Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Lễ Vượt Qua Và Hình Phạt Của Đức Chúa Trời

Ngày 12 – Lễ Vượt Qua Và Hình Phạt Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 23:21-30

Giữ Lễ Vượt Qua

21 Vua truyền cho toàn dân: “Hãy tổ chức lễ Vượt Qua cho CHÚA là Đức Chúa Trời của chúng ta như đã chép trong sách giao ước.” 22 Từ thời các thẩm phán đoán xét trên dân Y-sơ-ra-ên, hay trong thời của các vua Y-sơ-ra-ên hay trong thời các vua Giu-đa, người ta chưa hề thấy một lễ Vượt Qua nào được tổ chức như vậy. 23 Nhưng vào năm thứ mười tám triều vua Giô-si-a lễ Vượt Qua nầy đã được tổ chức cho CHÚA tại Giê-ru-sa-lem.

24 Ngoài ra, Giô-si-a cũng diệt trừ những đồng bóng, những thầy bói, những thần riêng của mỗi nhà, những hình tượng, và mọi điều gớm ghiếc đã thấy trong xứ Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm vậy để thực hiện đúng theo những lời đã viết trong sách Kinh Luật mà thầy Thượng Tế Hinh-kia đã tìm được trong đền thờ CHÚA. 25 Trước vua, không có vua nào làm như vua; vua hướng về CHÚA hết lòng, hết linh hồn, và hết sức mà vâng theo mọi điều trong Kinh Luật của Môi-se; sau vua cũng chẳng có vua nào được như thế.

26 Dầu vậy CHÚA vẫn không nguôi cơn thịnh nộ của Ngài. Cơn giận Ngài đã nhen lên nghịch lại Giu-đa, vì tất cả những việc khiêu khích mà Ma-na-se đã làm. 27 CHÚA phán: “Ta sẽ dẹp bỏ Giu-đa khỏi mặt Ta, như Ta đã dẹp bỏ Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ loại bỏ thành Giê-ru-sa-lem nầy mà Ta đã chọn, cùng loại bỏ đền thờ nầy mà Ta đã nói: Danh Ta sẽ ngự tại đó.”

Giô-si-a Tử Trận

28 Những việc khác của Giô-si-a, tất cả những việc vua làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao?
29 Trong thời của vua, Pha-ra-ôn Nê-cô,vua của Ai-cập, đem quân đi giúp đỡ vua của A-si-ri bên bờ sông Ơ-phơ-rát. Nhưng vua Giô-si-a kéo quân ra nghênh chiến. Vừa khi gặp vua Giô-si-a tại Mê-ghi-đô, vua Nê-cô liền giết chết vua Giô-si-a. 30 Các tôi tớ của vua từ Mê-ghi-đô mang xác vua về Giê-ru-sa-lem trên một xe chiến mã; rồi người ta đem chôn vua trong mộ của vua. Dân trong xứ lập Giô-a-cha, con trai vua Giô-si-a, xức dầu cho, và tôn người ấy lên làm vua kế vị cho cha.

SUY GẪM:

C. 26, 27  Mặc dù Giô-si-a đã giữ Lễ Vượt Qua và nỗ lực phục hưng hoàn toàn trở lại với lời Chúa song Đức Chúa Trời đã không xây cơn giận phừng phừng của Ngài khỏi Giu-đa. Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ từ bỏ Giu-đa và đền thờ, như Ngài đã từ bỏ Y-sơ-ra-ên. Điều này cho thấy giữa vòng dân sự Chúa, tội lỗi của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đã ăn sâu vào gốc rễ như thế nào.  Nếu chúng ta không được tái sinh nhờ Đức Thánh Linh thay đổi chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới thì chúng ta sẽ chịu số phận giống dân Giu-đa.

C. 21-23  Giô-si-a trở lại Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua trước mặt Chúa. Ê-xê-chia đã giữ Lễ Vượt Qua trễ một tháng (II Sử Ký 30:3); vài người thì phớt lờ lễ này (II Sử Ký 30:10) và một vài người lại vi phạm luật đã viết thành văn về các bước giữ Lễ Vượt Qua (II Sử Ký 30:18). Nhưng Giô-si-a đã thiết lập lại Lễ Vượt Qua theo Luật của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký (Phục Truyền 16:5-7). Cuộc phục hưng của Giô-si-a gắn liền với sự vâng giữ Lễ Vượt Qua cách vui mừng của Lễ Vượt Qua trong thời Giô-suê (Giô-suê 5:10-12). Chúng ta có thể thấy rằng các cuộc phục hưng của Giô-si-a đã truyền cảm hứng và thúc đẩy những cuộc đời đắc thắng khi dân sự Đức Chúa Trời được phục hồi sự thờ phượng.

Cầu nguyện  Xin cho con thờ phượng Đức Chúa Trời cách trung tín mà không vì phần thưởng hay hình phạt nào.

Bình Luận:

You may also like