Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Kết Quả Của Đức Tin

Ngày 27 – Kết Quả Của Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Dân số 14:26-35

26 CHÚA bảo Môi-se và A-rôn: 27 “Những kẻ tội lỗi này còn phàn nàn oán trách Ta cho đến bao giờ? Ta đã nghe hết những lời của người Y-sơ-ra-ên phàn nàn rồi. 28 Con bảo họ rằng: ‘CHÚA phán: Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ làm cho các ngươi y như những lời Ta nghe các ngươi kêu ca. 29 Thân xác các ngươi sẽ ngã xuống trong sa mạc này; tất cả các ngươi là những người có tên trong cuộc kiểm tra dân số từ hai mươi tuổi trở lên đều sẽ chết hết vì các ngươi oán trách Ta. 30 Không một ai trong các ngươi sẽ được vào đất hứa, trừ Ca-lép con Giê-phu-nê và Giô-suê con Nun. 31 Đối với con cái của các ngươi, các ngươi nói rằng chúng nó sẽ làm mồi cho địch, nhưng Ta sẽ đưa con cái các ngươi vào đất các ngươi chê bỏ. 32 Còn về chính các ngươi thì thây các ngươi sẽ nằm rạp trong sa mạc này. 33 Vì các ngươi bất trung, nên con cái các ngươi phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm, cho đến ngày người sau cùng trong các ngươi chết đi trong sa mạc. 34 Theo số ngày các ngươi đi trinh sát xứ, là bốn mươi ngày, và mỗi ngày tính thành một năm, các ngươi phải mang tội ác mình trong bốn mươi năm, rồi các người sẽ ý thức được hậu quả của việc chống nghịch Ta. 35 Ta là CHÚA, Ta đã phán và Ta sẽ thi hành điều ấy cho toàn thể cộng đồng gian ác này. Chúng đã toa rập nhau chống lại Ta, chúng sẽ chết hết trong sa mạc này không sót một người.’ ”


SUY GẪM:

C.28-35 Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ làm cho dân sự y như những lời họ đã kêu ca. Dân sự đã phàn nàn rằng thà chết trong sa mạc cho rồi (c.2), và giờ đây điều đó sẽ xảy đến với họ (c.29). Những người phàn nàn và chê bỏ miền Đất Hứa (c.3) sẽ không được vào. Chỉ Ca-lép và Giô-suê được vào đó mà thôi (c.30). Những người nói rằng vợ con mình sẽ trở thành chiến lợi phẩm (c.3), thì Chúa lại đưa con cái họ vào (c.31). Còn mỗi một ngày các thám tử đi trinh sát miền đất sẽ ứng với một năm, tổng cộng là 40 năm, dân sự sẽ phải lang lang trong sa mạc và chết gục (c.39). Đức Chúa Trời đoán xét chúng ta theo những gì chúng ta nói. Hãy cẩn thận đừng nói những điều bất cẩn vì có thể bạn sẽ bị đoán xét theo cách như vậy. Hãy nói ra những lời ngợi khen, cảm tạ, những lời trung tín được đầy dẫy bởi Đức Thánh Linh.

C.29,30 Tất cả những người oán trách lằm bằm Chúa đều không được vào miền đất đã được chuẩn bị sẵn dành cho mình. Cũng có nhiều người coi nhẹ việc được vào Nước Đức Chúa Trời. Mọi người cần nhận biết rằng sự đoán xét không phải là điều chúng ta phải nhận lãnh nhưng là điều chúng ta phải sợ. Chúng ta cũng cần phải chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với gia đình mình để họ cũng được cứu rỗi và được vào vương quốc thiên thượng.

Cầu nguyện Xin giúp con nhận ra rằng mình có thể bị đoán xét tùy theo lời nói, hầu cho con nói và làm trong đường lối của Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like