Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Đồng Hành

Ngày 16 – Đồng Hành

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 9:15-23

Trụ Mây Và Đền Tạm

15 Trong ngày Đền Tạm, Trại Chứng Cớ được dựng lên, có đám mây bao phủ nó. Từ tối đến sáng, đám mây bên trên Đền Tạm giống như đám lửa. 16 Lúc nào cũng vậy, ban ngày đám mây bao phủ Đền Tạm, còn ban đêm giống như đám lửa. 17 Một khi trụ mây cất lên khỏi Đền Tạm, dân Y-sơ-ra-ên ra đi; một khi trụ mây dừng lại, dân Y-sơ-ra-ên cắm trại. 18 Theo lệnh của CHÚA, dân Y-sơ-ra-ên cắm trại; cũng theo lệnh của Ngài, họ ra đi. Bao lâu trụ mây ở trên Đền Tạm thì dân Y-sơ-ra-ên cứ ở trong trại mình. 19 Khi trụ mây cứ ở trên Đền Tạm một thời gian dài, dân Y-sơ-ra-ên cũng vâng lệnh CHÚA và không ra đi. 20 Đôi khi trụ mây dừng trên Đền Tạm chỉ một vài ngày; theo lệnh của CHÚA, nhân dân cắm trại. Và sau đó, theo lệnh của Ngài, họ lại ra đi. 21 Đôi khi trụ mây chỉ dừng lại từ tối đến sáng; khi trụ mây cất lên buổi sáng, họ ra đi. Bất luận ban ngày hay ban đêm, mỗi khi trụ mây cất lên, nhân dân ra đi. 22 Khi trụ mây dừng trên Đền Tạm hai ngày hoặc một tháng hay một năm, dân Y-sơ-ra-ên cứ ở lại trong trại mà không ra đi nhưng khi trụ mây cất lên họ ra đi. 23 Theo lệnh của CHÚA, họ cắm trại: cũng theo lệnh Ngài, họ ra đi. Họ tuân lệnh CHÚA, đúng theo mệnh lệnh Chúa truyền qua Môi-se.


SUY GẪM:

Câu 15-18 Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự trong một trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Đám mây che phủ Đền Tạm là một điềm lạ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự xuống, thật đầy dẫy vinh quang và đáng sợ đến nỗi ngay cả Môi-se cũng không dám đến gần (Xuất hành 40). Nhưng chính Đức Chúa Trời này đã ngự xuống suốt ngày đêm cùng dân sự. Đức Chúa Trời cứu con người để Ngài có thể ở cùng họ và dẫn họ đến xứ họ sẽ sống vĩnh hằng.

Câu 18-23 Dân Y-sơ-ra-ên từng được cứu rỗi cần nhìn xem sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày. Y-sơ-ra-ên tuân theo mạng lệnh Chúa lên đường hoặc cắm trại. Họ không vội vã hoặc lề mề như kiểu thích nhanh thì nhanh, thích chậm thì chậm. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, chúng ta cũng ở trong một đồng vắng không lối đi. Chắc hẳn đã không có con đường nào khác nhưng Chúa Giê-su phán “Ta là con đường” (Giăng 14:6), và “Ta là sự sáng của thế giới. Hễ ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12)  và chính Đấng Christ dẫn dắt chúng ta.

Cầu nguyện Nguyện Chúa giúp con vâng theo mạng lệnh của Ngài trong từng bước con đi.

Bình Luận:

You may also like