Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 10: Biết Chúa Qua Danh Ngài, El Ê-ly-ôn, Đức Chúa Trời Chí Cao

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 10: Biết Chúa Qua Danh Ngài, El Ê-ly-ôn, Đức Chúa Trời Chí Cao

by Sưu Tầm
30 đọc

El Ê-ly-ôn, Đức Chúa Trời Chí Cao

El Ê-ly-ôn được ghép từ El nghĩa là Đức Chúa Trời hoặc Đấng mạnh nhất và Ê-ly-ôn nghĩa là Đấng Chí Cao. Vậy, El Ê-ly-ôn tức là “Đấng mạnh nhất” hoặc “Đức Chúa Trời Chí Cao”.

El Ê-ly-ôn: Đấng dựng nên Thiên đàng và Trái đất

Trong Sáng thế ký 14:19-20 khi Mên-chi-xê-đéc chúc phước Áp-ra-ham, ông đã dùng danh này và Khải huyềnẳng định Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Chí Cao và Đấng dựng nên trời và đất. Sau đó, Áp-ra-ham dâng một phần mười cho Đức Chúa Trời và chúng ta cũng cần thực hành điều này vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mọi sự.

El Ê-ly-ôn: Đấng mà Sa-tan muốn thay thế

Ê-sai 14:13-14 là khao khát được trở nên như Đức Chúa Trời Chí Cao của Sa-tan. Nhưng hắn thất bại vì Ngài là “Chúa toàn năng” (Sáng thế ký 17:1) và “Đức Chúa Trời của các thần” (Thi thiên 136:2). Chúng ta cũng cần từ bỏ mọi sự nổi loạn mình có mà thần phục Ngài.

El Ê-ly-ôn: Đấng có mục đích cho sự hoạn nạn của chúng ta

Tin cậy Chúa sẽ giải cứu mình như Đa-vít đã tin cậy Chúa trong Thi thiên 57:2 khi ông bị Sau-lơ truy đuổi nơi đồng vắng.

El Ê-ly-ôn: Đấng mà các lãnh đạo thế giới phải cúi mình

Sách Đa-ni-ên nhắc đến danh El Ê-ly-ôn nhiều nhất dù lúc đó Giê-ru-sa-lem đã bị Ba-bi-lon phá huỷ và Đa-ni-ên là một trong những người bị lưu đày. Ở Đa-ni-ên 3 tại lò lửa, ông chứng minh Đức Chúa Trời lớn hơn cả những vị vua vĩ đại nhất của những vương quốc lớn nhất trên đất. Và Đa-ni-ên 4 khi Nê-bu-cát-nết-sa bị ruồng bỏ, ông chứng minh Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng có năng quyền nhất trên thế giới trong mọi thời đại.

Biết El Ê-ly-ôn

  • Tức là nhận biết Ngài tể trị toàn vũ trụ nên chúng ta cần dâng mọi điều trong cuộc đời cho Ngài
  • Tức là thuận phục sự tể trị của Ngài và đặt mọi sự tự tôn và nổi loạn dưới chân Ngài để đặt Ngài lên vị trí cao nhất trong cuộc đời chúng ta.
  • Tức là nhận biết Ngài sở hữu mọi thứ và tin cậy Ngài sẽ hoàn thành ý muốn Ngài trên cuộc đời chúng ta.

El Ê-ly-ôn là Đức Chúa Trời Chí Cao. Quỳ xuống trước Ngài, dâng lên Ngài nơi cao chất trong cuộc đời bạn, và tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Điều gì miêu tả El Ê-ly-ôn có ý nghĩa nhất với bạn?
  2. Bạn cần đáp ứng điều nào nhất?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like