Home Chuyên Đề Tấm Lòng Và Linh Hồn Của Đức Chúa Trời

Tấm Lòng Và Linh Hồn Của Đức Chúa Trời

by Hong An
30 đọc

Tôi chỉ biết một câu trong Kinh Thánh nói về tấm lòng và linh hồn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất nhiều về tấm lòng và linh hồn của con người tội lỗi, nhưng câu này nói về tấm lòng và linh hồn của Đức Chúa Trời ngay trong lúc này. Giê-rê-mi 32:36b-41: “…Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến; ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ nầy, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy…”

Một điều gì đó đáng chú ý đang diễn ra ở đây: Dân ngoại, không phải Do Thái, các quốc gia không phải Do Thái đang đưa người Do Thái trở về. Ê-sai đã tiên tri: “…Chúa là Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta sẽ giá tay trên các nước, Dựng ngọn cờ cho muôn dân. Bấy giờ, chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng, Vác các con gái của con trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi của con, Các hoàng hậu sẽ làm vú của con. Họ sẽ cúi sát đất trước mặt con…” (Ê-sai 49:22-23a).

Y-sơ-ra-ên đang trên đường đến với vinh quang của mình, và đang được đưa về nhà bởi những người không phải là người Do Thái, dân ngoại – bạn và tôi, bởi những người ngoại, cả người tin lẫn không tin! Vì vậy, hãy khoác tay lên một người đàn ông Do Thái, một phụ nữ Do Thái, một đứa trẻ Do Thái và giúp họ về nhà! Có thể là bằng xe buýt! Chúa đang đưa người Do Thái trở về, và Ngài đang sử dụng dân ngoại để làm điều đó. Chúa đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng của thời đại này! Ngay sau những bóng tối và thử thách mà chắc chắn sẽ còn gia tăng hơn nữa trong tương lai, vương quốc của Ngài sẽ xuất hiện, và sau đó vua của vương quốc, Chúa Jesus Christ, Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên, sẽ đến. Hãy mang những người Do Thái trở về, vì Chúa Jêsus đang đến!

Foto: The Tower Of King David, Jerusalem
Trích TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM?
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=720924072587801&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like