Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Trận Chiến Giữa Vua Giô-ram Và Mô-áp

Ngày 05 – Trận Chiến Giữa Vua Giô-ram Và Mô-áp

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 3:1-12

Giô-ram Trị Vì Y-sơ-ra-ên

1 Vào năm thứ mười tám triều vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa, Giô-ram con trai A-háp lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Giô-ram trị vì mười hai năm tại Sa-ma-ri. 2 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, dù không như cha và mẹ của vua đã làm, vì vua có dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba-anh mà cha của vua đã lập. 3 Tuy nhiên vua vẫn bám lấy tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội; vua không từ bỏ tội lỗi ấy.

Chiến Tranh Với Dân Mô-áp

4 Thuở ấy, Mê-sa, vua của Mô-áp là vị vua có biệt tài nuôi chiên. Vua đã đồng ý cống nộp cho vua Y-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con và lông của một trăm ngàn chiên đực. 5 Nhưng sau khi vua A-háp qua đời, thì vua của Mô-áp nổi loạn chống lại vua Y-sơ-ra-ên. 6 Vì thế, lúc ấy vua Giô-ram ở Sa-ma-ri đi ra động viên cả Y-sơ-ra-ên. 7 Vua sai sứ giả đến thưa với vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa rằng: “Vua của Mô-áp có nổi lên chống lại tôi, vua có thể đi với tôi để giúp đánh dân Mô-áp không?”

Vua Giê-hô-sa-phát đáp: “Tôi sẽ đi với vua. Tôi cũng như vua, dân tôi cũng như dân vua, chiến mã tôi cũng như chiến mã của vua.” 8 Rồi vua hỏi tiếp: “Nhưng chúng ta sẽ tấn công qua ngả nào?” Giô-ram trả lời: “Qua ngả đồng hoang Ê-đôm.”

9 Vậy vua của Y-sơ-ra-ên, vua của Giu-đa, và vua của Ê-đôm kéo quân ra; nhưng họ đi lòng vòng mất bảy ngày, bấy giờ cả đại quân và các súc vật đi theo đều không còn nước uống.
10 Vua của Y-sơ-ra-ên bèn nói: “Than ôi! CHÚA đã gọi chúng ta, cả ba vua ra đây, chỉ để nộp vào tay dân Mô-áp mà thôi.”
11 Nhưng Giê-hô-sa-phát nói: “Ở đây chẳng có vị tiên tri nào của CHÚA để chúng ta có thể cầu vấn chăng?”

Một bầy tôi của vua Y-sơ-ra-ên tâu: “Thưa có Ê-li-sê, là người thường xối nước cho Ê-li rửa tay, ở gần đây.”

12 Giê-hô-sa-phát nói: “Người nầy có lời của CHÚA đó.” Vậy vua của Y-sơ-ra-ên, Giê-hô-sa-phát, và vua của Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê.

SUY GẪM:

C.2  Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn để đoán xét đời sống của chúng ta. Đời sống của Giô-ram vô cùng gian ác trong mắt Chúa. Bạn sống như thế nào trước Đức Chúa Trời công chính?

C.2,3  Giô-ram cất bỏ trụ đá thờ thần Ba-anh của cha mẹ mình, nhưng không hoàn toàn từ bỏ tín ngưỡng của Giê-rô-bô-am. Ông vẫn duy trì việc thờ lạy hình tượng, gọi những tà thần là chúa, và không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am (1Các Vua 12:25-30). Hãy kiểm tra liệu chúng ta có cho phép những điều khác không phải là Chúa bước vào trong đời sống của mình và ảnh hưởng không tốt đến việc chúng ta bước đi với Chúa hay không.

C.6-8  Giô-ram không nương cậy vào Chúa, mà nhờ vào Giu-đa và xe ngựa. Có phải tôi cũng nương cậy vào những kinh nghiệm và khả năng để giải quyết nan đề, hơn là nương cậy vào Chúa không?

C.11,12  Khi họ gặp rắc rối, Giê-hô-sa-phát nhắc nhở họ cầu vấn Chúa. Trong thế gian đã đánh mất Đức Chúa Trời, đức tin của một người có thể cứu được cộng đồng của mình.

Cầu nguyện  Nguyện đời sống con luôn có sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like