Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Độ Tuổi Được Làm Việc Trong Trại Hội Kiến

Ngày 07 – Độ Tuổi Được Làm Việc Trong Trại Hội Kiến

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Dân số 4:34-49

34 Vậy, Môi-se, A-rôn và các nhà lãnh đạo nhân dân bắt đầu kiểm tra gia tộc Kê-hát, 35 gồm những người trong lứa tuổi phục vụ, từ ba mươi đến năm mươi tuổi, để đảm nhiệm công tác tại trại Hội Kiến. 36 có được hai ngàn bảy trăm năm mươi người. 37 Đó là tổng số người Kê-hát phục vụ tại trại Hội Kiến do Môi-se và A-rôn kiểm tra theo lời Chúa truyền cho Môi-se.
38
Còn con cháu Ghẹt-sôn đã được kiểm tra, tùy theo họ hàng và gia tộc của họ, 39 từ ba mươi đến năm mươi tuổi, tức là hết thảy những người trong lứa tuổi phục vụ đảm nhiệm công tác tại trại Hội Kiến, 40 cộng được hai ngàn sáu trăm ba mươi. 41 Đó là những người về gia tộc Ghẹt-sôn đã được kiểm tra, tức là những người hầu việc trong Trại mà Môi-se và A-rôn tu bộ y theo mạng của CHÚA.42 Còn những người thuộc về gia tộc Mê-ra-ri đã được kiểm tra, tùy theo gia tộc và họ hàng của họ, 43 từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi, tức là mọi người có khả năng phục vụ trong Trại, 44 cộng được ba ngàn hai trăm.45 Đó là những người về các gia tộc Mê-ra-ri đã được kiểm tra. Môi-se và A-rôn kiểm tra dân, y theo lệnh của CHÚA đã cậy Môi-se truyền dạy.46 Hết thảy những người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn và các quan trưởng Y-sơ-ra-ên kiểm tra, tùy theo họ hàng và gia tộc của họ, 47 từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi, tức là mọi người đến phục vụ và khuân vác đồ trong Trại, 48 cộng được tám ngàn năm trăm tám mươi người. 49 Người ta kiểm tra người Lê-vi theo lệnh CHÚA đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm, và vật chi mình phải khiêng đi; người ta kiểm tra dân theo lời CHÚA đã phán dạy Môi-se vậy.


SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời phán họ kiểm số người từ 30 đến 50 tuổi là những người sẽ làm việc trong Trại Hội Kiến. Đức Chúa Trời quan tâm đến độ tuổi thuộc thể và tinh thần của những người hầu việc trong Đền Tạm và bảo vệ toàn thể cộng đồng. Kiểm kê theo chỉ tiêu này thì gia tộc Kê-hát có 2.750 người, gia đình Ghẹt-sôn có 2.630 người và gia đình Mê-ra-ri có 3.200 người, tổng số là 8.580 người. Đức Chúa Trời miễn cho quá một nửa số người phải làm việc trong Đền Tạm. Việc này để bảo vệ dân sự khi họ đi trong sa mạc. Đức Chúa Trời biết chi tiết những hoàn cảnh của mỗi một con cái Ngài và đề ra những sự phục vụ họ có thể đảm đương. Hãy vâng lời Chúa và làm điều Chúa giao phó cho bạn vì Đức Chúa Trời chỉ giao cho bạn những việc bạn có đủ khả năng và sức mạnh hoàn thành.

Câu 37,40,45,49 Môi-se và A-rôn không hành động theo ý kiến riêng của họ nhưng vâng theo mạng lệnh của Chúa. Đặc biệt A-rôn, dù chưa một lần nghe trực tiếp từ Chúa nhưng ông vẫn vâng phục mọi mạng lệnh Chúa truyền qua Môi-se. Bạn vâng theo mạng lệnh của Chúa và sự hướng dẫn của người lãnh đạo như thế nào?

Cầu nguyện Lạy Chúa xin giúp con đảm đương công việc Ngài đã giao phó cho con.

Bình Luận:

You may also like