Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Giê-hu Loại Bỏ Tôn Giáo Ba-anh

Ngày 22 – Giê-hu Loại Bỏ Tôn Giáo Ba-anh

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 10:18-36

Tận Diệt Những Kẻ Thờ Ba-anh

18 Đoạn Giê-hu triệu tập toàn dân lại và nói: “A-háp phụng thờ Ba-anh còn ít quá, Giê-hu sẽ phụng thờ Ba-anh nhiều hơn. 19 Vậy bây giờ hãy triệu tập cho ta tất cả những tiên tri của Ba-anh, tất cả người phục vụ Ba-anh, và tất cả thầy tế lễ của Ba-anh. Không ai được vắng mặt. Hễ ai vắng mặt thì sẽ không sống nữa.” Nhưng Giê-hu chỉ lập mưu để tận diệt những kẻ thờ Ba-anh mà thôi. 20 Giê-hu truyền cho họ: “Hãy triệu tập một đại hội thật trọng thể để thờ phượng thần Ba-anh.” Vậy người ta truyền rao tin đó. 21 Giê-hu sai người đi khắp nước Y-sơ-ra-ên loan báo, nên tất cả những kẻ thờ phượng Ba-anh tề tựu về đông đủ, không thiếu một ai. Họ vào trong đền thờ thần Ba-anh đông nghẹt từ đầu nầy đến đầu kia. 22 Giê-hu bảo người phụ trách lễ phục: “Hãy đem lễ phục ra phân phát cho mọi người đến thờ phượng thần Ba-anh.” Vậy người ấy đem các lễ phục ra phân phát cho họ. 23 Rồi Giê-hu cùng với Giê-hô-na-đáp, con trai Rê-cáp, đi vào đền thờ của Ba-anh; ông nói với họ: “Hãy lục soát kỹ xem, có tôi tớ nào của CHÚA ở đây không. Ở đây chỉ có những người thờ phượng thần Ba-anh mà thôi.” 24 Xong rồi họ bắt đầu nghi lễ dâng các lễ vật và các của lễ thiêu. Vả, Giê-hu đã đặt tám mươi dũng sĩ nằm phục bên ngoài và dặn: “Nếu các ngươi để bất cứ người nào trong những người ta trao vào tay các ngươi chạy thoát thì sinh mạng của các ngươi sẽ đền bù cho sinh mạng của người đó.” 25 Vừa khi Giê-hu dâng của lễ thiêu xong thì ông truyền lịnh cho các vệ sĩ và các quan tướng chỉ huy: “Hãy vào và giết hết chúng. Chớ để một ai chạy thoát.” Vậy họ xông vào dùng gươm giết chúng. Các vệ sĩ và các quan tướng liệng thây chúng ra ngoài; rồi họ xông vào cung thánh của đền thờ Ba-anh. 26 Họ hạ trụ thờ trong đền Ba-anh xuống, lôi nó ra ngoài và đốt đi. 27 Xong rồi họ đập tượng Ba-anh, phá huỷ đền thờ của Ba-anh, và biến nó thành một nơi ô uế cho đến ngày nay.

8 Như vậy Giê-hu diệt trừ Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên. 29 Nhưng Giê-hu không dứt bỏ các tội của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội. Đó là sự thờ phượng các con bò vàng ở Bê-tên và Đan. 30 CHÚA phán với Giê-hu: “Bởi vì ngươi đã làm tốt điều Ta cho là chánh đáng, xử trị nhà A-háp hợp với lòng Ta, cho nên con cháu ngươi sẽ ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư.” 31 Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận làm theo Kinh Luật của CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ông không lìa bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, là kẻ đã xui cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội.

Giê-hu Băng Hà

32 Trong thuở ấy, CHÚA bắt đầu giảm bớt địa phận của Y-sơ-ra-ên. Ha-xa-ên đánh bại họ trên toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và chiếm lấy vùng 33 từ phía đông sông Giô-đanh trở đi, toàn lãnh thổ Ga-la-át, địa phận của chi tộc Gát, chi tộc Ru-bên, và chi tộc Ma-na-se; từ A-rô-e, tức từ bờ suối Ạt-nôn cho đến cả vùng Ga-la-át và Ba-san. 34 Tất cả các việc khác của Giê-hu, mọi việc vua làm, mọi quyền thế của vua há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 35 Vậy Giê-hu an giấc với các tổ phụ mình. Người ta chôn vua tại Sa-ma-ri. Con trai vua là Giô-a-cha lên ngôi kế vị. 36 Thời gian Giê-hu trị vì Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri là hai mươi tám năm.

SUY GẪM:

C. 30  Đức Chúa Trời hứa phần thưởng cho Giê-hu, người đã thành tín thi hành sự trừng phạt trên nhà A-háp. Đức Chúa Trời nhìn nhận sự chính trực của Giê-hu và hứa dòng dõi ông sẽ ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên đến đời thứ tư. Khi chúng ta sống thuận phục Chúa trong đức tin, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta với sự sống đời đời và Vương quốc thiên đàng.

C. 31-33  Khi Giê-hu không giữ luật pháp của Chúa với trọn tấm lòng, Đức Chúa Trời trừng phạt Giê-hu bởi tay Ha-xa-ên. Giê-hu cũng đi theo con đường của Giê-rô-bô-am. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tuân theo Lời Chúa và hành động với một tấm lòng thuần khiết. Nếu chúng ta không cẩn thận tuân theo luật Chúa, rất có thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều điều khác và mọi thứ đó là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong.

C. 18-27  Giê-hu giả bộ thờ phượng Ba-anh để tập hợp các tiên tri, các thầy tế lễ và tất cả những kẻ thờ phượng Ba-anh tại một nơi. Kế đó ông giết hết tất cả những kẻ tập trung trong đền thờ. Họ mang những đá thánh trong đền thờ Ba-anh và thiêu trụi. Họ phá hủy trụ thờ thần Ba-anh và phá sập đền thờ, người ta biến nơi ấy thành một nơi ô uế. Như một công cụ của Chúa, Giê-hu tận diệt nhà A-háp và những kẻ thờ Ba-anh. Tôi có được sử dụng như một công cụ của Chúa vì sự công chính?

Cầu nguyện  Nguyện con tranh chiến chống lại tội lỗi và không đánh mất tấm lòng, dù chỉ trong giây lát.

Bình Luận:

You may also like