Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Ê-li-sê Bắt Đầu Chức Vụ

Ngày 04 – Ê-li-sê Bắt Đầu Chức Vụ

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 2:15-25

15 Khi nhóm tiên tri ở Giê-ri-cô thấy ông từ xa, thì họ nói với nhau: “Thần của Ê-li đã ngự trên Ê-li-sê rồi.” Họ đến gặp ông và cúi đầu sát đất trước mặt ông. 16 Họ nói với ông: “Hãy xem, chúng tôi có năm mươi người lực lưỡng ở đây sẵn sàng phục vụ ngài. Xin hãy cho họ đi tìm thầy của ngài. Có thể Thần của CHÚA đã cất lấy người rồi đặt người xuống một nơi nào đó trên núi hay trong thung lũng chăng.”

Ông đáp: “Đừng, bảo họ đừng đi tìm.”

17 Nhưng họ cứ nài nỉ mãi đến độ ông cảm thấy ái ngại mà từ chối, nên ông nói, “Thôi bảo họ đi đi.” Vậy năm mươi người ấy đi tìm hết ba ngày nhưng không tìm được Ê-li. 18 Khi họ trở về gặp ông, lúc ấy ông còn đang ở Giê-ri-cô, ông nói với họ: “Có phải tôi đã bảo là đừng đi không?”

Ê-li-sê Làm Phép Lạ

19 Bấy giờ dân trong thành đến nói với Ê-li-sê: “Như chúa thấy đó, địa thế của thành thật tốt, nhưng nguồn nước thì lại không tốt, nên trong xứ không trồng tỉa gì được.”

20 Ông bảo: “Hãy bỏ muối vào trong một bát còn mới và đem đến cho tôi.” Vậy họ đem bát muối đến cho ông.

21 Ông đi đến nguồn nước, đổ bát muối xuống nước và nói: “CHÚA phán như vầy: Ta chữa lành nguồn nước nầy. Từ nay về sau, nguồn nước nầy sẽ không gây nên chết chóc hay làm cho bị hư thai nữa.”Ctd: không trồng tỉa gì được  22 Vậy nguồn nước đó đã được chữa lành cho đến ngày nay, y như lời Ê-li-sê đã nói.

23 Ê-li-sê rời khỏi nơi đó đi lên Bê-tên. Đang đi dọc đường, một bọn trẻ từ trong thành ra, chúng chế nhạo ông rằng: “Lên đi, ông sói đầu! Lên đi, ông sói đầu!” 24 Ông quay lại, thấy chúng, ông bèn nhân danh CHÚA mà rủa chúng. Bấy giờ có hai con gấu cái từ trong rừng đi ra cấu xé bốn mươi hai cậu trẻ đó. 25 Đoạn từ đó ông lên núi Cạt-mên, rồi trở về Sa-ma-ri.

SUY GẪM:

C.19-22  Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài và làm trọn bằng việc chữa lành nguồn nước khi Ê-li-sê đổ bát muối xuống nước. Giê-ri-cô đã từng là một xứ màu vỡ và thời tiết ôn hoà; nhưng bởi sự rủa sả của Đức Chúa Trời, nguồn nước ở Giê-ri-cô trở nên đắng (Giô-suê 6:26). Sự rả sả này đã ứng nghiệm trong thời trị vì của vua A-háp (1Các Vua 16:34). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã làm mới Giê-ri-cô bởi ân sủng và khôi phục lại thành. Qua Ê-li-sê, vị tiên tri thật, Lời Chúa được ứng nghiệm. Sự chúc phước của Chúa sẽ ở trên những ai vâng phục giao ước và tôn kính Ngài. 

.23-25  Ê-li-sê rủa sả bọn trẻ đã chế giễu và khi thường mình trên đường đi lên Bê-tên. Đây không phải là kết quả của lời rủa sả trên một cá nhân, nhưng đó là bởi những người đã xây bỏ Đức Chúa Trời và thờ lạy các hình tượng bằng vàng, lăng mạ đầy tớ Chúa. Bê-tên là một trung tâm tôn giáo và  có địa thế hoàng gia tôn nghiêm; thái độ của bọn trẻ phản ánh tình trạng thuộc linh tại Bê-tên và sự chối bỏ của dân sự trước tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Đầy dẫy thần linh Chúa, Ê-li-sê đã công bố án phạt thích đáng. Đó là sự rủa sả dành cho việc chối bỏ Chúa. 

Cầu nguyện  Khi con cầu xin lòng thương xót của Chúa cách khiêm nhường, xin Ngài nhận lời cầu nguyện của con.

Bình Luận:

You may also like