Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Trại Ơn Phước

Ngày 02 – Trại Ơn Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Dân số 2:1-34

Cách Bố Trí Trại Quân Y-sơ-ra-ên

1 CHÚA phán dạy Môi-se và A-rôn: 2 “Dân Y-sơ-ra-ên phải cắm trại xung quanh nhưng cách xa Trại Hội Kiến, mỗi người phải cắm trại dưới ngọn cờ của đơn vị mình với bảng hiệu chi tộc.”3 Trại quân Giu-đa sẽ cắm tại phía đông, hướng mặt trời mọc với ngọn cờ và các đơn vị mình. Chỉ huy trưởng chi tộc Giu-đa là Na-ha-sôn, con Am-mi-na-đáp. 4 Quân số của người được 74.600 người.5 Chi tộc Y-sa-ca sẽ cắm trại gần bên Giu-đa. Chỉ huy trưởng của Y-sa-ca là Na-tha-na-ên, con Xu-a. 6 Quân số của người được 54.400 người.7 Tiếp theo là chi tộc Sa-bu-luân.Chỉ huy trưởng của Sa-bu-luân là Ê-li-áp, con Hê-long. 8 Quân sốngười được 57.400 người.9 Tất cả nhân số trong trại quân Giu-đa, chia từng đội ngũ, được 186.400 người. Họ sẽ đi tiên phong.10 Trại quân Ru-bên sẽ cắm tại phía nam, dưới ngọn cờ mình. Chỉ huy trưởng Ru-bên là Ê-li-sua, con Sê-đêu. 11 Quân số của người được 46.500 người.12 Chi tộc Si-mê-ôn sẽ cắm trại gần bên Ru-bên. Chỉ huy trưởng Si-mê-ôn là Sê-lu-miên, con Xu-ri-ha-đai. 13 Quân số của người được 59.300 người.14 Tiếp theo là chi tộc Gát. Chỉ huy trưởng Gát là Ê-li-a-sáp, con Đê-u-ên. 15 Quân số của người được 45.650 người.16 Tất cả nhân số trong trại quân Ru-bên, chia từng đội ngũ, được 151.450 người. Họ sẽ đi thứ nhì.17 Sau đó, Trại Hội Kiến và trại quân Lê-vi sẽ ra đi chính giữa các trại quân khác. Họ sẽ ra đi theo đúng thứ tự như họ đã cắm trại, mỗi người theo hàng ngữ dưới ngọn cờ mình.18 Trại quân Ép-ra-im sẽ cắm tại phía tây, dưới ngọn cờ mình. Chỉ huy trưởng Ép-ra-im là Ê-li-sa-ma, con A-mi-hút. 19 Quân số của người được 40.500 người.20 Chi tộc Ma-na-se sẽ cắm trại gần bên Ép-ra-im. Chỉ huy trưởng Ma-na-se là Ga-ma-li-ên, con Phê-đát-su. 21 Quân số của người được 32.200 người.22 Tiếp theo là chi tộc Bên-gia-min. Chỉ huy trưởng Bên-gia-min là A-bi-đan, con Ghi-đeo-ni. 23 Quân số người được 35.400 người.24 Tất cả nhân số trong trại quân Ép-ra-im, chia từng đội ngũ, được 108.100 người. Họ sẽ đi thứ ba.25 Trại quân Đan sẽ cắm tại phía bắc, dưới ngọn cờ mình. Chỉ huy trưởng Đan là A-hi-ê-xe, con Am-mi-sa-đai. 26 Quân số của người được 62.700 người.27 Chi tộc A-se sẽ cắm trại gần bên Đan. Chỉ huy trưởng A-se là Pha-ghi-ên, con Óc-ran. 28 Quân số của người được 41.500 người.29 Tiếp theo là chi tộc Nép-ta-li. Chỉ huy trưởng Nép-ta-li là A-hi-ra, con Ê-nan. 30 Quân số của người được 53.400 người.31 Tất cả nhân số trong trại quân Đan, chia từng đội ngũ, được 157.600 người. Họ sẽ đi hậu tập. 32 Đó là những người Y-sơ-ra-ên được kiểm kê theo từng chi tộc. Tổng số quân sĩ trong các trại quân, chia từng đội ngũ, là 603.550. 33 Tuy nhiên, người Lê-vi không được kiểm kê với những người Y-sơ-ra-ên khác, như CHÚA đã truyền bảo Môi-se.34 Như thế, dân Y-sơ-ra-ên thực thi mọi điều CHÚA đã truyền bảo Môi-se. Đó là cách mà họ bố trí các trại quân dưới ngọn cờ mình; đó cũng là cách xuất quân mỗi người theo họ hàng và chi tộc mình.


SUY GẪM:

Câu 2,17 Giữa trại quân là Trại Hội Kiến (Đền Tạm) là nơi Đức Chúa Trời ngự và lý do Đền Tạm ở giữa không phải để dân Y-sơ-ra-ên ở xung quanh và bảo vệ Đức Chúa Trời nhưng để tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là Tướng quân và là Vua của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đích thân trở thành trung tâm của dân sự. Với Chúa là trọng tâm cuộc đời, tôi sẽ đắc thắng trong mọi nơi tôi đi và có được thời gian an nghỉ phước hạnh.

Tổng quát Khi nhìn vào sự sắp xếp các lều trại, chúng ta thấy rằng chúng được bài trí theo quan hệ huyết thống. Trại Giu-đa chủ yếu gồm có dòng dõi các con trai của Lê-a; trại của Ru-bên bao gồm dòng dõi của các con trai của Xinh-ba, người hầu của Lê-a, tức Si-mê-ôn và Gát; trại Ép-ra-im gồm dòng dõi của con trai Ra-chên, Giô-sép và Bên-gia-min; cũng như Đan và Nép-ta-li thuộc mẹ mình là Bi-la. Việc này cho thấy mọi thứ được sắp đặt theo cách để mỗi trại sẽ có sự hòa hợp với nhau và tạo ra một cộng đồng yêu thương. Và khi di chuyển họ làm đúng theo lời tiên tri trong Sáng thế ký (49:8-12), tức Giu-đa ở phía trước dẫn đầu dân sự. Đức Chúa Trời làm vậy để Y-sơ-ra-ên sẽ có trật tự và là một đội có thể di chuyển dễ dàng. Các nhóm nhỏ được chia theo tuổi tác, giới tính hay sở thích trong cộng đồng của bạn được liên kết với nhóm lớn hơn như thế nào? Đức Chúa Trời không phải Chúa của sự vô trật tự (1 Cô 14:33).

Cầu nguyện Lạy Chúa, xin giúp con hàng ngày đứng dưới ngọn cờ Đấng Christ và tìm kiếm sự yên nghỉ bên ngoài đồng vắng này và bên trong thiên đàng

Bình Luận:

You may also like