Home Dưỡng Linh Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu

Ba Điều Bạn Cần Để Đạt Được Mục Tiêu

by Rick Warren
30 đọc

“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16:9)

Bạn vạch ra con đường mình đi, nhưng chỉ có Chúa mới ban cho bạn sức và năng lực để thực hiện. Tại sao? Vì Chúa cung cấp ba điều bạn phải làm để đạt được mục tiêu và thay đổi đời sống.

Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực.

Bạn cần Đức Thánh Linh ban năng lực để tạo nên những biến đổi mà chính bạn không thể tự làm. Điều này không căn cứ trên ý chí, mà dựa trên quyền năng của Chúa. Không căn cứ vào nỗ lực, mà dựa vào lòng tin cậy.

Xa-cha-ri 4:6 chép: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Bạn cần Lời Chúa hướng dẫn.

Kinh Thánh là cẩm nang cho đời sống. Càng đọc, học, ghi nhớ, và suy gẫm Lời Chúa càng nhiều, bạn càng thành công và đạt được mục đích sống.

Khi Giô-suê được ban cho niềm mơ ước tiến chiếm Đất Hứa – một mục tiêu ông phải làm cả phần đời còn lại – Đức Chúa Trời phán với ông những lời này: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Bạn cần con dân Chúa hỗ trợ bạn.

Bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình bằng sức riêng. Cần phải có một số người cùng làm việc để hoàn thành một ước muốn!

Một đám đông không thể hỗ trợ bạn, nhưng một nhóm nhỏ thì có thể. Họ biết khi bạn ốm đau, khi bạn trải qua khó khăn, khi bạn cần nghỉ ngơi. Bạn có thể chia sẻ mục tiêu và sự thành công cũng như thất bại của mình, họ sẽ vui với bạn, khích lệ bạn tiếp tục. Bạn sẽ cần đến điều đó khi bạn chọn những mục tiêu đúng đắn và hết lòng theo đuổi mục tiêu ấy.

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt” (Truyền đạo 4:12).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like