Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Dân Sự Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 01 – Dân Sự Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 1:1-54

Kiểm Tra Dân Số Lần Thứ Nhất

1 Ngày mồng một tháng hai năm thứ nhì, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, CHÚA phán bảo Môi-se tại Trại Hội Kiến trong sa mạc Si-nai: 2 “Con hãy kiểm tra dân số của toàn dân Y-sơ-ra-ên tùy theo họ hàng và gia đình, liệt kê danh sách tất cả nam đinh từng người một. 3 Con và A-rôn phải đếm tất cả người nam trong Y-sơ-ra-ên theo từng đơn vị, từ hai mươi tuổi trở lên, là những người có khả năng phục vụ trong quân đội. Các trưởng chi tộc sẽ đại diện cho chi tộc mình để cộng tác với con 4 và A-rôn. Đây là danh sách những người đứng ra giúp các ngươi:5 Chi tộc Ru-bên, Ê-li-sua, con trai Sê-đêu;6 Chi tộc Si-mê-ôn, Sê-lu-miên, con trai Xu-ri-ha-đai;7 Chi tộc Giu-đa, Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp;8 Chi tộc Y-sa-ca, Na-tha-na-ên, con trai Xu-a;9 Chi tộc Sa-bu-luân, Ê-li-áp, con trai Hê-long.10 Con cháu Giô-sép: Chi tộc Ép-ra-im, Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút; Chi tộc Ma-na-se, Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su.11 Chi tộc Bên-gia-min, A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.12 Chi tộc Đan, A-hi-ê-xe, con trai Am-mi-sa-đai.13 Chi tộc A-se, Pha-ghi-ên, con trai Óc-ran.14 Chi tộc Gát, Ê-li-a-sáp, con trai Đê-u-ên.15 Chi tộc Nép-ta-li, A-hi-ra, con trai Ê-nan.”16 Đó là những người được bổ nhiệm từ trong nhân dân, là trưởng chi tộc các chi tộc của tổ phụ mình và là những người chỉ huy các đơn vị quân đội Y-sơ-ra-ên.17 Môi-se và A-rôn tiếp nhận các người đã được nêu danh, 18 và triệu tập toàn thể nhân dân vào ngày mồng một tháng hai theo danh sách từng người một từ hai mươi tuổi trở lên; mỗi người đăng ký theo họ hàng và gia đình mình, 19 như CHÚA đã truyền lệnh cho Môi-se. Môi-se kiểm tra dân số trong sa mạc Si-nai:20 Con cháu Ru-bên là trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 21 được 46.000 người.22 Con cháu Si-mê-ôn, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 23 được 59.300 người.24 Con cháu Gát, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 25 được 45.650 người.26 Con cháu Giu-đa, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 27 được 74.600 người.28 Con cháu Y-sa-ca, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 29 được 54.400 người.30 Con cháu Sa-bu-luân, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 31 được 57.400 người.32 Các con trai của Giô-sép gồm có Ép-ra-im và Ma-na-se. Con cháu Ép-ra-im, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 33 được 40.500 người.34 Con cháu Ma-na-se, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 35 được 32.200 người.36 Con cháu Bên-gia-min, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 37 được 35.400 người.38 Con cháu Đan, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 39 được 62.700 người.40 Con cháu A-se, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 41 được 41.500 người.42 Con cháu Nép-ta-li, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình từ hai mươi tuổi sắp lên tức là tất cả nam đinh có khả năng phục vụ trong quân đội, 43 được 53.400 người.44 Đó là những người mà Môi-se, A-rôn và mười hai trưởng chi tộc của Y-sơ-ra-ên đã kiểm tra, mỗi trưởng chi tộc đại diện cho chi tộc mình. 45 Tất cả người Y-sơ-ra-ên từ hai mươi tuổi trở lên và có khả năng phục vụ trong quân đội Y-sơ-ra-ên đều được kiểm điểm theo gia đình mình. 46 Tổng số được 603.550 người.47 Tuy nhiên, các gia đình của chi tộc Lê-vi không được kiểm tra như người các chi tộc khác. 48 CHÚA đã bảo Môi-se: 49 “Con không nên kiểm kê chi tộc Lê-vi, hoặc bao gồm họ trong cuộc kiểm tra dân số của người Y-sơ-ra-ên. 50 Nhưng cử người Lê-vi đặc trách Đền Tạm Chứng Cớ, coi sóc tất cả vật dụng và những gì thuộc về Đền Tạm. Họ phải khuân vác Đền Tạm và tất cả các vật dụng, chăm sóc và cắm trại xung quanh Đền Tạm. 51 Khi nào cần di chuyển, người Lê-vi phải tháo dỡ Đền Tạm ra; và mỗi khi nhân dân cắm trại, người Lê-vi sẽ dựng Đền Tạm lại. Bất cứ kẻ nào khác đến gần Đền Tạm sẽ bị xử tử. 52 Dân Y-sơ-ra-ên phải cắm trại theo từng đơn vị, mỗi người ở trong trại riêng dưới ngọn cờ của chi tộc mình. 53 Tuy nhiên người Lê-vi phải dựng trại xung quanh Đền Tạm Chứng Cớ để cơn thạnh nộ không đổ xuống trên dân Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi phải chịu trách nhiệm chăm sóc Đền Tạm Chứng Cớ.” 54 Dân Y-sơ-ra-ên thực thi tất cả những điều CHÚA truyền bảo Môi-se.Câu 2,3 Đức Chúa Trời mạng lệnh kiểm kê tất cả những người nam trên hai mươi tuổi khoẻ mạnh và có thể tham gia chiến trận. Họ được tổ chức như quân đội của Chúa là Đấng sẽ dẫn họ vào trận chiến với dân Ca-na-an và vào Xứ Hứa. Việc kiểm kê cũng để củng cố quân đội và chuẩn bị chính họ cho trận chiến sắp đến. Chúng ta, những người vẫn thường sống theo bản tính tự nhiên cũng cần được tuyển mộ vào đội quân của Chúa Cứu Thế Giê-su (2 Ti 2:3, 4). Chúa Giê-su đang “kiểm kê” những ai sẵn sàng bước vào chiến trận thuộc linh trong thế gian giống như đồng vắng này. Bạn sẽ đáp lại tiếng gọi của Ngài ra sao?

 

SUY GẪM:

Câu 2,3 Đức Chúa Trời mạng lệnh kiểm kê tất cả những người nam trên hai mươi tuổi khoẻ mạnh và có thể tham gia chiến trận. Họ được tổ chức như quân đội của Chúa là Đấng sẽ dẫn họ vào trận chiến với dân Ca-na-an và vào Xứ Hứa. Việc kiểm kê cũng để củng cố quân đội và chuẩn bị chính họ cho trận chiến sắp đến. Chúng ta, những người vẫn thường sống theo bản tính tự nhiên cũng cần được tuyển mộ vào đội quân của Chúa Cứu Thế Giê-su (2 Ti 2:3, 4). Chúa Giê-su đang “kiểm kê” những ai sẵn sàng bước vào chiến trận thuộc linh trong thế gian giống như đồng vắng này. Bạn sẽ đáp lại tiếng gọi của Ngài ra sao?

Câu 49-53 Dường như việc thêm quân số vào hàng ngũ những người nam biết đánh trận để chuẩn bị chinh phục Ca-na-an là rất cấp bách. Nhưng Đức Chúa Trời lại biệt riêng một chi phái và giao cho họ trách nhiệm làm việc trong Đền Tạm. Việc này cho chúng ta thấy trước bất cứ công việc nào, quan trọng hơn là thiết lập một mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Bất kể công việc khẩn cấp và quan trọng ra sao song nếu một mối quan hệ đúng đắn với Chúa không là nền tảng cho đời sống bạn thì bạn đã đánh mất điểm then chốt trong trận chiến thuộc linh. Hãy xét lại những ưu tiên của bạn để chắc chắn rằng bạn không trì hoãn việc thiết lập một mối quan hệ thuộc linh đúng đắn với Đức Chúa Trời chỉ vì một số vấn đề cấp bách khác.

Cầu nguyện: Là dân thánh làm việc theo mạng lệnh Chúa, xin Ngài giúp con cũng tuân theo mạng lệnh của Chúa nữa.

Bình Luận:

You may also like