Home Chuyên Đề CHÚA GIÊ-XU SẼ NGỒI TRÊN NGÔI CỦA ĐA-VÍT

CHÚA GIÊ-XU SẼ NGỒI TRÊN NGÔI CỦA ĐA-VÍT

by Hong An
30 đọc

Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hứa hai điều với bà Mary. Thứ nhất- bà sẽ là mẹ của một Hài Đồng. Thứ hai- đứa trẻ này sẽ ngồi trên ngai của Đa-vít- tổ phụ Ngài. Lời hứa thứ nhất đã thành hiện thực. Lời hứa thứ hai còn đang đến. Lời hứa đó sẽ được làm trọn sớm thôi, bởi vì Chúa của Y-sơ-ra-ên thông qua con một của Ngài là Chúa Jêsus đã bắt đầu đem những Đứa con đầu lòng của Y-sơ-ra-en về lại Vùng Đất Hứa. Những người con của Y-sơ-ra-ên, vùng đất đó, quốc gia lãnh thổ đó, và thành phố Giê-ru-sa-lem đang được chuẩn bị cho sự trở lại của Vua.

Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.” (Luca 1:26-33)

Hai lời hứa mà thiên sứ Gáp-ri-ên đã truyền lại:
– Thứ nhất: bà sẽ là mẹ của một hài đồng: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.” Ngài sẽ là Con chiên không tì vết của Chúa để làm của tế lễ chuộc mọi tội lỗi của thế gian. Phao-lô nói trong Tít 2:11-14 “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.”
– Thứ hai: đứa trẻ này sẽ ngồi trên ngai của tổ phụ Ngài là vua Đa-vít. Ngôi đã từng đứng ở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ trị vì trên nhà của Gia cốp, trên mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên, gồm 10 chi phái của ‘Y-sơ-ra-ên’ + 2 chi phái của ‘Giu-đa’= toàn bộ nhà của nhà Gia-cốp. Và Vương quốc của Ngài sẽ không chấm dứt.”… Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng…”

Lời hứa thứ nhất, đã được làm trọn từ 2000 năm trước. Lời hứa thứ hai sẽ được làm trọn sớm thôi. Rất nhanh thôi, bởi vì Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thông qua Con một của Ngài là Chúa Jêsus đã đưa con đầu lòng của Ngài trở về vùng Đất Hứa của Y-sơ-ra-ên. Những người con của Y-sơ-ra-ên, vùng đất Y-sơ-ra-ên, quốc gia và lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và thành phố Giê-ru-sa-lem đã được chuẩn bị sẵn sàng cho sự quay trở lại cho Vua của họ. Ngài đã bắt đầu dịch chuyển lịch sử của nhân loại tiến tới mục đích của Ngài: sự hiện đến của Vương quốc thiên đàng và Vua của vương quốc đó. Chúng ta là những nhân chứng của quá trình đó về những điều đang xảy ra trước mắt, đã và đang diễn ra trên 100 năm. Khi chúng ta càng già đi, thì những tiên tri trong Kinh Thánh càng được làm trọn rõ ràng hơn trước mắt chúng ta. Cũng có thể chúng ta là thế hệ được nhìn thấy sự quay trở lại của Chúa chúng ta, đúng là một hi vọng được ban phước!

Những thế lực tối tăm cũng nhìn thấy được những điều này. Và chúng sẽ hiểu rằng khi Vương quốc của Ngài đến thì chúng sẽ phải kết thúc (so sánh Ma-thi-ơ 8:28-29). Cho nên chúng đã tiến hành kế hoạch để cản trở hoạch định giải cứu của Chúa dành cho nhân loại và trái đất. Hãy có tầm nhìn thông qua cái nhìn trên tiến trình của chúng để thấy được những gì đang diễn ra với những diễn tiến chính trị tại Trung Đông và trên thế giới! Một số kế hoạch đó hoàn toàn đến từ thế lực tối tăm:
* Kế hoạch A- tiêu diệt Gia-cốp! giết toàn bộ! quét sạch sự hiện diện của họ ra khỏi trái đất! và nếu như không có ‘Gia-cốp’ thì làm gì có dân để Ngài làm vua của họ! tuy nhiên chúng không thành công! Hãy nhìn vào Giê-rê-mi 31:35-36.

* Kế hoạch B- cắt Vùng đất hứa ra thành nhiều mảnh! Cắt dãy Gaza, bờ Tây, và dãy cao nguyên Golan và cắt Giê-ru-sa-lem ra làm hai. Và biến những mảnh nhỏ này trở thành nước Ả Rập mới, thuộc về Hồi Giáo- được gọi là Palestine. Với phía Đông của Jerusalem là thủ đô- và thêm cả đỉnh Olives- để Chúa Jesus không thể quay trở lại trong vinh quang trong thời gian dài! Vây chúng ta là những Cơ Đốc Nhân hãy nhớ mà cầu nguyện để chúng không thành công!
* Kế hoạch C- quăng càng nhiều sạn vào trong mắt của Cơ Đốc Nhân để cho Hội Thánh của họ sẽ trở nên “mù và điếc” và không còn biết được ý nghĩa của Y-sơ-ra-en là thế nào. Để cho họ sống trong những thuyết xưa cũ và những thuyết bị thay thế, để họ không còn hiểu được những điều đang diễn ra trước mắt họ là gì. Để cho Hội Thánh không còn cầu nguyện và không còn nhưng những người canh giữ trên những tường thành của Giê-ru-sa-lem.
Nhưng mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát của Chúa, Jêsus đang đến và Vương quốc của Ngài cũng đang đến! Tất cả những lời hứa mà Chúa của Y-sơ-ra-ên phán trên họ đều sẽ được làm trọn. Và cũng y như thế đối với những lời hứa Ngài đã phán trên Hội thánh.

Mc sư Rev. Willem J. J. Glashouwer (15 tháng 12, 2011)

Ch tch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/640989917247884

Bình Luận:

You may also like