Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Giê-hô-gia-đa Và Giô-sê-ba Trung Thành

Ngày 23 – Giê-hô-gia-đa Và Giô-sê-ba Trung Thành

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 11:1-21

A-tha-li Cai Trị Giu-đa

1 Khi ấy, A-tha-li là mẹ của vua A-cha-xia, thấy con mình đã chết, nên bà chỗi dậy giết tất cả mọi người trong hoàng tộc. 2 Nhưng Giô-sê-ba, con gái vua Giô-ram, tức là chị của vua A-cha-xia, bắt trộm Giô-ách, con trai vua A-cha-xia, khỏi vòng các hoàng tử mà A-tha-li toan giết. Bà giấu Giô-ách và người vú trong một phòng ngủ. Như vậy bà giấu Giô-ách khỏi tay A-tha-li, nên Giô-ách không bị giết. 3 Giô-ách ở với bà sáu năm như thế, được giấu trong đền thờ của CHÚA, trong khi A-tha-li cai trị trên xứ.

Giê-hô-gia-đa Xức Dầu Cho Giô-ách

4 Đến năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa mời các vị chỉ huy một trăm quân thuộc đội quân Ca-ri, và các vị chỉ huy quân hộ vệ đến gặp ông trong đền thờ CHÚA. Ông lập một giao ước với họ và buộc họ thề nguyện với ông trong đền thờ CHÚA, xong ông giới thiệu hoàng tử cho họ. 5 Ông truyền rằng: “Đây là những điều quý ông sẽ làm: một phần ba quý ông đến phiên trực ngày Sa-bát sẽ bảo vệ nơi vua ở. 6 Một phần ba khác sẽ canh giữ ở cổng Su-rơ, một phần ba còn lại sẽ canh giữ cổng phía sau quân hộ vệ. Ba đơn vị cứ luân phiên nhau canh giữ đền thờ. 7 Hai đơn vị đáng lý được hết phiên trực trong ngày Sa-bát thì bây giờ sẽ đến canh giữ đền thờ CHÚA để bảo vệ vua. 8 Quý ông phải bao quanh đức vua, người nào cũng cầm binh khí trong tay. Hễ ai xông vào hàng ngũ của quý ông thì hãy giết thẳng tay. Mỗi khi vua đi ra đi vào thì quý ông cũng phải đi theo để hộ vệ.”

9 Các vị chỉ huy làm y như lời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi người đem quân của mình đến, quân đang phiên trực trong ngày Sa-bát hoặc quân hết phiên trực trong ngày Sa-bát, đều cùng nhau đến với thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. 10 Thầy tế lễ trao cho các vị chỉ huy những giáo và khiên của vua Đa-vít, được cất giữ lâu nay trong đền thờ CHÚA. 11 Các quân hộ vệ, tay cầm binh khí, đứng từ phía nam của đền thờ cho đến phía bắc của đền thờ, họ cũng đứng phía trước bàn thờ và phía trước đền thờ nữa, để bảo vệ vua mọi phía. 12 Đoạn Giê-hô-gia-đa đưa hoàng tử ra, đội vương miện cho hoàng tử, trao cho hoàng tử một bộ luật và tuyên bố rằng người là vua. Họ xức dầu cho người, rồi vỗ tay và tung hô: “Đức Vua Vạn Tuế!”

A-tha-li Bị Giết

13 Khi A-tha-li nghe tiếng huyên náo của quân hộ vệ và dân chúng thì bà đến đền thờ CHÚA để gặp dân chúng. 14 Bà thấy, kìa vua đang đứng trên bệ cao, theo lễ nghi xưa nay, có các vị chỉ huy và ban nhạc kèn đứng bên cạnh vua; mọi người trong xứ đang vui mừng và kèn thổi rền vang. A-tha-li bèn xé áo mình và la lên: “Phản tặc! Phản tặc!” 15 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền cho các vị chỉ huy quân đội: “Hãy lôi bà ấy ra khỏi hàng quân và hễ kẻ nào theo bà ấy thì cứ dùng gươm giết chết.” Vì thầy tế lễ có bảo: “Đừng cho bà ấy được chết trong đền thờ CHÚA.” 16 Vậy họ bắt bà, khi bà qua cổng dành cho ngựa vào hoàng cung, thì họ giết bà tại đó. 17 Giê-hô-gia-đa lập một giao ước giữa CHÚA với vua và dân để toàn dân được làm con dân của CHÚA. Ông cũng lập một giao ước giữa vua với dân. 18 Đoạn toàn dân trong xứ kéo nhau đến đền thờ của Ba-anh và phá dỡ nó xuống. Họ đập nát các bàn thờ và các hình tượng của Ba-anh ra thành mảnh vụn. Họ giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh, trước các bàn thờ. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đặt quân đội bảo vệ quanh đền thờ CHÚA. 19 Ông đem các vị chỉ huy trăm quân, đội quân Ca-ri, các toán quân hộ vệ, và tất cả dân chúng trong xứ đến rước vua từ đền hờ CHÚA xuống rồi tiến về hoàng cung đi qua lối vào của cổng dành cho quân hộ vệ. Vua ngự lên ngai vua. 20 Vậy toàn dân trong xứ đều vui mừng, rồi kinh thành yên tĩnh trở lại, sau khi A-tha-li đã bị giết bằng gươm tại hoàng cung. 21 Giô-ách được bảy tuổi khi bắt đầu trị vì.

SUY GẪM:

C. 2-3  Giô-sê-ba cứu Giô-ách trong cơn khủng hoảng gần như cả hoàng tộc bị tiêu diệt, bà giấu Giô-ách trong phòng ngủ khoảng sáu năm trong suốt thời gian A-tha-li cai trị. Đây là một hành động đức tin dám lựa chọn ý muốn của Đức Chúa Trời vì cớ vương quốc của Đa-vít hơn là sự sống của chính bà. Bất cứ khi nào đối diện với một hoàn cảnh phải đưa ra sự lựa chọn, chúng ta phải đứng về phía lẽ phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời dù điều đó có nghịch lại với xu thế chung.

C. 12  Cuối cùng Giô-ách làm vua Giu-đa. Giê-hô-gia-đa đội vương miện trên đầu Giô-ách, trao cho vua giao ước luật pháp và xức dầu trên vua minh chứng thể nào ngôi vua của Giô-ách đến từ Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều chấp nhận điều này và mừng rỡ. Chúng ta có chấp nhận những thẩm quyền được Chúa thiết lập và thuận phục một cách tình nguyện?

C. 13-16  Khi A-tha-li thấy lễ đăng quang vua Giô-ách, bà la lên “phản tặc!” Tuy nhiên, đó thật sự là một hoàn cảnh không thể kháng cự đối với bà. Trong trường hợp này, kết cục của kẻ ác chống nghịch ý muốn Chúa chỉ là bi kịch.

C. 18  Sau khi lập một giao ước, toàn dân chúng kéo đến đền thờ Ba-anh và phá hủy nó. Họ đập vỡ bàn thờ và các hình tượng ra từng mảnh và giết chết Ma-than thầy tế lễ của Ba-anh. Họ xóa bỏ vết tích cuối cùng của tội lỗi. Giải pháp đức tin cần phải biến thành hành động. Bạn có chỉ suy tưởng mà không biến thành hành động?

Cầu nguyện  Trong mỗi giây phút, nguyện con làm một lựa chọn đức tin và hoàn thành tốt sứ mạng được giao phó.

Bình Luận:

You may also like