cho dù trong thế hệ này điều đó bị xem như là độc đoán và tự xưng công bình. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta danh nào khác ngoài danh Chúa Jê-sus là nguồn cứu rỗi duy nhất.

C. 1-3  Các Sứ đồ ngày xưa đã bị bắt bớ và bị tù đày khi họ đi ra rao truyền sự phục sinh của Chúa Jê-sus. Người môn đồ thật đi theo con đường của Chúa Jê-sus sẽ luôn chịu bắt bớ khi công bố vương quốc Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có đang ở trong sự thoải mái quá lâu – sự thoải mái vốn khiến chúng ta không dám rao giảng danh Chúa Jê-sus vì sợ gặp hoạn nạn?

Cầu Nguyện  Nguyện sự lừa gạt của chủ nghĩa số đông trong thế hệ này bị đạp tan và thẩm quyền của danh Chúa Jê-sus được bày tỏ.

Bình Luận:

You may also like