Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 18: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Hiện Diện

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 18: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Hiện Diện

by Sưu Tầm
30 đọc

Đói khát Chúa

Những lúc tâm linh khô hạn, tôi khao khát Chúa. Nhưng liệu Chúa có luôn ở cùng tôi? Câu trả lời là có và không. Chúng ta cần phân biệt bốn biểu hiện cho sự hiện diện của Chúa.

Bốn biểu hiện cho sự hiện diện của Chúa

1. Chúa toàn tại

Chúa luôn tồn tại mọi nơi nhưng chúng ta có lúc lại không để ý.

2. Chúa hiện diện trên thiên đàng

Những ai ở trên thiên đàng sẽ kinh nghiệm Chúa hiện diện đầy trọn. Ngài là sự sáng (1 Giăng 1:5) nên thiên đàng đầy sáng láng (Khải huyền 21:23-25, 22:5).

3. Chúa hiện diện gần gũi

Chúa luôn ở bên những người theo Ngài (Hê-bơ-rơ 13:5)

4. Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài

Khi Chúa hành động trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài.

Êm-ma-nu-ên: Chúa ở cùng chúng ta

Chúa luôn ở đó với chúng ta nhưng chúng ta kinh nghiệm điều này được bao nhiêu lại phụ thuộc vào chúng ta.

Chú ý sự hiện diện được mặc khải của Chúa

Có những người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa theo những cách đặc biệt:

  1. Giô-sép kinh nghiệm sự phước hạnh được mặc khải bởi ông luôn trung tín với Chúa (Sáng thế ký 39:1-22)
  2. Môi-se trân trọng sự hiện diện của Chúa nên ông từ chối dẫn dắt dân sự nếu Chúa không đi cùng. Ông thường xuyên cầu nguyện và gặp gỡ Chúa hàng ngày tại đền tạm (Xuất Ai Cập ký 33:7-10).
  3. Giô-suê kinh nghiệm qua sự vâng phục kính sợ Chúa khi dẫn dân sự đi qua sông Giô-đanh và quanh thành Giê-ri-cô (Giô-suê 1:1-5).
  4. Vua Sau-lơ đánh mất sự hiện diện của Chúa do tự kiêu nổi loạn (1 Sa-mu-ên 16:14).
  5. Đa-vít tôn thờ sự hiện diện của Chúa nên khi lên làm vua, việc đầu tiên ông làm là đưa hòm giao ước về (2 Sa-mu-ên 6:1-22)
  6. Vua A-sa học bài học về sự bày tỏ của Chúa cho ai đến gần Ngài (2 Sử ký 15:2)
  7. Giê-hô-sa-phát dẫn dắt dân sự kinh nghiệm sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa khi họ kiêng ăn, cầu nguyện, và chiến trận với sự ngợi khen và thờ phượng (2 Sử ký 20)
  8. Chúa Giê-su hứa ai vâng theo điều răn Ngài sẽ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa (Giăng 14:21) và cả khi những người theo Ngài vâng theo mạng lệnh môn đồ hoá (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Biết Chúa hiện diện

Giống như mặt trời, bạn luôn cảm thấy Ngài ở đó.

Chúa ở đó để bạn kinh nghiệm Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trong bài này, khía cạnh nào của sự hiện diện Chúa khích lệ bạn nhất?
  2. Tuần này bạn có thể làm gì để chú tâm đến sự hiện diện của Chúa hơn trong đời sống bạn?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like