Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Cuộc Cải Chánh Của Vua Giô-ách

Ngày 24 – Cuộc Cải Chánh Của Vua Giô-ách

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 12:1-21

Giô-ách Trị Vì Giu-đa

1 Năm thứ bảy triều Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm vua. Vua trị vì bốn mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu của vua là bà Xi-bia, quê ở Bê-e Sê-ba. 2 Giô-ách làm điều lành trước mặt Chúa trọn đời mình, bởi vì có thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa dạy dỗ vua. 3 Tuy nhiên, các tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dỡ đi. Dân chúng vẫn còn đến dâng sinh tế và dâng của lễ trên những tế đàn ấy.

Sửa Sang Đền Thờ

4 Giô-ách nói cùng các thầy tế lễ: “Tất cả tiền bạc dâng hiến làm của lễ thánh trong đền thờ CHÚA, gồm tiền đóng góp cá nhân được quy định cho mỗi người và tiền do các cá nhân tự ý dâng hiến cho đền thờ CHÚA. 5 Xin các thầy tế lễ hãy thu nhận từ những người dâng hiến, rồi dùng số tiền đó sửa sang lại đền thờ ở những chỗ nào thấy bị hư hại.” 6 Nhưng đến năm thứ hai mươi ba của triều vua Giô-ách, các thầy tế lễ không sửa sang đền thờ nữa. 7 Vì vậy vua Giô-ách triệu thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và những thầy tế lễ đến và hỏi: “Tại sao quý vị không tu bổ đền thờ nữa? Thế thì từ nay quý vị đừng nhận tiền từ những người dâng hiến nữa, nhưng hãy để tiền đó cho việc sửa sang đền thờ.” 8 Thế là các thầy tế lễ đồng ý rằng từ đó trở đi họ sẽ không nhận tiền dâng hiến của dân chúng và cũng không chịu trách nhiệm việc sửa sang đền thờ nữa.

9 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bèn lấy một cái rương, đục một lỗ trên nắp, rồi để nó bên cạnh bàn thờ, khi người ta bước vào đền thờ Chúa thì thấy nó ở bên phải. Những thầy tế lễ canh cửa đền thờ bỏ vào đó tất cả số tiền người ta đem dâng cho đền thờ Chúa. 10 Khi nào người ta thấy rương đầy tiền, thì quan bí thư của vua và vị Thượng Tế đi lên, đếm tiền trong rương của đền thờ CHÚA, bỏ vào bao và cột lại. 11 Sau khi họ đã định giá, họ trao số tiền đó vào tay những người quản cai các thợ sửa sang đền thờ CHÚA. Những người ấy dùng tiền đó trả cho các thợ mộc và thợ xây cất, là những thợ làm việc nơi đền thờ CHÚA. 12 Họ cũng trả cho những thợ nề và thợ đá. Họ dùng tiền đó mua gỗ và đá đã đẽo sẵn để sửa chữa những chỗ hư nứt nơi đền thờ CHÚA, và trang trải tất cả những phí tổn trong việc tu bổ đền thờ. 13 Người ta không dùng những số tiền đem dâng cho đền thờ CHÚA nầy để sắm những chậu bạc, dao kéo cắt tim đèn, bát rảy, kèn, hay bất cứ vật dụng bằng vàng hoặc bằng bạc nào cho đền thờ CHÚA, 14 mà chỉ trao cho những người phụ trách công việc sửa chữa để chi phí cho việc sửa sang đền thờ CHÚA thôi. 15 Họ không bắt những người quản cai việc trả lương cho nhân công phải tính sổ vì những người ấy làm việc rất ngay thật. 16 Họ không đem những tiền thuộc của lễ chuộc lỗi và của lễ chuộc tội vào đền thờ CHÚA, vì những tiền ấy thuộc về các thầy tế lễ.

Ha-xa-ên Đe Dọa Giê-ru-sa-lem

17 Lúc ấy vua Ha-xa-ên của A-ram đi lên, tấn công Gát, và chiếm lấy địa phận nầy. Sau đó Ha-xa-ên dẫn quân tiến đánh Giê-ru-sa-lem. 18 Vua Giô-ách của Giu-đa bèn lấy tất cả những vật thánh của các tiên vương là Giê-hô-sa-phát, Giê-hô-ram, và A-cha-xia, các vua Giu-đa đã dâng hiến, cùng với những vật thánh mà chính vua đã dâng, tất cả vàng trong các kho của đền thờ Chúa và của hoàng cung, mà đem nộp hết cho vua Ha-xa-ên của A-ram. Bấy giờ Ha-xa-ên mới chịu rút lui khỏi Giê-ru-sa-lem.

Giô-ách Băng Hà

19 Những việc khác của Giô-ách, và tất cả những việc vua thực hiện, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 20 Các tôi tớ của vua nổi loạn, lập mưu phản nghịch, ám sát vua trong điện Mi-lô, trên con đường đi xuống Si-la. 21 Giô-xa-ca, con trai Si-mê-át, và Giê-hô-sa-bát, con trai Sô-mê, là hai tôi tớ vua, sát hại vua, và vua bị giết chết. Người ta chôn vua cùng chỗ với các tổ phụ vua trong thành Đa-vít. Con trai vua là A-ma-xia lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 4,5  Đầu tiên vua Giô-ách sửa sang đền thờ để khôi phục đức tin của dân chúng nơi Đức Giê-hô-va thay vì thờ cúng thần tượng. Tất cả của lễ dâng cho đền thờ, của lễ từ sự hứa nguyện cá nhân (Lê-vi 27:2-8) và của lễ tạ ơn đều được sử dụng cho đền thờ. Hãy nhìn lại xem chúng ta có bất kỳ khía cạnh nào cần phải sửa chữa trong mối quan hệ giữa chúng ta và đền thờ thật, là Chúa Jê-sus.

C. 17,18  Cuộc tấn công của Ha-xa-ên, vua A-ram, theo II Các Vua 10:32,33. Chương 24 sách II Sử ký giải thích sự trừng phạt của Đức Chúa Trời liên quan đến việc thờ cúng Ba-anh của vua Giô-ách. Vua Giô-ách bị Chúa trừng phạt, song ông không ăn năn mà cố gắng giải quyết vấn đề bằng tiền và sự lừa dối. Khi gặp khủng hoảng, tôi giải quyết vấn đề như thế nào?

C. 19-21  Giô-ách bị các cận thần của mình giết chết tại Bết Mi-lô, là cung điện sâu nhất tại Giê-ru-sa-lem. Không có một đồn lũy nào đủ mạnh để che đậy tội lỗi của tôi và bảo vệ tôi mãi mãi. Đặt Chúa làm đồn lũy của tôi đến cuối cùng chính là sự bình an.

Cầu nguyện  Nguyện con tận dụng mọi cơ hội để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời thay vì đeo đuổi ích lợi cá nhân.

Bình Luận:

You may also like