Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Hãy Làm Điều Công Bình

Ngày 23 – Hãy Làm Điều Công Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

I Giăng 2:28-3:10

Con Cái Đức Chúa Trời

28 Vậy, giờ đây, hỡi các con bé nhỏ! Hãy ở trong Ngài, để chúng ta có lòng tin quyết lúc Ngài hiện đến, chứ không hổ thẹn trốn tránh Ngài khi Ngài quang lâm. 29 Nếu các con biết Ngài là công chính và các con biết rằng những ai hành động công chính là người được Ngài sinh ra.

3

1 Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài.

2 Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. 3 Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

4 Ai phạm tội là người vi phạm Kinh Luật vì tội lỗi là vi phạm Kinh Luật. 5 Và các con biết, Ngài đã đến để xóa bỏ tội lỗi và trong Ngài không có tội lỗi. 6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy Ngài mà cũng không biết Ngài.

7 Hỡi các con bé nhỏ! Chớ để ai lừa dối các con. Ai hành động công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. 8 Ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Lý do Con của Đức Chúa Trời đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương. 9 Ai được Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì bản chất của Ngài ở trong người ấy. Người ấy không thể phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. 10 Đây là điều bày tỏ ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái quỷ vương: người nào không hành động công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ không yêu thương anh chị em mình cũng vậy.

 

SUY GẪM:

C.2:28-3:3 Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta qua Con Một là Chúa Cứu Thế Giê-su. Đức Chúa Trời đã hy sinh chính Con Ngài để khiến chúng ta cũng trở nên con cái của Ngài. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa Giê-su qua tình yêu diệu kỳ của Chúa, và tình yêu này sẽ làm cho chúng ta được trọn vẹn.

C.7-10 Con cái Đức Chúa Trời bày tỏ phẩm cách của mình qua hành động. Họ bày tỏ rằng mình thuộc về Chúa khi hành động công chính. Nói một cách khác, họ yêu thương anh chị em mình (3:18). Chính vì vậy, nếu có ai không hành động cônog chính và không yêu thương anh chị em mình, thì người đó không phải là con của Chúa. Đời sống của tôi bày tỏ quả như thế nào (Ma-thi-ơ 7:20)?

Cầu nguyện Xin giúp con luôn nhớ mình là con cái của Chúa, người đã được kinh nghiệm về tình yêu và ân sủng của Ngài. Xin giúp con hành động công chính và yêu thương những người khác.

Bình Luận:

You may also like