Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Của Lễ Dâng Trong Sự Vui Mừng

Ngày 12 – Của Lễ Dâng Trong Sự Vui Mừng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 7:1-11

Các Lễ Vật Dùng Vào Dịp Khánh Thành Đền Tạm

1 Dựng xong Đền Tạm, Môi-se xức dầu và biệt riêng ra thánh cả Đền Tạm lẫn tất cả đồ đạc trong ấy. Ông cũng xức dầu và biệt ra thánh bàn thờ và tất cả vật dụng của bàn thờ. 2 Khi ấy các nhà lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, các gia trưởng làm trưởng chi tộc đã đặc trách việc kiểm tra dân số, đều dâng lễ vật. 3 Họ đem lễ vật mình đến trước mặt CHÚA chở trong sáu cỗ xe do mười hai bò đực kéo, mỗi trưởng chi tộc một con bò và hai trưởng chi tộc một cỗ xe. Họ dâng các lễ vật đó trước Đền Tạm.4 CHÚA phán bảo Môi-se: 5 “Con hãy thu các lễ vật của những người này để dùng vào công việc của Trại Hội Kiến. Con hãy giao các lễ vật ấy cho người Lê-vi tùy công tác của mỗi người.”6 Vậy, Môi-se thu nhận các cỗ xe và bò đực rồi giao lại cho người Lê-vi: 7 hai cỗ xe và bốn con bò cho dòng họ Ghẹt-sôn tùy công tác họ, 8 bốn cỗ xe và tám con bò cho dòng họ Mê-ra-ri tùy theo công tác họ. Tất cả đều đặt dưới quyền chỉ huy của Y-tha-ma con trai thầy tế lễ A-rôn. 9 Nhưng Môi-se không giao xe và bò cho dòng họ Kê-hát vì các vật dụng thánh họ chịu trách nhiệm phải được khuân vác trên vai.10 Khi bàn thờ được xức dầu, các nhà lãnh đạo đem lễ vật dâng lên trước bàn thờ để khánh thành. 11 Vì CHÚA đã phán dạy Môi-se: “Các nhà lãnh đạo phải mang đến lễ vật để khánh thành bàn thờ, mỗi ngày một người.”


SUY GẪM:

Câu 1-3,10-11 Vào ngày Môi-se hoàn thành việc dựng Đền Tạm và xức dầu trên mọi dụng cụ, đồ đạc bên trong, ông tập hợp các lãnh đạo làm nhiệm vụ kiểm kê dân số và họ dâng một của lễ. Điều này bày tỏ lòng biết ơn và vui mừng của dân sự rằng Chúa ở cùng họ và dân sự có cơ hội để hầu việc Ngài. Bạn có dâng của lễ cho Đức Chúa Trời vì niềm vui Ngài là Chúa của bạn hay vì bạn cảm thấy bị ép buộc phải dâng?

Câu 4-9 Môi-se làm theo mạng lệnh của Chúa và đem của lễ được các lãnh đạo dâng hiến trao cho người Lê-vi và để họ sử dụng của dâng đó trong Trại Hội Kiến. Người Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri phải làm công việc liên quan đến những vật dụng đem ra bên ngoài Trại Hội Kiến và được ban cho những xe cùng bò đực họ cần cho công việc. Song người Kê-hát phải khiêng những vật thánh trên vai nên họ không được ban cho vật dụng nào phục vụ trong công việc. Nếu dùng xe và bò kéo thì gánh nặng của họ có thể nhẹ nhàng đôi chút nhưng Chúa mạng lệnh cho họ phải gánh các vật dụng trên vai khi họ vận chuyển; nên đó là lý do tại sao họ không nhận bất kể xe hay bò. Bạn đang sử dụng nhân lực, tiền bạc và trang thiết bị Chúa giao phó trong sự hầu việc Ngài như thế nào? Hãy nhớ Đức Chúa Trời chu cấp cho chúng ta theo điều chúng ta cần chứ không theo như chúng ta muốn (Phi-líp 4:19).

Cầu nguyện Xin ban cho con khả năng để sử dụng những điều Chúa ban cho theo cách đúng đắn và giúp con dâng của lễ tình nguyện cho Ngài.

Bình Luận:

You may also like