Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Yêu Thương Và Đoán Xét

Ngày 26 – Yêu Thương Và Đoán Xét

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Dân số 14:11-25

11 CHÚA phán với Môi-se: “Dân này khinh dể Ta cho đến bao giờ? Chúng không chịu tin Ta cho đến bao giờ, mặc dù Ta đã làm bao nhiêu dấu lạ giữa chúng? 12 Ta sẽ đánh giết chúng bằng một trận dịch và tuyệt diệt chúng, nhưng Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn hơn và mạnh hơn chúng.”13 Môi-se thưa với CHÚA: “Như thế dân Ai-cập sẽ nghe điều đó! Chúa đã dùng quyền năng để đưa dân tộc này ra khỏi Ai-cập. 14 Họ sẽ thuật lại cho cư dân xứ này biết điều đó. Lạy Chúa, họ đã nghe rằng Chúa đang ở với dân tộc này và rằng, lạy Chúa, Chúa đã được người ta thấy tận mặt, rằng đám mây của Chúa đã ngự trên họ, và rằng Chúa đã đi trước họ ban ngày trong một trụ mây và ban đêm trong một trụ lửa. 15 Nếu Chúa tuyệt diệt dân này một loạt thì các nước đã nghe báo cáo về CHÚA sẽ nói: 16 CHÚA không thể nào đem dân Ngài vào đất đã thề hứa ban cho họ, nên Ngài giết họ đi trong sa mạc. 17 Bây giờ, xin Chúa trình bày sức mạnh của mình như Chúa đã công bố: 18 CHÚA chậm giận, dư dật tình yêu thương, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch. Nhưng Ngài không để kẻ có tội thoát khỏi hình phạt; Ngài phạt con cháu về tội lỗi của cha mẹ cho đến đời thứ ba và thứ tư. 19 Xin Chúa tha tội cho dân này; vì tình thương không hề thay đổi của Ngài; cũng như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi còn ở Ai-cập cho đến ngày nay.” 20 CHÚA đáp: “Theo lời con xin, Ta tha cho họ. 21 Nhưng thật như Ta hằng sống, vinh quang Ta sẽ tràn ngập đất. 22 Trong tất cả những người thấy vinh quang Ta, sẽ không một ai được thấy đất đai Ta đã hứa ban cho tổ tiên họ; họ đã thấy các phép lạ Ta làm tại Ai-cập cũng như 23 trong sa mạc, nhưng đã mười lần họ vẫn thử Ta và không vâng lời Ta. Không một ai trong tất cả những người khinh dể Ta sẽ được thấy đất ấy. 24 Nhưng tôi tớ Ta là Ca-lép, có một tinh thần khác biệt, đã hết lòng theo Ta; nên Ta sẽ đưa Ca-lép vào đất người đã trinh sát, và con cháu người sẽ hưởng chủ quyền đất ấy.” 25 Lúc ấy người A-ma-léc và người Ca-na-an đang sống trong thung lũng. CHÚA phán: “Ngày mai, các người sẽ quay lại, đi vào sa mạc theo hướng Biển Đỏ.”


SUY GẪM:

C.13,14 Đức Chúa Trời dùng quyền năng đưa dân sự ra khỏi Ai-cập, tỏa sáng sự tôn nghiêm của Ngài trên họ, ngự trước mặt họ ban ngày trong một trụ mây và ban đêm trong một trụ lửa để dẫn dắt họ. Mọi dân tộc trên thế gian đã nghe rằng Đức Chúa Trời ở cùng Y-sơ-ra-ên. Cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời cũng đang cứu chúng ta, những kẻ nô lệ cho tội lỗi, và Ngài tương giao cùng chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày.

C.18,19,21-25 Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và tha thứ tội lỗi nhưng trong quyền năng Ngài trừng phạt những kẻ đáng phải nhận sự đoán xét. Những người chứng kiến vinh hiển của Chúa nơi sa mạc, nhìn thấy việc đánh bại kẻ thù lớn mạnh nhưng vẫn không tin; những người thử Chúa và chống nghịch Ngài sẽ không bao giờ được phép vào Đất Hứa (Hê.3:11,18). Hãy tìm kiếm ý muốn thật sự của Đức Chúa Trời, Đấng làm cho cả thế hệ vô tín trở lại sa mạc nhưng lập ra một thế hệ mới và dẫn họ vào Ca-na-an.

C.24 Hãy noi gương Ca-lép, người có tâm linh khác biệt và trung tín với Đức Chúa Trời, cho dù có nhiều người vô tín.

Cầu nguyện Xin khiến con không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng tìm kiếm vinh quang của Chúa, và khiến con không tìm kiếm lợi ích cá nhân mình, nhưng vì tất cả cộng đồng.

Bình Luận:

You may also like