Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Nhận Biết Thuộc Linh Của Ê-li-sê

Ngày 12 – Nhận Biết Thuộc Linh Của Ê-li-sê

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 6:1-14

Chiếc Rìu Nổi Lên Mặt Nước

1 Khi ấy các tiên tri nói với Ê-li-sê: “Xin thầy xem đấy, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp so với số người của chúng con. 2 Xin thầy cho chúng con xuống mé sông Giô-đanh, mỗi người đốn một cây, rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta.” Ông đáp: “Thì làm như vậy đi.” 3 Một người trong đám họ nói: “Xin thầy đi với các tôi tớ thầy.” Ông đáp: “Ta sẽ đi.” 4 Vậy ông đi với họ. Khi đến mé sông Giô-đanh, họ chặt cây xuống. 5 Nhưng có một người đang khi đốn cây thì lưỡi rìu sút khỏi cán và văng xuống nước. Người ấy kêu lên: “Thôi rồi, thầy ôi! Chiếc rìu nầy con mượn của người ta.” 6 Người của Đức Chúa Trời hỏi: “Nó văng xuống chỗ nào?” Người ấy chỉ cho ông chỗ nó văng xuống. Ông chặt một nhánh cây, phóng xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt bèn nổi lên. 7 Ông bảo: “Hãy cầm lấy nó.” Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.

Dân A-ram Bị Phạt Phải Mù

8 Thuở ấy vua A-ram giao chiến với Y-sơ-ra-ên. Vua ấy họp bàn với các quan tham mưu của mình rằng: “Ta sẽ đóng trại quân ở chỗ nọ chỗ kia.” 9 Nhưng người của Đức Chúa Trời sai người đến báo với vua Y-sơ-ra-ên: “Chớ có đi qua chỗ ấy, vì dân A-ram đang phục binh ở đó.” 10 Vua Y-sơ-ra-ên bèn truyền quân thám báo đến dò xét chỗ người của Đức Chúa Trời đã bảo thì quả đúng như vậy. Hơn một đôi lần Ê-li-sê sai người đến báo như thế. Nhờ vậy vua Y-sơ-ra-ên cứ đề phòng luôn. 11 Lòng vua A-ram rất bối rối về việc nầy. Vua gọi các quan tham mưu lại và nói: “Chẳng lẽ các ngươi không nói cho ta biết ai trong các ngươi theo phe vua Y-sơ-ra-ên sao?” 12 Một trong các người ấy tâu: “Tâu bệ hạ, chúa của hạ thần, không ai trong chúng tôi đâu. Nhưng ấy là Ê-li-sê, tiên tri của Y-sơ-ra-ên, người ấy có thể bảo cho vua Y-sơ-ra-ên biết những lời bệ hạ nói trong phòng ngủ của bệ hạ.” 13 Vua ấy truyền: “Hãy đi và tìm xem người ấy ở đâu. Ta sẽ sai quân đi bắt người ấy.” Người ta tâu với vua: “Ông ấy ở Đô-than.” 14 Vậy vua A-ram sai một đội quân lớn có kỵ binh và các xe chiến mã kéo đến đó. Họ kéo đến vào ban đêm và vây thành.

SUY GẪM:

C 8-10  Đức Chúa Trời khiến những kế hoạch thậm chí công phu nhất của con người thành ra vô ích. Chúa lật đổ kế hoạch tấn công Y-sơ-ra-ên của vua A-ram. Bất chấp sự băng hoại của Y-sơ-ra-ên, Chúa vẫn phán qua Ê-li-sê – đầy tớ của Ngài. Chúng ta cần có đức tin để cậy trông, không phải nơi sự khôn ngoan và lời khuyên của con người nhưng trên nền tảng Lời của Chúa.

C 5-7  Ê-li-sê đã giải quyết được nan đề của một người trong nhóm tiên tri. Vì công cụ bằng sắt thời đó khá giá trị và tiên tri thì không dư dả về tài chính nên vị tiên tri đó có thể phải làm nô lệ cho người chủ chiếc rìu mình đã mượn nếu làm mất. Vị tiên tri gặp rắc rối nhận được sự giải cứu kỳ diệu của Ê-li-sê khi Ê-li-sê chặt nhánh cây và quăng xuống nước khiến lưỡi rìu nổi lên. Ngày hôm nay đức tin của tôi giúp được những người gặp khó khăn như thế nào?

C 11-14  Vua của A-ram đã biết rằng ông không thể nghịch lại được với Đức Chúa Trời. Khi vua nhận ra mình liên tục bị thất bại trong các lần giao chiến và nguyên nhân là Ê-li-sê thì vua cử rất nhiều chiến binh tới vây thành để bắt Ê-li-sê. Nhưng không kẻ nào gây tổn hại cho chúng ta khi Chúa đứng về phía chúng ta.

Cầu nguyện  Con mong được Ngài sử dụng như công cụ để giúp đỡ và phục vụ những người khác!

Bình Luận:

You may also like