Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Cơ Đốc Nhân & Thế Gian

Ngày 22 – Cơ Đốc Nhân & Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc
I Giăng 2:12-27

12 Các con bé nhỏ! Ta viết cho các con Vì nhờ danh Ngài, tội lỗi các con đã được tha thứ. 13 Các bậc phụ lão! Tôi viết cho các ông Vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các bạn trẻ! Tôi viết cho các bạn Vì các bạn đã chiến thắng kẻ ác. 14 Hỡi các con bé mọn! Ta viết cho các con Vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ lão! Tôi đã viết cho các ông Vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các bạn trẻ! Tôi đã viết cho các bạn Vì các bạn mạnh mẽ, Lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, Và các bạn đã chiến thắng kẻ ác. 15 Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. 16 Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. 17 Và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời.

Kẻ Chống Chúa Cứu Thế

18 Hỡi các con bé mọn, đây là thì giờ cuối cùng, như các con đã nghe rằng kẻ Chống Chúa Cứu Thế phải đến, và giờ đây nhiều kẻ Chống Chúa Cứu Thế đã đến, cho nên chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. Họ đã từ chúng ta ra đi, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thuộc về chúng ta 19 thì đã ở lại với chúng ta. Nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng không một người nào trong họ thuộc về chúng ta. 20 Về phần các con được Đấng Thánh xức dầu và tất cả các con đều có sự hiểu biết. 21 Ta đã viết cho các con, không phải vì các con không biết chân lý nhưng vì các con biết chân lý và vì không có sự dối trá nào từ chân lý mà ra. 22 Ai là kẻ dối trá? Nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su không phải là Chúa Cứu Thế. Đó là kẻ chống Chúa Cứu Thế, kẻ chối Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con. 23 Ai chối Đức Chúa Con thì cũng không có Đức Chúa Cha. Ai tuyên xưng Đức Chúa Con thì có Đức Chúa Cha. 24 Về phần các con, hãy giữ những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong các con. Nếu những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong mình thì các con sẽ ở trong Đức Chúa Con và trong Đức Chúa Cha. 25 Và đây là lời hứa mà Ngài đã hứa cùng chúng ta: Đó là sự sống vĩnh phúc. 26 Ta viết cho các con những điều này nói về những kẻ lừa dối các con. 27 Về phần các con, sự xức dầu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con và các con không cần ai dạy dỗ nữa.Nhưng sự xức dầu dạy dỗ các con mọi sự và sự xức dầu là thật, không phải giả dối. Như sự xức dầu ấy đã dạy các con, hãy ở trong Ngài.SUY GẪM:

C.20 Đức Chúa Trời xức dầu Thánh Linh cho tất cả những ai tin nhận Chúa Cứu Thế, vì thế họ được phân biệt với thế gian. Chúng ta có thể vượt qua mọi cám dỗ và hoạn nạn khi chúng ta nương dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh (3:24; 4:13).

C.15-17 Dân sự của Đức Chúa Trời không được yêu thế gian cùng những gì thuộc về thế gian. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không yêu thế gian theo cách mà Đức Chúa Trời yêu thế gian (Giăng 3:16), nhưng chúng ta không được yêu sự ác trong thế gian. Nói một cách khác, chúng ta không yêu những gì cản trở chúng ta làm theo ý muốn của Chúa và tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Dục vọng xác thịt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều là những thứ đến từ thế gian xấu xa. Bạn có đang sống trong thế gian mà Giăng đang cảnh báo ở đây không? Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình đang bị cám dỗ bởi những dục vọng thế gian, hãy nhớ rằng những điều thuộc về thế gian sẽ sớm qua đi, nhưng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ tồn tại đến đời đời.

C.24-27 Chúng ta cần ở trong Đức Chúa Trời và giữ gìn Phúc Âm đã được ban cho chúng ta nếu chúng ta bị lừa gạt bởi những kẻ chống đối. Khi Giăng nói rằng chúng ta “không cần ai dạy dỗ” (c.27), ông đang cảnh báo rằng sẽ có “ai đó” đến và lừa gạt chúng ta, dụ dỗ chúng ta với những điều dạy dỗ mới. Ông nói vậy không có nghĩa là bảo chúng ta không nên lắng nghe sự dạy dỗ từ bất kỳ ai. Hãy lắng nghe cách cẩn thận lẽ thật Đức Thánh Linh và đừng bị cám dỗ hay bị lừa gạt bởi những lời dạy dỗ sai trái.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con được trang bị đầy đủ với Lời Chúa hầu cho chúng con có sự sáng suốt trong ngày tận thế gần đến.

Bình Luận:

You may also like