Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Giê-hu Diệt Người Thân Của A-hap

Ngày 21 – Giê-hu Diệt Người Thân Của A-hap

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 10:1-17

Sự Sát Hại Gia Đình A-háp

1 Vua A-háp có bảy mươi con trai sống tại Sa-ma-ri. Vậy Giê-hu viết thư gởi đến Sa-ma-ri, cho các thủ lãnh ở Gít-rê-ên, cho các trưởng lão, và cho các quan đỡ đầu các con trai 2 A-háp. Thư rằng: “Vì các con trai của chủ các ngươi đang ở với các ngươi, và các ngươi có quyền điều động các xe chiến mã, kỵ binh, với một thành trì kiên cố, và vũ khí. 3 Vậy hãy chọn trong vòng các con trai của chủ các ngươi một người tài giỏi nhất, tôn người ấy lên ngôi vua thay cha hắn, rồi hãy ra mà chiến đấu cho nhà chủ các ngươi.” 4 Nhưng khi nghe thế, họ đều vô cùng kinh hãi và nói: “Kìa, cả hai vua mà còn không chống cự nổi ông ấy thay, thì huống chi là chúng ta, làm sao chúng ta có thể cự lại được?” 5 Vậy quan tổng quản hoàng cung, quan tổng quản hoàng thành, cùng với các trưởng lão, và các quan đỡ đầu các hoàng tử, gởi sứ điệp đến Giê-hu rằng: “Chúng tôi là tôi tớ của ông. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông dạy bảo. Chúng tôi sẽ không lập ai làm vua cả. Xin ông cứ làm điều gì ông nghĩ là phải.” 6 Vậy Giê-hu viết cho họ một thư thứ hai rằng: “Nếu quý ông ủng hộ tôi và bằng lòng vâng phục tôi thì hãy chem. đầu các con trai của chủ các ông, rồi mang đến gặp tôi tại Gít-rê-ên vào ngày mai cũng vào giờ nầy.” Vả, bấy giờ bảy mươi con trai của nhà vua đang sống với những quan lớn trong hoàng thành, những vị quan ấy được giao cho trách nhiệm giáo dục các hoàng tử nầy. 7 Khi bức thư đó đến với họ, họ bắt các hoàng tử và đem giết hết, cả thảy là bảy mươi người, rồi để đầu các hoàng tử ấy trong các giỏ và gởi đến Gít-rê-ên. 8 Sứ giả đến báo với Giê-hu: “Họ đã mang đầu của các hoàng tử đến rồi.” Ông bảo: “Hãy đem chất chúng thành hai đống ở hai bên cổng thành cho đến sáng mai.”

9 Rồi sáng hôm sau, ông ra đứng trước cổng thành và nói với dân chúng: “Các người đều vô can. Chính tôi mới là kẻ âm mưu phản nghịch chủ tôi mà sát hại ông ấy. Nhưng ai đã giết những người nầy? 10 Vậy bây giờ khá biết rằng, tất cả những lời mà CHÚA đã phán về nhà A-háp thì không một lời nào của CHÚA bị rơi xuống đất, nhưng CHÚA làm ứng nghiệm mọi lời Ngài đã phán ra, qua Ê-li, tôi tớ Ngài.” 11 Vậy Giê-hu giết tất cả những người còn lại trong nhà A-háp ở Gít-rê-ên, tất cả các quan đại thần, các bạn thiết của nhà vua, các thầy tế lễ của hoàng gia, cho đến khi không còn sót lại một ai. 12 Đoạn ông lên đường tiến về thành Sa-ma-ri. Dọc đường, tại Bết Ê-két thuộc khu Giữ Chiên, 13 Giê-hu gặp các bà con của vua A-cha-xia nước Giu-đa. Ông hỏi họ: “Quý vị là ai?” Họ trả lời: “Chúng tôi là bà con của vua A-cha-xia. Chúng tôi xuống thăm các hoàng tử và các hoàng thúc.” 14 Ông bảo: “Hãy bắt sống chúng.” Người ta liền bắt sống những người ấy, rồi đem giết họ bên hố nước ở Bết Ê-két, gồm cả thảy là bốn mươi hai người. Ông không để sót lại một người nào. 15 Khi rời khỏi đó, ông gặp Giê-hô-na-đáp, con trai Rê-cáp, người ấy đang đến đón ông. Ông chào ông ấy và nói: “Lòng ông có chân thành với tôi như lòng tôi chân thành với ông không?” Giê-hô-na-đáp trả lời: “Có.” Giê-hu lại nói: “Nếu ông một lòng với tôi thì hãy đưa tay ông ra.” Giê-hô-na-đáp bèn đưa tay ra cho Giê-hu. Giê-hu bắt tay Giê-hô-na-đáp và đỡ ông ta lên xe chiến mã của mình. 16 Ông nói: “Hãy đi với tôi và xem lòng nhiệt thành của tôi đối với CHÚA.” Vậy Giê-hu đưa Giê-hô-na-đáp cùng đi một xe chiến mã với mình.

17 Khi ông đến Sa-ma-ri, ông giết tất cả những người thuộc về nhà A-háp tại Sa-ma-ri, cho đến khi ông diệt sạch nhà ấy, y như lời của CHÚA đã phán ra bởi Ê-li.

SUY GẪM:
C. 17
  Đức Chúa Trời làm thành Lời Ngài một cách thành tín. Như Ngài đã phán cùng Ê-li, A-háp, người thân của vua và mọi kẻ ủng hộ vua đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạn có xem nhẹ Lời của Chúa không? Hãy nắm chắc lời hứa của Đức Chúa Trời và tiến bước.

C. 15  Giê-hu lập một mưu để giết các con trai A-háp tại Sa-ma-ri. Đức Chúa Trời quyết định toàn bộ tiến trình. Không ai có thể thoát khỏi sự phán xét của Chúa. Hãy kiểm điểm bản thân đầu tiên, trước khi sự phán xét cuối cùng sẽ đến.

C. 11-14  Khi Giê-hu giết không chỉ A-háp nhưng cả những bạn thân và anh em A-cha-xia, vua Giu-đa, ông đã vượt quá lòng sốt sắng (9:7) và mất chú tâm vào lời tiên tri của Ê-li. Giê-hu đang nghĩ về ích lợi riêng và tìm cách loại bỏ mọi địch thủ. Tôi có nhiều khi có quá nhiều tham vọng dưới danh Chúa không?

C. 15-17  Giê-hu, người có lòng sốt sắng của Chúa, khẳng định rằng Giê-hô-na-đáp (con trai của Rê-cáp hậu duệ của Giê-trô, bố vợ Môi-se) có đồng một tấm lòng giống mình. Kế đó Giê-hu và Giê-hô-na-đáp tiêu diệt tất cả những kẻ thuộc về nhà A-háp tại Sa-ma-ri. Tôi có làm việc cùng những người công chính và thi hành nhiệm vụ Chúa đã phó thác cho tôi?

Cầu nguyện  Nguyện con biết sợ sự phán xét của Chúa và tự xét bản thân trước tiên.

Bình Luận:

You may also like