Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Gia-đa Đứng Bên Bờ Vực

Ngày 13 – Gia-đa Đứng Bên Bờ Vực

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 23:31-24:7

Giô-a-cha Trị Vì Và Bị Lưu Đày

31 Giô-a-cha được hai mươi ba tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Ha-mu-ta, con gái của Giê-mê-mi ở Líp-na. 32 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA như các tổ tiên vua đã làm. 33 Pha-ra-ôn Nê-cô bắt giam vua tại Ríp-lát, trong xứ Ha-mát, hầu cho vua không trị vì tại Giê-ru-sa-lem được nữa, và bắt xứ phải nộp triều cống gồm ba ngàn ký bạc và ba mươi ký vàng. Nt: 100 ta-lâng bạc và 1 ta-lâng vàng

34 Pha-ra-ôn Nê-cô lập Ê-li-a-kim, con trai Giô-si-a, lên ngôi làm vua kế vị cho cha là Giô-si-a và bắt đổi tên lại là Giê-hô-gia-kim. Còn Giô-a-cha thì bị bắt đem đi lưu đày ở Ai-cập và qua đời tại đó. 35 Giê-hô-gia-kim nộp cho Pha-ra-ôn số bạc vàng vua ấy yêu cầu, nhưng vua phải đánh thuế dân trong xứ để có số bạc vàng mà Pha-ra-ôn đòi hỏi. Vua bắt dân đóng thuế bằng bạc vàng tùy theo tài sản mỗi người, rồi lấy đó mà nộp cho Pha-ra-ôn Nê-cô.

Giê-hô-gia-kim Trị Vì Giu-đa

36 Giê-hô-gia-kim được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Xê-bi-đa, con gái của Phê-đa-gia ở Ru-ma. 37 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, như các tổ tiên vua đã làm.

24

Giu-đa Bị Ngoại Bang Xâm Chiếm

1 Trong thời vua Giê-hô-gia-kim trị vì, vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn đi lên xâm chiếm xứ và vua Giê-hô-gia-kim phải thần phục trong ba năm. Nhưng sau đó vua đổi ý và chống lại vua Ba-by-lôn. 2 CHÚA sai các đạo quân Canh-đê, A-ram, Mô-áp, và Am-môn đến tấn công để hủy diệt Giu-đa theo như lời của CHÚA mà các tôi tớ Ngài là các vị tiên tri đã nói trước. 3 Việc nầy xảy đến cho Giu-đa quả hẳn là do lịnh của CHÚA, để dẹp bỏ họ khỏi trước mặt Ngài, vì cớ những tội lỗi của Ma-na-se, và vì mọi điều vua ấy đã làm, 4 và cũng vì những máu vô tội đã đổ ra nữa; vì vua ấy đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy tràn những máu vô tội, và CHÚA không muốn bỏ qua chuyện đó.

5 Những việc khác của Giê-hô-gia-kim, tất cả những việc vua làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 6 Rồi Giê-hô-gia-kim an giấc với các tổ phụ mình, Giê-hô-gia-kin là con trai vua lên ngôi kế vị.

7 Vua của Ai-cập không dám ra khỏi xứ của mình nữa, vì vua của Ba-by-lôn đã chiếm tất cả lãnh thổ thuộc về vua Ai-cập từ khe Ai-cập cho đến sông Ơ-phơ-rát.

SUY GẪM:

C. 24:2-4   Không phải Mê-rô-đác của Ba-by-lôn, nhưng chính Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va đã sai quân đội đồng minh bao gồm cả Ba-by-lôn để hủy diệt Giu-đa. Mặc dù Giu-đa là dân sự của Đức Chúa Trời nhưng họ đã không thể tránh sự đoán phạt nếu họ phá vỡ giao ước và sống cách gian ác. Ai phá hủy cuộc đời của tôi? Ai sẽ làm cho cuộc sống tôi dư dật?

C. 23:31-34  Giô-a-cha là vị vua làm theo đường lối tổ phụ mình và đã làm điều gian ác. Ông cai trị tại Giê-ru-sa-lem ba tháng. Ông đã bị Pha-ra-ôn Nê-cô bắt qua Ai Cập và chết ở đó. Sự kiện này là hình bóng báo trước cho “sự trở lại Ai Cập” của dân Giu-đa, điều sẽ xảy ra trong tương lai (25:26). Khi tôi thấy sự gian ác nơi tôi sống, có phải tôi cũng sống như vậy?

C. 24:1 Tiên tri Giê-rê-mi đã khích lệ Giê-hô-gia-kim phục vụ Ba-by-lôn như ý muốn của Đức Chúa Trời. Vua đã không nghe (đối chiếu với Giê-rê-mi 27:1-15), nhưng ông đốt Lời Chúa (đối chiếu với Giê-rê-mi 36). Cuối cùng thì ông bị kéo đi và vứt xác như chôn một con lừa (đối chiếu với Giê-rê-mi 22:18, 19). Thảm kịch của ông không phải vì thiếu sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng từ tấm lòng kiêu ngạo phớt lờ Lời Chúa. Có phải nền tảng cho sự nhận biết của tôi dựa trên lời Chúa hay trên một quan điểm thực tế hoặc một kinh nghiệm nào đó?

Cầu nguyện  Xin cho con biết nhận thức khi cầu nguyện và khi con đứng dậy để hành động.

Bình Luận:

You may also like