Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Tiếng Loa Của Đức Chúa Trời

Ngày 17 – Tiếng Loa Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 10:1-10

Hai Loa Bằng Bạc

1 CHÚA phán bảo Môi-se: 2 “Con hãy làm hai cái loa bằng bạc đánh dát, để dùng triệu tập nhân dân nhóm họp và để truyền lệnh nhổ trại ra đi. 3 Khi thổi cả hai loa, toàn dân sẽ tập họp trước mặt con tại cửa Trại Hội Kiến. 4 Nếu có một loa thổi lên thì các nhà lãnh đạo tức các trưởng chi tộc Y-sơ-ra-ên sẽ họp trước mặt con. 5 Khi có tiếng loa thổi vang thì các trại quân phía đông phải ra đi. 6 Khi nghe thổi tiếng vang lần thứ nhì thì các trại quân phía nam phải ra đi; khi nào muốn các trại quân ra đi thì phải thổi loa vang. 7 Khi triệu tập nhân dân cũng dùng loa thổi nhưng đừng thổi tiếng vang.8 Các con trai A-rôn, tức các thầy tế lễ, sẽ thổi các loa ấy. Đó là một lệ định đời đời cho các người từ đời nầy qua đời kia. 9 Khi các ngươi xuất quân ra trận từ quê hương đất nước chống trả địch quân đang áp bức mình thì phải thổi loa vang. Khi ấy, CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ nhớ lại ngươi và giải cứu ngươi khỏi quân thù nghịch. 10 Khi con cầu an. Loa sẽ được dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.”


SUY GẪM:

Câu 1,2 Đức Chúa Trời dạy họ làm chiếc loa bằng bạc và cách sử dụng loa. Việc này để ý muốn của Chúa được bày tỏ cùng Y-sơ-ra-ên và để không có khó khăn gì trong sự tuân theo mạng lệnh Chúa. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng đang hành động tương tự thông qua các Mục sư và giảng sư trong Hội thánh để họ bày tỏ ý muốn Chúa một cách đúng đắn cho dân sự Chúa (Ê-phê-sô 4:11, 12).

Câu 3-10 Mạng lệnh Chúa được thể hiện phụ thuộc vào cách tiếng loa được thổi. Khi loa thổi một lần các lãnh đạo tập hợp, nếu loa thổi hai lần tất cả mọi người tập hợp. Khi loa thổi vang mỗi chi phái phải chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt, nếu họ chuẩn bị chống trả địch quân hùng mạnh, tiếng loa nhắc họ nhớ rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ và hứa giải cứu họ khỏi kẻ nghịch thù (c. 9). Bởi vậy, khi tiếng loa vang lên để xông tới quân địch thì đó vừa là “tiếng loa quân đội” vừa là “tiếng loa nguyện cầu” xin Chúa giúp đỡ. Loa phải được thổi trong những ngày vui mừng, suốt kỳ lễ hội và khi của tế lễ được dâng lên. Đây là “tiếng loa ngợi khen” dâng lên Chúa. Tiếng loa nào Chúa muốn bạn thổi ngày hôm nay?

Cầu nguyện Nguyện mỗi ngày con đều sống theo ý muốn Chúa không chút lưỡng lự; xin để tiếng loa bạc của tấm lòng chúng con được cất lên.

Bình Luận:

You may also like